Komst en Wederkomst (VII)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
Komst en Wederkomst (VII)De triomf van het Lam
Voordat we nu de geweldige triomf van de Here Jezus Christus in de toekomst zullen gaan bezien, moeten we ons eerst nog met de tussenperiode bezighouden. Een zeer belangrijke tussenperiode, want het is het tijdperk van de Gemeente, of, beter gezegd, het tijdperk van de Heilige Geest.

In de eerste komst van de Here Jezus was het Godsrijk dichtbij gekomen. Zowel de Here Jezus (Marcus 1 vs. 15), alsook Johannes de Doper, roepen het uit:"De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie".

Maar de weg zou voor de Here Jezus een zeer diepe weg worden, een weg van lijden, sterven en de dood ingaan. Maar daarachter ligt de triomf van de opstanding. In onze vorige artikelen hebben we uitgebreid stil gestaan bij het verlossingswerk van de Here Jezus . Maar zelfs toen dit werk gebeurd was en de overwinning aan de discipelen duidelijk was geworden, konden ze nog niet de wereld in om de boodschap te gaan prediken. Op de dag van de Hemelvaart zegt de Here Jezus tegen hen: "Gij zult Kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". Tot zo lang moesten ze wachten, en pas dan zullen ze in staat zijn om het evangelie de wereld in te brengen. De Heilige Geest komt op de grote Pinksterdag met machtige en grote manifestaties. Nu kan het werk beginnen.

Met Pinksteren breekt er een nieuwe tijd aan. Een tijd die het verschil aangeeft tussen het Oude en het Nieuwe Verbond.Allereerst in omvang

Onder het Oude Verbond kwam de Geest op enkelingen, de Koning, de Priester en de Profeet. Daarnaast nog op sommigen, die een bepaalde taak kregen in het rijk van God, zoals Bezaleël, de man die vervuld werd met Gods Geest om allerlei kunstwerken te maken voor de tabernakel, zo lezen we in Exodus 31 vs. 2. Toch werd het gemis van de Geest wel ervaren. We horen Mozes bidden in Numeri 11 vs. 29:"Och, ware het gehele volk des Heren profeten, doordat de Here zijn Geest op hen gave!" Dit gebed wordt verhoord bij de uitstorting van de Heilige Geest op de grote Pinksterdag. "Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest" (Hand.2:4). Dat het voor allen was wordt nog bevestigd in de verzen 17 en 38. Iedere ware gelovige zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is de grote rijkdom van de nieuwe tijd. Allen vervuld. En toch ! Bij hoe velen is de Geest bedroefd geworden, vanwege de zonde, of soms zelfs helemaal uitgedoofd Wat is er vandaag reden tot droefheid als we de kerken inzien. Waar is de Kracht van de Geest gebleven?Het tweede is de duur van de vervulling met de Geest.

In het Oude Testament werkte de Geest een bepaalde tijd in de mens en dan tot een bijzondere taak. Maar in het Nieuwe Testament woont de Geest in ons. Nu zouden we vele bijbelplaatsen kunnen aanvoeren, maar we beperken ons tot enkele. De totale gemeente, de gemeente van de wedergeboren gelovigen, is de tempel van de Heilige Geest. Alleen deze wetenschap geeft de totale gemeente een grote verantwoordelijkheid. Moeten we ons niet afvragen wat er in al die eeuwen van terecht gekomen is? Waar is die zuivere gemeente van weleer, van waaruit een krachtig getuigenis de wereld in ging (Efeze 2 vs. 21)? Maar ook de plaatselijke gemeente is een tempel van de Heilige Geest (1 Cor. 3 vs. 16,17). Ook de enkele gelovige is een tempel van de Heilige Geest (1 Cor. 3).

Deze wetenschap plaatst ons voor een grote verantwoordelijkheid. Op de totale gemeente kunnen we niet veel invloed uitoefenen als het mis gaat. Met de plaatselijke gemeente ligt dat al duidelijker. Wat is onze inbreng bij het zuiver houden van de gemeente als woonplaats van de Heilige Geest. Maar nog meer. Hoe staat het met ons persoonlijk? Zijn wij vervuld met de Heilige Geest?

Bij alles moeten we bedenken dat de Heilige Geest niet een onpersoonlijke Kracht is, Hij is een Persoon. Hij is God. De Heilige Geest kan spreken, getuigen, troosten en nog veel meer. Hij is gelijk de Vader en de Zoon. Hier staan we voor het grote en heilige mysterie van de Drie-eenheid Gods, wat we in het geloof mogen aanvaarden.Wat is het doel van de Heilige Geest in ons bestaan? Hier is veel te noemen. Allereerst kunnen we zeggen dat de Geest de Werver is voor de gemeente. Hij werft de mensen tot het heil van God. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Zo is de Geest bezig de wereld aan de zonde, maar ook de mens zelf aan zijn zonde te ontdekken. Niet om als een dreiging het oordeel daar tegenover te plaatsen, maar juist om de weg naar de redding te laten zien. Hij wijst op de Here Jezus Christus die de weg naar de eeuwige redding heeft ontsloten.De Geest is ook leven gevend

Daarheen wijst de Here Jezus als Hij spreekt over de stromen van levend water (Joh. 7:38). Hoe zouden we als gelovigen kunnen leven als wij de volheid van de Geest niet zouden hebben. In het Johannes-evangelie laat de Here Jezus ons de rijkdom van de Heilige Geest zien. De Geest komt om ons de woorden van de Here Jezus te verklaren en binnen te brengen. Uiteindelijk ervaren we door de Geest van God dat we kinderen van God zijn. Wat een rijkdom!

Het laatste waar we de aandacht op willen vestigen is dat de Geest ons ook leidt naar de toekomst.

Wie door de Geest geleid wordt ziet hoe in het Woord van God de deur naar de rijke toekomst open gaat. Het is de toekomst van de Here Jezus Christus. Maar de Here zegt ons toe dat wij in die heerlijke toekomst mogen delen. Hoe zal die toekomst er uit zien? In volgende nummers gaan we het ontdekken, want het hoort allemaal bij de triomf van het Lam.ds. Jac. Schouten