Krachtige christenen gezocht!

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 4
Worden de kerk en de christenheid vandaag niet gekenmerkt door een grote mate van innerlijke zwakte? Leiderschap laat het vaak afweten, in evangelische kringen ontstaan in toenemende mate conflicten en scheuringen, met als gevolg dat ieder een kant op gaat, of wordt geslingerd. Er is daardoor veel pijn en frustratie, de tieners haken als eerste af en de volwassenen worden cynisch. De vrucht van de Geest is dan ver te zoeken.
Daarom: krachtige christenen gezocht die stand weten te houden in de stormen van de tijd.


De apostel Paulus roept de gelovigen van Efeze op met een krachtig betoog, dat alles te maken heeft met de tijd waarin men toen leefde, als hij zegt:
‘Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden’ (Efeziërs 6:10-13).
Deze oproep heeft niets aan kracht ingeboet. Wellicht moeten we zeggen dat dit een actueel Bijbelwoord is voor vandaag! Juist omdat we vandaag meer dan ooit de innerlijke zwakte zien van de christenheid. Het ontbreekt heel veel mensen aan de meest fundamentele kennis van Gods Woord en aan het christelijke geloof in de praktijk van alledag. Als gevolg daarvan komen de moderne afgoden het leven binnen en is de totale ineenstorting van het geloofshuis niet ver meer. De vroege kerk werd in de zevende eeuw geconfronteerd met de opkomst van de islam, met als gevolg dat bijna de hele kerk van het Midden-Oosten en Noord-Afrika werd weggevaagd.

We zijn vandaag zo ernstig van ons stuk geraakt, dat zelfs leidinggevende mensen in de kerk wegvluchten van de moeilijkheden. De gereformeerde predikant, Hans Schouten, destijds in Baambrugge, werd priester in de Rooms-katholieke kerk en de evangelische voorman Theo van der Weele, werkzaam geweest als zendeling in Thailand en hier in kringen van Jeugd met een Opdracht, besloot onlangs ook om maar Rooms-katholiek te worden. Wat is er met ons aan de hand?
In een tv-uitzending ontmoetten onlangs twee gezinnen elkaar, ergens in Friesland. Het ene gezin gereformeerd en het andere Turks en islamitisch. Ze gingen voor elkaar koken, bij elkaar eten en met elkaar het wederzijdse geloof bespreken. De gereformeerden kwamen erachter dat ze precies hetzelfde geloofden als deze Turkse moslims. De Turkse familie dacht er echter een beetje anders over. Zij stonden veel vaster in hun geloof, konden hun geloof veel beter verwoorden en beleefden er zichtbaar meer aan dan hun gereformeerde buren. We moeten ons hier werkelijk de vraag stellen hoe ver het heen is met de geestelijke gesteldheid van ons volk, beter gezegd: van de kerk. Hoe komt het toch dat veel - de meeste? - kerkmensen zo ontzettend weinig in huis hebben en geen zicht hebben op wat een christen werkelijk is, althans behoort te zijn.

Wat is een christen?
Op die vraag, gesteld in een doorsnee kerk, zal het antwoord zeer divers zijn. Maar laten we trachten vanuit het Evangelie het antwoord te formuleren. Want we moeten er tenminste van uitgaan dat de Bijbel onze enige bron van openbaring is. Eigen meningen en opvattingen zijn niet steekhoudend, hoe vroom ze ook worden geformuleerd.
Kort en bondig dient het antwoord te zijn: ‘Een christen is iemand in wie Christus woont’ (2 Korintiërs 13:5). Elk ander antwoord doet water bij de wijn, of legt een ondoorzichtig rookgordijn dat het gesprek frustreert en verwart.
Laten we daarover wat dieper doordenken. Toen Jezus naar deze wereld kwam heeft Hij - zijnde van eeuwigheid de Zoon van God - ons vlees en bloed aangenomen. Hij is mens geworden zoals wij! Hoe is dat geschied? Want dit is ten diepste een geheimenis. Wel, de Bijbel geeft ons het antwoord: Hij werd verwekt in de schoot van Maria door het Woord Gods, dat tot haar kwam bij monde van de engel Gabriël. Maria antwoordde daarop: “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1:38). Dat krachtige woord van Gabriël, rechtstreeks van de levende God, had in haar scheppende kracht. Door dat Woord werd Gods Zoon in haar verwekt. Immers, door datzelfde scheppende Woord heeft Hij hemel en aarde voortgebracht. Alles is door dat Woord van God tot stand gebracht, als iets uit niets (Johannes 1:3). De onvoorstelbare kracht van dat scheppende Woord van God doet ons sidderen als we daarover nadenken. In dat Woord van God is leven, alle leven! Door dat Woord van God worden ook vandaag alle dingen in het hele universum, gedragen en in stand gehouden (Hebreeën 1:3).
Logisch dat de grote vijand van God en mensen, de duivel, er alle belang bij heeft dat Woord van God te ontkrachten, teniet te doen, ons uit handen te slaan. Hij weet wat dit Woord van de levende God inhoudt, ook voor het leven van elke individuele christen. In dat Woord is Geest en Leven (Johannes 6:63).

