Komst en Wederkomst (IV)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Komst en wederkomst (IV)De triomf van het Lam
Wanneer wij willen nadenken over de Persoon van de Here Jezus, zoals Hij op aarde was, dan komen we eerst terecht bij het Koninkrijk. Het was de inhoud van de prediking van Johannes de Doper en van de Here Jezus. We horen Johannes zeggen in Matth. 3 vs. 2: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen". Van de Here Jezus lezen we deze geweldige woorden in Marcus 1 vs. 14 : "De tijd is vervuld, het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie".

Het is een prediking die aansloot bij de Oud-testamentische verwachting. Het was een zaak die zeer bekend was in Israël. Vandaar dat er in de aanvang zoveel mensen op af kwamen, zowel bij Johannes, alsook bij de Here Jezus.

Voordat de Here Jezus zal optreden, verschijnt eerst de voorloper. Dat is Johannes. Die predikte en doopte in de woestijn. Het was de doop der bekering tot vergeving van zonden. Het nieuwe in de prediking van Johannes was niet dat hij doopte, want de Joden kenden de proselietendoop. Maar deze was alleen voor heidenen die tot geloof kwamen in de God van Israël. Het nieuwe was echter dat hij Joden doopte, en dat zij met velen daarop in gingen, zich daarmee op één lijn stellend met de heidenen.Wie is Johannes?

Hij is een zeer belangrijke verschijning. We noemen maar een enkele benaming, maar de Here geeft hem er vele. Hij is de Elia die komen zou. Daarmee wordt de verbinding gelegd tussen Maleachi 4 vs. 5 en Matth. 17 vs. 10. De verbinding tussen Oude en Nieuwe Testament. Verder gaande zien we dat Johannes de wegbereider, de heraut is. Hij is, naar het woord van de Here Jezus, meer dan alle profeten. De grootste die geboren is uit vrouwen. Verder gaat het niet. Johannes is de boodschapper, meer niet. Hij heeft een boodschap te brengen. Hij mag zelfs de Komende aankondigen. Maar als de boodschap geklonken heeft, verdwijnt Johannes. Geheel volgens zijn eigen woorden in Johannes 1:30. Johannes gaat, maar Jezus blijft. Om Hem gaat het!Dan komt de boodschap van het Koninkrijk. En bij deze boodschap hoort de Koning. Daarom zegt de Here Jezus in Lucas 17 vs. 21: "Want zie, het Koninkrijk is bij u". In de Here Jezus is het Koninkrijk gekomen. Uitgedrukt in de verhullende en onthullende titel: Zoon des mensen.

De oorsprong van deze titel zien we in Daniël 7:13. Daar staat het rijk van de Zoon des mensen tegenover de rijken van de mens, met een dierlijk voorkomen, of zelfs beestachtig. Een leeuw, een beer, een panter en dan zelfs een verschrikkelijk dier. De eerste drie rijken zijn al geweest. Het vierde eigenlijk ook, maar niet helemaal. Het is het Romeinse rijk dat straks in nieuwe vorm, een verschrikkelijke vorm, zal terugkeren. Maar daarover later in deze serie.

Meer dan tachtig maal gebruikt de Here Jezus de titel: Zoon des mensen. Het is verhullend omdat de Here in het midden laat Wie dat is. Maar onthullend omdat de goede hoorder en bijbelkenner kan zien dat de Here Jezus zelf de aangekondigde Mensenzoon is.

Waarom wordt de Here Jezus ‘Zoon des mensen’ genoemd? Daar zijn enkele redenen voor. Allereerst heeft dit te maken met zijn menswording, zijn zelfgekozen vernedering, zoals we lezen in Filippenzen 2 vs. 8.

Maar ook omdat Hij als Mens, de laatste Adam, de Enige is, die in volkomenheid en reinheid degene is die de heilige Schepper heeft bedoeld, met het woord: "Laat Ons mensen maken" (Genesis 1 vs. 27). En vooral, omdat Hij zo in de toekomst zal verschijnen. Als de Goddelijke Messias, als de verheerlijkte Mens, komt Hij op de wolken des hemels, zo lezen we in Openbaring 1 vs. 7. Zo zal Hij de Brenger zijn van het Koninkrijk van God. Het is de Koningstitel die Hij heeft verworven. Zo komen we Hem tegen in Psalm 8 en lezen we in Hebreeën 2 vers 7 hoe de Here gekroond is met heerlijkheid en eer.

Wat de titel "Zoon des mensen" betekent, wordt vooral onthuld vlak voordat de Here Jezus de weg naar het kruis gaat. Dat gebeurt bij de intocht van de Here in Jeruzalem, zoals we lezen in Zacharia 9 en in Lucas 19. Daar roept het volk het uit: "Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren". Er zijn veel meer van deze teksten te noemen, waarin tot uiting komt Wie de Here Jezus is. De duidelijkste aankondiging vinden we als de Here Jezus voor Kajafas staan. We lezen dat in Mattheüs 26:64. Op de vraag van de hogepriester of de Here de Christus is, de Zoon van God, antwoordt de Here Jezus met een indrukwekkend woord: "Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels".

Hiermee heeft de Here Jezus voor de hoge Joodse Raad bekend gemaakt dat Hij de Messias is, de Koning van Israël, de Komende.De weg naar het Koninkrijk

De weg naar de troon en naar de kroon gaat via het kruis. De Here Jezus is niet per ongeluk aan het kruis gestorven. In Mattheüs 9 vs. 15 lezen we dat de Bruidegom van hen, zijn volgelingen, wordt weggenomen. In Marcus 10 vs. 38 spreekt de Here Jezus over de kelk des lijdens die Hij zal drinken. En daarnaast kennen we de bekende aankondigingen waarin de Here zegt dat Hij naar Jeruzalem gaat om te lijden, te sterven en daarna op te staan. Dat wordt de weg naar de overwinning. Het gaat om het Koninkrijk. Het Koninkrijk dat zal komen, een Koninkrijk waarin vrede en gerechtigheid zullen heersen. Nadat de Here is opgestaan, spreekt Hij met de discipelen over het Koninkrijk, veertig dagen lang. Dat Koninkrijk zal komen, maar voordat het Koninkrijk openbaar zal worden, moeten er andere, zeer belangrijke zaken gebeuren. De overwinning van het kruis zal gepredikt worden in deze wereld. Daartoe heeft God zijn gemeente geroepen. Want het zijn de verlosten die de verlossing zullen bekend maken.ds. Jac. Schouten