Komst en Wederkomst (I)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 2
Bergtoppen van de profetie

Het is de profeet Daniël geweest die diverse hoogtepunten van de profetie heeft mogen zien en voor ons heeft mogen opschrijven. Het ene na het andere beeld meldt zich voor onze ogen en laat ons de boeiende lijn van de toekomst zien. Maar het lijkt hier of de lijn ineens wordt onderbroken door een groot en machtig hemels gebeuren. De Mensenzoon verschijnt! En alleen al dit woord doet ons, hier in Daniël, iets zien van het grote en machtige verlossingswerk van de Here Jezus Christus. Wat Daniël profetisch heeft mogen zien, wordt in de lijdensweken al voor een deel werkelijkheid, maar vindt zijn bekroning in het machtige komen van de Here Jezus Christus op de wolken des hemels.
Eerst worden we echter geplaatst voor de lijdensgeschiedenis. In Mattheüs 26 vers 57 vinden we de Here Jezus staande voor het Joodse Sanhedrin, de hoge Joodse Raad. Bijzonder voor de Hogepriester Kajafas. Op al de beschuldigingen zwijgt de Here Jezus. We lezen vier maal in die hele geschiedenis dat de Here Jezus heeft gezwegen, voor Kajafas, voor Herodes en voor Pilatus. Op valse beschuldigingen gaat de Here Jezus niet in. Op welke beschuldigingen zal de Here Jezus wel ingaan? Horen we Hem niet zeggen in Joh. 8 vs. 46: "Wie van u overtuigt Mij van zonde?"
Maar dan, midden in dat hele proces, wordt er wel iets gezegd door de Here Jezus. Zal het de harten van de Joodse overheid hebben geraakt? Zullen ze er van geschrokken zijn? Daar klinkt dit woord: "Gij zult zien de Zoon des mensen komende op de wolken des hemels".
Ineens wordt duidelijk wie daar staat. Ineens wordt duidelijk dat de profetieën van het Oude Verbond en de Here Jezus met elkaar verbonden zijn. Ineens wordt duidelijk welk een grote vergissing deze Joodse overheid aan het plegen is. Ineens wordt duidelijk dat Jezus de Koning is. De Here Jezus wijst naar een groot keerpunt in de geschiedenis. Kruis en opstanding was al een groot keerpunt, maar het wordt nog grootser en machtiger.
"Gij zult zien", zegt de Here Jezus. En wat zullen de mensen zien? De Zoon des mensen komende op de wolken des hemels. Of, om het anders te zeggen: De verwachte Messias voor Israël. De Koning der koningen voor heel de wereld. Hij, die eenmaal als de Gekruisigde zijn aardse leven beëindigde, zal straks in heerlijkheid verschijnen.

Om het Koninkrijk op te richten
Dit wordt de grote verandering, het grote keerpunt in de geschiedenis. Die verandering kon tweeduizend jaar geleden niet komen, maar nu komt straks het Koninkrijk. Een zichtbaar en tastbaar Koninkrijk, met een troon in Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
En Hij zal deze wereld brengen waar zo in spanning naar wordt uitgezien, waarvoor wordt gedemonstreerd. Wij willen allemaal vrede, gerechtigheid, milieuherstel, en nog meer. Allemaal belangrijke zaken. Maar de Here Jezus zal deze pas brengen als Hij het Koninkrijk zal brengen. Hier wordt het door de Here Jezus ingeleid met die machtige woorden: Gij zult zien. Toen de Here dat zei, moest de mensheid nog zeker tweeduizend jaar wachten. Maar vandaag leven wij in een tijd dat het niet lang meer zal duren. "Gij zult zien". Wellicht zal een deel van de mensheid die vandaag leeft dit alles zien gebeuren, want de tijd is nabij.

Hij zal als Koning verschijnen
Bij de woorden die de Here hier spreekt, wijst Hij naar het woord uit het boek Daniël, wat wij boven dit artikel plaatsten. Daarbij werd gezegd "Hem, de Zoon des mensen, werd koninklijke macht en eer gegeven. En alle volken, natiën en talen dienden Hem". En zo zal het ook zijn. Straks zal de Here Jezus Christus verschijnen in heerlijkheid. Hij zal wederkomen. "Gij zult zien". Dat wordt gezegd tot het Joodse volk. Want zij zullen zien de komende Koning. Het zal hen brengen tot een groot en diep berouw, omdat dan zichtbaar wordt Wie zij doorboord hebben.
"Gij zult zien". De gemeente van de Here Jezus Christus. Want eerder zal de opname van de gemeente plaatsvinden. Het klinken van de bazuin, en het roepen van de aartsengel. En de gemeente zal Hem zien die leven en bloed heeft gegeven om een volk te reinigen Hem ten eigendom.
Maar ook de wereld zal Hem zien. Want iedereen zal Hem aanschouwen. Men zal zich verwonderen, verbazen; misschien zich ongelukkig schrikken, maar iedereen zal Hem zien Hem, de Koning der heerlijkheid, de Koning der koningen. Omringd door de hemelse hofstoet zal Hij daar zijn.
De Bijbel heeft heel wat bekend gemaakt over de tijd waarin dit zal gebeuren. En veel van wat de Bijbel daarover heeft geschreven, gebeurt in onze tijd. Daarom is dit woord zo indringend: Gij zult zien. Want u zult Hem zien, wij zullen Hem zien. En dan? Hij staat te komen. Want Hij is de Koning. De Gekruisigde als Koning. Hoe is dit eigenlijk mogelijk geworden, dat Hij, die tweeduizend jaar geleden door Kajafas ter dood werd verwezen, nu als Koning zal komen?
Het antwoord op deze vraag staat ook in de Bijbel. Wetteloze mensen hebben Hem aan het kruis genageld en gedood. God heeft Hem evenwel opgewekt, want Hij verbrak de banden van de dood. Dat hele proces, waarvan de mensen die het gedaan hebben, niet vrij te pleiten zijn, paste in het plan van God. Daardoor is Jezus het Offerlam geworden dat zijn leven heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden.
Daarom moest de Heiland deze weg gaan. Hij zag de eeuwen door. Om de vreugde welke voor Hem lag, heeft Hij het kruis op Zich genomen. Hij zag de ontelbare schare die door zijn offer gered zou worden. Hij zag een wereld die tot volkomen herstel zou komen. Hij zag de grote komende heerlijkheid wanneer Hij als de ware Vredekoning zal regeren. En zo werd voor Hem de kruisweg tot Koningsweg.

Gij zult zien
Ja, we zullen Hem allemaal zien. Maar we zullen Hem pas in vreugde als Koning mogen begroeten als we Hem hier en nu ook als de Gekruisigde hebben begroet. Dan zal zijn komen ons tot vreugde zijn! Maranatha, Hij komt.

ds. Jac. Schouten