Komst en Wederkomst (VI)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
Komst en Wederkomst (VI)De triomf van het Lam
We hebben al eerder nagedacht over Kruis en Opstanding. Dat is het hart van het evangelie. We zouden goed voor ogen moeten houden dat het één niet kan bestaan zonder het ander. Kruis en opstanding horen bij elkaar. Wie alleen in het Kruis gelooft – en zulke mensen zijn er – die komt tekort om behouden te worden. Wie alleen de opstanding aanvaardt, mist de verzoening. Nu gaan we een stap verder:Hemelvaart en bekroning

De verhoging van de Here Jezus was al profetisch voorzegd. In Palm 110 vs. 1 lezen we:

"Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten".

In deze geweldige verhoging heeft de Here Jezus Christus zich gezet aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden en pleiten. In Zijn totale werk zien we de drie ambten van de Here Jezus. Hij is Profeet, Priester en Koning.

Als Profeet leert Hij ons God kennen. Zo staat het in Johannes 1 vs. 18. Maar Hij doet meer. Hij maakt het heilige werk van God aan ons bekend. Maar vooral: Hij leert ons God kennen als Vader. Daarmee verklaart Hij ons Wie God is.

Als Profeet heeft de Here ook het Woord verkondigd. En wat voor een woord! Hij leerde als iemand die macht heeft en niet als de Schriftgeleerden ( Matth. 7:29).De Here als de ware Hogepriester

Op aarde is zijn priesterschap bewezen doordat Hij het ware Offer heeft gebracht. Als Priester bracht Hij het Offer. Maar na de Hemelvaart was Hij Priester naar de orde van Melchizedek. Hij was Koning en Priester tegelijk. Dat was in Israël niet mogelijk. Het koningsgeslacht van David stamde uit Juda, terwijl het priestergeslacht uit Levi kwam. Maar zoals eenmaal Melchizedek, is onze Here Koning en Priester tegelijk. Melchizedek is volgens de betekenis van zijn naam: Koning der gerechtigheid. En volgens de naam van de stad Salem: Koning des vredes. Hier hebt u de Here Jezus Christus.Zo is de Here ook Koning

De Hemelvaart van de Here is de troonsbestijging van de Koning der ere, zoals Psalm 24 zegt. Door Zijn geboorte heeft Hij koninklijk recht. In Johannes 18 vs. 37 horen we Here Jezus op een vraag van Pilatus of Hij toch een Koning is, antwoorden: "Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen."

Door zijn optreden heeft Hij koninklijke waardigheid. Door zijn dienst heeft Hij koninklijke volmacht. In zijn Hemelvaart heeft Hij koninklijke heerschappij.

Hier op aarde is de koninklijke heerschappij nog verborgen. Maar in de hemel is het openbaar. Een buitengewoon mooi woord over de Here Jezus vinden we in 1 Timotheüs 3 vs. 16:

"Die Zich geopenbaard heeft in het vlees

is gerechtvaardigd door de Geest.

is verschenen aan de engelen.

is verkondigd onder de heidenen,

geloofd in de wereld,

opgenomen in heerlijkheid"De tronen des Heren

De troon van de Heiland is niet altijd dezelfde. In deze tijd zit de Here in de troon van de Vader, Hebreeën 8 vs. 1 zegt dat wij zulk een Hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemelen. Wat een diep voorrecht hebben wij door de zekerheid dat de Here daar zit om voor ons te bidden en te pleiten. Hij is onze Voorspraak bij de Vader.

In het duizendjarig rijk zal de Here zitten op de troon van David. De profeet Amos heeft het al gezegd dat de Here God de vervallen hut van David weder zal oprichten. En in een machtige aankondiging van de geboorte van de Here Jezus, in Lucas 1, wordt het door de engel Gabriël gezegd dat de Here Hem de troon van zijn vader David zal geven.

In de grote voleinding, in het nieuwe Jeruzalem, zal de Here plaatsnemen op de troon van God en het Lam (Openb. 22 vs. 1 en 3). Juist omdat hier sprake is van de troon van God en het Lam maakt het ons duidelijk dat wij in de komende eeuwigheid altijd zullen aanschouwen wat God heeft gedaan voor de redding van schepping en wereld, dus ook voor ons. Daarom zullen we daarvoor de Here eeuwig loven en prijzen.ds. Jac. Schouten