Komst en wederkomst (V)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
Komst en wederkomst (V)De triomf van het LamWe lezen in Handelingen 4 vs. 27 dat het de wereldlijke machten zijn geweest die de Here Jezus aan het kruis hebben gebracht. De overheden en de machten. We zijn snel geneigd om met de vinger naar hen te wijzen, de Farizeeërs, maar ook de Romeinse overheid. Maar we kunnen daar niet mee volstaan.
De rijkdom van het kruis

Het was een grote misdaad, die op Golgotha gebeurde. Een justitiële moord, zoals er in de geschiedenis zo vele zijn geweest. Maar toch, dit was anders. Handen van wetteloze mensen hebben Hem, de Rechtvaardige, aan het kruis gebracht. Nu had men de Here Jezus op vele andere wijzen kunnen wegwerken. Men had Hem kunnen verbannen, men had Hem gevangen kunnen zetten. Men had Hem, zoals men dat vandaag noemt, op humanere wijze kunnen doden. Want de kruisdood is wel het ergste wat men een mens kon aandoen. Dat was de doodstraf voor de misdadigers onder de slaven.

Maar God heeft deze daad tot verandering gebracht.

In die geweldige omkeer werd het kruis voor ons
het offer tot verzoening van onze zonde en schuld. Het werd het verlossende keerpunt in de wereldgeschiedenis. En het heerlijkste is dat het de overwinning werd over de machten van zonde, dood en duisternis. We lezen in Kolossenzen 2:15 "Aan het kruis heeft Hij de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd".De betekenis van het kruis voor God

Zoals het kruis ons de overwinning laat zien over de machten, is de opstanding het bewijs daarvan. De overwinning aan het kruis is een totale overwinning; dat laat ons het woord "Het is volbracht" zien. En als gevolg daarop lezen we in Hebr. 2 vs. 14 dat Christus “door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, heeft onttroond”. Voor God werd hier de machtige overwinning behaald in de strijd tegen de satan.

Daarnaast zien we hoe het kruis het beeld is van de liefde van God. Daardoor is de liefde van God in onze harten uitgestort (Rom. 5 vs. 8). Gaan we nog verder, dan zien we dat aan het kruis aan Gods gerechtigheidseis is voldaan. In Romeinen 3 vs. 26 lezen we daarvan. God heeft Zijn Zoon gezonden om allen die geloven te rechtvaardigen. Vanaf het moment van het kruis zijn allen die geloven tot Gods volk gaan behoren, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, God ten eigendom (1 Petrus 2 vs. 9). Dat is de rijkdom voor God....en voor Christus

Wie hiervoor het Woord van God gaat onderzoeken, komt veel van die rijkdom voor Christus tegen. Het begint al met de mededeling dat Hij gehoorzaam geweest is tot de dood, ja, zelfs tot de dood aan het kruis (Filippenzen 2 vs. 8). Maar daarmee is maar een klein puntje van die geweldige rijkdom genoemd. Het is hier niet de plaats om alles te noemen, want daarmee zouden veel Zoeklichten kunnen worden volgeschreven. Maar Christus werd in zijn kruisdood de Leidsman en Voleinder van ons geloof. De Here Jezus verkreeg door zijn offer Zijn bruidsgemeente, die Hijzelf gekocht heeft door het bloed van Zijn Eigene (Hand. 20 vs. 28)....en voor ons

Dit zou samengevat kunnen worden met de woorden van die Oostenrijkse boer, die in zijn hooggelegen bergdorp dia’s liet zien van de omgeving. Levensgroot verscheen het kruis in beeld, hij begeleidde dit met deze woorden: "Onze enige hoop in leven en sterven". Als wij over het kruis nadenken en wat dit voor ons betekent, dan komen we daar niet over uitgedacht. Want het kruis is ons tot eeuwig heil.

Het kruis laat ons zien dat de satan onttroond is, en er is heil voor alle volken, voor ieder die gelooft. Voor ons persoonlijk is het zo dat de wereld voor ons mee gekruisigd is. En wij mogen leven onze Heiland ter eer. Zonder het kruis was er geen enkele weg tot redding en waren wij voor eeuwig verloren.Zonder opstanding geen toekomst

Wie alleen in het kruis gelooft en de opstanding ontkent, kan het wel vergeten. De Bijbel zegt dat we zonder de opstanding de beklagenswaardigste van alle mensen zouden zijn, want dan hebben we een half evangelie. En met een half evangelie kan de mens niet gered worden. Maar Christus Jezus stierf aan het kruis en is ook opgestaan. Lichamelijk, krachtig, door velen aanschouwd. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden. Wat een machtige Voorbidder hebben wij.

De opstanding is niet weg te cijferen, al probeert men dat nog zoveel. De apostelen moesten hun verkondiging laten dragen door de opstanding. Bij de verkiezing van de twaalfde apostel was de zaak waar het om ging of deze man getuige was van de opstanding. Paulus beroept zich op zijn apostelschap door te zeggen dat hij de levende Christus heeft ontmoet. In Handelingen 4 vs. 32 zien we dat het de inhoud van de prediking van de apostelen is: "Met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus".

De opstanding is het gevolg van het kruis. Dat moet het onderwerp zijn van de prediking en het is het fundament van geloof en verlossing voor de wereld. In kruis en opstanding wordt de triomf van het Lam op heerlijke wijze zichtbaar.ds. Jac. Schouten