Komst en wederkomst (III)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
De triomf van het Lam

Er zijn in deze wereld grote dingen gaande. De oorlog is min of meer voorbij. Staat er nu een ander land op het programma? In het vorige nummer van ons blad werden verschillende tekenen van onze tijd belicht, waarin duidelijk wordt dat het einde niet ver af meer is. Dan wordt het toch wel een dringende tijd. Want:
Kennen wij de Here Jezus?
Wat bedoelen wij met deze vraag. Daarvoor gaan we met onze gedachten even terug naar de stille week. De Here Jezus staat voor de hoge Joodse Raad, het Sanhedrin, en men probeert Hem van alles te beschuldigen. Want Jezus moet dood, Jezus moet verdwijnen. Zijn stem moet niet meer gehoord worden. De Here Jezus gaat op al die beschuldigingen niet in. Hij zwijgt. In de lijdensgeschiedenissen komen we vier maal tegen dat de Here Jezus heeft gezwegen. Voor Herodes, voor Pilatus en voor Kajafas.
Maar dan, midden in dat proces, gaat de Here Jezus spreken. Zal het de harten van de Joodse godsdienstige overheid hebben geraakt? Zullen ze er van geschrokken zijn ? Want Jezus zegt het:
"Gij zult zien de Zoon des mensen komende op de wolken".
Ineens wordt duidelijk dat de Here Jezus niet zo maar een avonturier is. Ineens wordt duidelijk dat de Oudtestamentische profetieën en de Here Jezus met elkander verbonden zijn. Ineens wordt duidelijk dat de Here Jezus de Koning is, de Messias. En daarmee gaat Hij wijzen op iets dat in de toekomst zal plaatsvinden. Heel wat mensen zeggen dat na kruis en opstanding alles hetzelfde is gebleven in de wereld. Maar dat is niet helemaal waar. Want er is een gemeente gekomen van mensen die de Here toebehoren. Die met en door Hem de toekomst zullen beleven. Maar de grote verandering gaat komen. Gij zult zien, zo zegt de Here Jezus. En wat zullen we zien? De Zoon des mensen komende op de wolken des hemels.
Of, om het wat anders te zeggen: De verwachte Messias voor Israël, de Koning der koningen, voor de volkeren der wereld.
Hij, die eenmaal als Gekruisigde zijn aardse leven beëindigde zal straks in heerlijkheid verschijnen om het Koninkrijk op te richten.
Dit is de grote verandering die gaat komen. Dat kon tweeduizend jaar geleden nog niet, maar straks gaat het ware Koninkrijk komen. Een zichtbaar en tastbaar Koninkrijk met een troon in Jeruzalem, de stad van de grote Koning.
En de komende Koning zal brengen waar de wereld in spanning naar uitziet, vrede, gerechtigheid en herstel van het milieu. Gij zult zien! Toen de Here Jezus deze woorden sprak moest de mensheid zeker nog tweeduizend jaar wachten.
Maar vandaag leven wij in de tijd dat het niet lang meer zal duren. U kunt dat in dit blad lezen. Er zal straks een mensheid zijn, die de Koning in heerlijkheid zal zien verschijnen. Wellicht zal het een deel van de mensheid zijn die vandaag leeft, want Hij komt spoedig!

Hij zal verschijnen als Koning. Gij zult zien! Wie zullen Hem zien?
Allereerst de verloste gemeente. Zij zullen Hem ontmoeten in alle heerlijkheid. Een wonderbaar en heerlijk gebeuren zal dat zijn. We zullen Hem zien, zoals Hij is. Maar ook Israël zal Hem zien. De Bijbel zegt: "Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben". Het zal hen brengen tot bitter berouw, zo zegt de Bijbel, maar het zal hen ook de glorie van de toekomst brengen. Want Jezus van Nazareth zal hun Koning, hun Messias zijn. En er zal eindelijk rust zijn voor Israël. Maar elk oog zal Hem zien, iedereen. Men zal zich verwonderen, verbazen, misschien vreselijk schrikken, maar iedereen zal Hem zien. En dan?
Hoe is het mogelijk geworden dat Hij die eenmaal als Gekruisigde zijn leven beëindigde, straks als Koning zal terugkomen?
Omdat de Here Jezus aan het kruis een offer werd voor de zonde der wereld. De Bijbel zegt het zo duidelijk: Wetteloze mensen hebben Hem aan het kruis genageld en gedood, maar God heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de banden van de dood. Dat hele proces, waarvan de mensen die het deden niet vrij te pleiten zijn, paste in het plan van God. Op deze wijze is de Here Jezus het ware Offerlam geworden, dat Zijn leven heeft gegeven als een verzoening voor onze zonde. Daarom moest de Here Jezus deze weg gaan. De weg van het kruis, omdat voor Hem, hoe zwaar deze weg ook voor Hem was, dit voor Hem de koningsweg zou worden. Dwars door het lijden en sterven heen zag de Here Jezus al de vreugde welke Hem was voorgesteld. Al die mensen, een ontelbare schare, die door Zijn offer gered zouden worden. Ja, Hij zag verder. Hij zag de eeuwen door. En zag een wereld verschijnen die totaal hersteld was. Ja, de Here Jezus zag zich zelf in alle heerlijkheid verschijnen. Gij zult zien!
Gelovig of ongelovig. Allen zullen Hem zien. Maar we zullen Hem pas als Koning mogen begroeten, als we Hem ook als de Gekruisigde hebben ontmoet.
Als we bij het kruis zijn geweest en Hem daar gedankt hebben voor het offer dat Hij bracht, zullen we Hem straks als Koning en Here begroeten.
Jezus, de Gekruisigde als Koning. Nu staat Hij te komen en U zult het zien. En dan?

ds. Jac. Schouten