Komst en wederkomst (5)

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
- Babel in het eindgebeuren -

Het gaat veel meer om een godsdienst van de eindtijd, waarbij de godsdiensten der wereld samen zullen gaan.

We komen Babel weer tegen in de Bijbel, in het laatste bijbelboek. Daar wordt Babel ontmaskerd. De diepste bedoelingen van Babel worden openbaar, het werk Gods vernietigen Nu werpt deze antimacht zijn masker af en wordt in al zijn haat tegen God openbaar. Hier wordt Babel, en zeker de machthebber van het eindrijk, het beest genoemd (Openb. 13 en 17).
Beest wordt hij genoemd vanwege zijn beestachtige optreden, met duivelse achtergrond. Maar ook hier zien we het religieuze optreden. De vrouw zit op het beest. Het is niet voor niets dat Johannes verbaasd is, want zo zag hij de vrouw niet, de vrouw is het beeld van de gemeente.

Maar hier in Openbaring 17 wordt zij de hoer genoemd, het is de valse kerk, de kerk die Gods Woord en weg heeft verlaten. Ook hier wordt duidelijk dat staat en godsdienst samengaan. Het is geen vrolijk beeld dat we hier te zien krijgen. Want de vrouw is dronken van het bloed van de heiligen. Waar moeten we hierbij aan denken? Sommigen wijzen naar de Islam. Ook daar gaan staat en religie heel sterk samen en in de loop der eeuwen is er heel wat bloed vergoten door de Islam. We denken ook aan het extremistisch geweld van de laatste jaren. Toch denk ik hierbij niet aan de Islam. Het gaat veel meer om een godsdienst van de eindtijd, waarbij de godsdiensten der wereld samen zullen gaan. Het is niet ondenkbaar dat de valse christelijke kerk daarbij de leiding zal nemen, vandaar de grote verbazing van Johannes. Daarom is het mogelijk om aan het Babel van Saddam Hoessein te denken, hij is de machthebber van Irak, daar waar de stad Babel te vinden is. Maar moeten we niet veel meer aan Babel als symbool denken, symbool van een maatschappij die zich van Gods Woord en gebod niets meer aantrekt en zelfs tegen Gods Woord ingaat.

Een maatschappij die het grondpatroon gaat vormen voor de verschijning van het rijk van de antichrist.
Een grondpatroon dat we vandaag al zien verschijnen en wat binnen niet al te lange tijd de wereld zal beheersen. Het zal de macht zijn die uiteindelijk pas zal verdwijnen met de wederkomst van de Here Jezus Christus.
Een grondpatroon dat we vandaag al zien verschijnen en wat binnen niet al te lange tijd de wereld zal beheersen. Dwars door de geschiedenis heen zien we het volk van Israël door Babel heen gaan. Soms in Babel, soms tegenover Babel, soms onder het vuur van Babel.

Het is opmerkelijk dat nadat de torenbouw in Genesis 11 op een mislukking is uitgelopen, doordat de Here God de spraak van de mensen heeft verward waardoor zij verspreid werden, in het volgende hoofdstuk Israël het wereldtoneel betreedt met de roeping van Abraham. Daarmede verschijnt het volk dat de eeuwen door Gods volk zal zijn.

Later spreekt de Here een oordeel uit over Babel in Jesaja 13. Babel zal volkomen ten onder gaan. En dan, direct daarachter lezen wij de heilsbelofte voor Israël:
"Want de Here zal zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen" (Jesaja 14:1).

De ondergang van Babel, de grote tegenmacht, laat het herstel van Israël zien. Nog eenmaal zal dit gebeuren. Het Babel van de eindtijd zal ten onder gaan (Openb. 17 en 18). En daarmee gaat Babel definitief ten onder. Als de satan, de oude slang, die Babel heeft geïnspireerd en gedreven, in de afgrond is geworpen, dan is het ook met Babel gedaan. Babel is vanaf het begin het antirijk geweest, wat tegen Gods werk moest ingaan.

Daarna komt het Koninkrijk. Het Koninkrijk van Israël, waar de discipelen op de dag van de Hemelvaart van de Here Jezus al naar gevraagd hebben. Israël zal dan het hoofd der naties zijn en de ware Koning en Messias, de Here Jezus Christus, zal dan regeren.

Gods Woord en wet zal, vanuit Jeruzalem de wereld ingaan en eindelijk zal het vrede zijn, echte vrede en veiligheid, want de ware Vredevorst zal dit brengen.

ds. Jac. Schouten