Kracht

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 16
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).
Kracht is de vertaling van het Grieks woord dynamis. De werking van de Heilige Geest gaat gepaard met ‘kracht uit den hoge’ (Lucas 24:49). Wie vol is van de Geest, is ook vol van kracht (o.a. Romeinen 15:13,19; 1 Korintiërs 2:4; 1 Tessalonicenzen 1:5). Het gaat uiteraard niet over eigen kracht van een mens, maar over kracht van God in de mens die God vreest (Psalm 147:10-13). Kracht van God (2 Timoteüs 1:8) is geschonken kracht van de Heilig Geest, die woont in onze geest. Het is kracht die gepaard gaat met genade (Handelingen 6:8) en zich openbaart in zwakheid (2 Korintiërs 12:9).
Die kracht van de godsvrucht wordt door de goddeloze verloochend (2 Timoteüs 3:5). Wie kijkt op de omstandigheden, mist kracht. Maar wie het oog op God gericht houdt, blijft staan in Zijn kracht om te doen wat menselijk onmogelijk is. Kracht is het karakter van wie onder invloed staat van de Heilige Geest. Dan is er vermogen om hevige tegenstand recht in de ogen te kijken en door moeilijkheden heen te gaan, in plaats van angstig te vluchten.
De kracht van God is wonderkracht (Handelingen 2:22). Alle bovennatuurlijke machten zijn aan haar onderworpen (Matteüs 24:29; Marcus 13:25; Lucas 21:26; Efeziërs 1:21; Romeinen 8:38). Het is macht die verbonden is met het kennen van de Schrift (Matteüs 22:29; Marcus 12:24) en die in staat stelt om de vijand te verslaan (Lucas 10:19).

Jef De Vriese