Komst en Wederkomst (VIII)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 12
Komst en Wederkomst (8)

Waartoe komt er een Grote Verdrukking?
Het is een profetisch feit dat er aan het einde van deze bedeling een periode van grote moeilijkheden over deze aarde komt. Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt deze periode genoemd: de grote verdrukking.

Allereerst zal het een periode van verdrukking zijn voor het volk Israël. In Daniël 12 vs. 1 lezen we van de tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan. Het blijft niet bij Israël, want in de profetische rede van de Here Jezus in Matth. 24 wordt duidelijk dat deze verdrukking zich over heel de wereld zal uitstrekken.

Het is de periode nadat de gemeente is opgenomen en voor de grote wederkomst naar deze aarde van de Here Jezus Christus. Volgens Daniël 9 vs. 27 zal deze periode zeven jaar duren. Het dieptepunt van deze periode zal zijn op de helft van die tijd, na drieëneenhalfjaar, of tweeënveertig maanden of twaalfhonderdzestig dagen. Deze tijdsperioden worden alle in het boek Openbaring genoemd.

Het zijn twee componenten die deze verdrukking zullen bepalen. Allereerst is dat de openbaring en de macht van de antichrist. Deze duistere persoon, afkomstig uit het rijk der duisternis zal zich pas kunnen openbaren en ontplooien als de Weerhouder van deze aarde weg is. Naar het licht dat wij in deze zaak hebben, is deze Weerhouder de Persoon van de Heilige Geest, uitgestort in de gemeente op de grote Pinksterdag. Als de gemeente zal worden opgenomen, zal de Heilige Geest eveneens van deze aarde vertrekken. Het is de antichrist, die de mensheid naar de top van de zonde zal voeren. De mensen die zich weigeren te bekeren tot God zullen op zoek gaan naar anderen die ze kunnen vereren. In onze tijd zien we hoe dit alles aan het toenemen is. De wereld wordt klaargemaakt voor de komende zaken. De tijd is nabij.Niet alleen de zonder God levende wereld zal met de antichrist te maken krijgen. Als de zuivere gemeente van de Here Jezus van deze aarde zal zijn weggenomen, blijft er nog wel een godsdienst over. De godsdienst van de eindtijd, de godsdienst waarin men zich zal buigen voor de machten die dan op aarde zullen zijn. Reeds in deze tijd zien we hoe deze eindtijdgodsdienst zich aan het ontwikkelen is. Al tientallen jaren probeert men de waarheid van Gods Woord aan te tasten, door de zuivere bijbelse uitdrukkingen van een andere inhoud te voorzien. Op deze wijze verschenen er allerlei publicaties die laten zien hoe ver men van Gods Woord afwijkt, zonder dat de kerkgangers het in de gaten hebben. Zo is er al heel wat Gods kerk binnen geslopen en gaat deze kerk de contouren vertonen van Laodicea, de kerk die de Here vanwege de lauwheid uit Zijn mond zal spuwen.Ten tweede zal duidelijk worden dat de tijd van de genade van God voorbij is. Gods oordelen zullen in die periode de aarde treffen. Let wel! Het zal niet het laatste oordeel zijn, dat komt veel later. Maar oordelen over een zondige wereld, een wereld die eeuwen en eeuwen aan Gods ontfermen heeft voorbij geleefd. Die oordelen worden samengevat in het begrip "de dag des Heren". Ook de Oudtestamentische profeten hebben er vaak van gesproken.

Het volk Israël gaat door deze periode heen en zal het heel moeilijk krijgen. Maar er wordt in Daniël 12 vers 1 gezegd dat Israël zal ontkomen. Als we als titel boven dit artikel de vraag stellen: Waartoe komt er een grote verdrukking? dan kunnen we het antwoord vinden in de geschiedenis van Israël.

In Genesis 14 maakt God aan Abraham bekend dat zijn nageslacht naar een ander land zal gaan en daar zal groeien tot een groot volk. Dan zegt God in vers 15: "Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat der ongerechtigheid van de Amorieten niet vol.

De Amorieten was een verzamelnaam voor de volken welke woonden in het land Kanaän, het land dat God heeft gesteld tot een eeuwige woning voor Zijn volk.

Waarom wacht God zo lang met het doorvoeren van het grote herstel op deze aarde. Eerder is de ongerechtigheid van de mensheid niet vol. Die ongerechtigheid wordt naar de top gevoerd doordat men de antichrist gaat aanbidden. De wereld, die de ware Verlosser niet wil aannemen, zal zich buigen voor de pseudo-verlosser, die zich als een (valse) Christus zal laten vereren.

Dat alles zal kunnen plaatsvinden nadat de gemeente van deze aarde is weggenomen. Hoe belangrijk is het om dit alles te weten. De Bijbel is er niet onduidelijk in en toch zijn er zo weinigen die dit echt weten. Het is een van de grote dingen in onze dagen die nog steeds worden verzwegen. Hoe vaak hebben wij het niet gehoord dat men dit nimmer heeft gehoord. Toch zijn er grote delen van Gods gemeente, levend in andere delen van deze wereld, die al deze dingen weten en er naar leven. Komt dat wellicht omdat men daar in totaal andere omstandigheden leeft dan in onze omgeving?

Hoe nodig is het wij van Het Zoeklicht deze dingen verkondigen. Want boven onze tijd staan de vlammende woorden: De tijd is nabij. En wij roepen velen op om met ons de Here tegemoet te gaan.ds. Jac. Schouten