Komst en wederkomst

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
De troon van David

In ons vorig artikel hebben wij geschreven over de geweldige belofte welke Maria te horen krijgt. Het Kind dat geboren zal worden, zal de troon van David gaan bestijgen. We hebben geschreven over deze troon en de grote waarde daarvan. We hebben ook geschreven over de reacties van de mensen. Allereerst van de Joden, maar nu gaan we verder met de reactie van de kerk en van de wereld, de volkeren.

Hoe reageert de kerk?
Op duizenden plaatsen wordt elk jaar dit woord gelezen: "De Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven" (Lucas 1:32). De kerk moet dit toch geloven. Maar de kerk gelooft het niet. Anders gezegd: Er is een groot verzet geweest vanuit de kerk tegen de Davidstroon. Al in de eerste eeuwen is men begonnen het evangelie te "ontjoodsen", want de Joden hadden toch de Here gekruisigd. Later sprak men zelfs van "godsmoordenaars". Een vreselijke uitdrukking. Maar zo groeide het antisemitisme binnen de kerk. Geen ruimte voor de Davidstroon. Geen Jeruzalem voor Israël. Alle zegeningen voor Israël werden naar de kerk getrokken of vergeestelijkt. Huub Oosterhuis heeft het bij de begrafenis van prins Claus gezegd. Claus had in zijn jeugd nooit gehoord dat de Here Jezus een Jood was. Het evangelie was en is "ontjoodst".

De Wereldraad van kerken, samen met de Rooms-katholieke kerk, zullen steeds neen zeggen tegen de Davidstroon. Daarmee wijst de kerk, de christenheid, ondanks alle vrome woorden van vandaag, Hem af. We zijn dankbaar dat bij vele wedergeboren gelovigen in deze tijd het licht doorbreekt van de grote werkelijkheid van de Davidstroon.

De reactie van de volkeren, de wereld
Daar is voor de Davidstroon niets van te verwachten. Nebukadnezar in 584 voor Christus en de Romein Titus, 70 na Christus, hebben de troon omver gehaald. Daarmee schaarde de wereld zich in het oude kamp van satan tegen God en zijn werk. Straks rukt heel de wereld op naar het Midden-Oosten. Waarom? En dit is de diepe waarheid: Om het oprichten van de Davidstroon te verhinderen. Maar tegelijk luidt dit het einde in van de tegenstand. Van de kerk en van de wereld. De ware troonpretendent komt van de hemel, waarheen Hij eertijds heengevaren is. En de Bijbel zegt: "Ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig en iets verder: Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods (Openb. 19:11-13).

Hij zal komen zoals Hij ging. Hij ging vanaf de Olijfberg en daar komt Hij terug. Van daaruit zal Hij Jeruzalem binnentrekken. En dan gaat het gebeuren. Dan wordt de Davidstroon opgericht. God zal Hem de troon van zijn vader David geven. Amos 9 vs. 11 zegt het: "Te dien tijde zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten". Dat is de Davidstroon. Hij zal zitten op de Davidstroon. Wat zal dat voor een troon zijn?

Er zal eerst een oordeelstroon zijn
Een oordeelstroon, niet te verwarren met de grote witte troon. Want dat zal een oordeel zijn over doden. Maar dit oordeel op de Davidstroon is een oordeel over levenden. In de strijd van en met de antichrist en door de oordelen van God die over de wereld zullen komen, zullen veel mensen omkomen. Het boek Openbaring, maar ook andere profetenboeken laten daar geen onduidelijkheid over bestaan. En die overblijven, zullen worden geoordeeld. In Joël 3 vs. 1 tot 3 lezen we dat de volken - het gaat over dezelfde gebeurtenis - geoordeeld zullen worden in het dal van Josafat.

Waar gaat het om in dat oordeel?
Niet of de naam van de mens geschreven staat in het Boek des levens, dat zal zijn in het grote en laatste oordeel. Dat is na het duizendjarig rijk. Dit oordeel op de Davidstroon is aan het begin van het duizendjarig rijk. Het gaat er om wie deel mag uitmaken van het heerlijk Koninkrijk van Christus. En de vraag van de Koning zal zijn: Wat hebt u met de minste van mijn broeders gedaan, of niet gedaan. De minste van de broeders van de Koning is het volk Israël. En in Joël lezen we: "Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden".

Zacharia 1:15 zegt: "Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade". Zo komt het oordeel over de wereld. Hij zal de schapen van de bokken scheiden en de schapen mogen deel uitmaken van zijn heerlijk Koninkrijk.

Ook heersterstroon
In Psalm 2 vers 6 lezen we hoe God zegt: "Ik toch heb mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg". En Openbaring 12 vs. 5 zegt: "En zij baarde een Zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf". En in Zacharia 14 vers 9 horen we dit woord: "En de Here zal Koning zijn over de ganse aarde". Het zal een gedwongen onderwerping zijn aan de Koning. Maar het geweldige is dat satan en zijn trawanten onschadelijk zijn gemaakt (Openb. 20 vs. 7).

Ook vredestroon
Jesaja 9 vs. 6 zegt: "Eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid". En in Micha 4 klinkt ons dit heerlijke woord tegemoet: "Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren".

Dat wordt het heerlijk vrederijk als de Koning zal zitten op de Davidstroon. Maar weet u wat heerlijk is? Alle wedergeboren gelovigen, die al eerder opgenomen zullen zijn in de hemel zullen met Hem heersen in zijn troon.

Openbaring 20 vs. 4: "En ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang" Hij zal zitten op de Davidstroon en Israël zal het hoofd der volkeren zijn en wij mogen in Zijn glorie staan. Halleluja!

ds. Jac. Schouten