We zijn de diepte van deze dingen vandaag kwijtgeraakt. Want nu komt het wonder dat elke christen direct raakt. Elke christen is door ditzelfde Woord van God verwekt, van een verloren zondaar tot een kind van God. Dat Woord van God namelijk is het zaad der wedergeboorte! Elke christen weet, door de Bijbel, dat in de wedergeboorte het wonder geschiedde dat het zaad van het Woord in ons binnenste als op een akker, viel en eeuwig leven voortbracht (Johannes 1:13). Op dat moment werken Woord en Geest samen en het scheppingswonder is geschied. Het Woord van God is dus het zaad (1 Petrus 1:23).
Petrus legt er ten overvloede nog de nadruk op dat dit Woord het Evangelie van de Here Jezus Christus is. Het Evangelie van Zijn plaatsvervangend lijden en sterven en van Zijn opstanding daarna! Zo kan niemand enig misverstand laten bestaan over de vraag naar de fundamenten van het christelijk geloof. Dat is krachtig en diepingrijpend. Begrijpt u nu dat de duivel ons deze werkelijkheid wil ontroven en dat heel zijn duivelse strategie dáárop is gericht? Dat zouden we veel duidelijker onderwezen moeten krijgen in de prediking en het dan ook moeten zien en verstaan. Op deze manier is elke christen geheel verbonden aan Christus, omdat we zijn verwekt door datzelfde Woord van de eeuwige en levende God. Daarom noemt Jezus de gelovige dan ook Zijn broeder! (Hebreeën 2:11-13).

Als we zien en verstaan wat we door Gods genade zijn geworden, dan zouden we ons ook veel beter als christenen gedragen! Dan zouden we alle gelijkhebberigheid van ons afschudden als ik-gerichte zonde. Dan zouden we alle strijd en onenigheid onmiddellijk beëindigen, dan zouden we niets anders in de onderlinge verhoudingen merken dan liefde, agapè, goddelijke liefde. Dan zou de heerlijkheid van Christus van ons afstralen op de wereld om ons heen (2 Korintiërs 3:18). Dan ontstaat bij een ongelovige het verlangen diezelfde dingen te bezitten die gelovigen kenmerken.
We zouden alle wereldgelijkvormigheid loslaten en er naar zoeken de wil van God te kennen en die te doen. Verschillende denominaties van de christenheid zouden zich uitstrekken naar andere denominaties om van hen te leren wat in de eigen gelederen ontbreekt. Kortom: het zou een enorme herleving van de kerk zijn. De Heilige Geest zou mensen in vuur en vlam zetten voor de Here Jezus Christus. We zouden gezamenlijk zoeken en ons verheugen over de grote en kleine waarheden van de heilige Schrift en ons verbazen over wat de Geest ons aan geestelijke diepten en rijkdommen uit de Schrift zou laten zien. We zouden enorm groeien in de kennis van Jezus Christus en de heilsgeheimen van het Woord van God. We zouden de Bruidsgemeente zijn, getooid met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. We zouden zo de normale kerk zijn die de Here Jezus bedoelde toen Hij deze aarde verliet voor de hemel. De Geest zou ons immers in alle waarheid leiden en we zouden de dingen verstaan en doen (Johannes 16:13-15).

Die normale christelijke Gemeente, waarin Christus zelf het Middelpunt is, bestaat uit die krachtige christenen. Zij zijn namelijk krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Dit is normaal christelijk geloof. Wij zijn vandaag veelal abnormale christenen, weggeschoven naar de rand van de samenleving. Mensen met wie niemand meer rekening hoeft te houden, waar men verachtelijk aan voorbij gaat, die geen respect afdwingen noch verdienen. Daarom moet het komen tot een diepe verootmoediging voor het Aangezicht van de levende God. Het Oude Testament staat vol van prediking en profetie van de profeten, die het volk terugriepen vanuit de afgoderij naar die oorspronkelijke kracht van God.
Hij is dan ook de God van alle genade en alle vertroosting! Hij zal tot ons wederkeren en wij zullen de schapen zijn die Hij hoedt en weidt. Hij zal ons verlossen en wie zwak is zal Hij versterken. De Bijbel zegt: ‘Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig’ (Jesaja 55:6-7).
Laten we terugkeren op onze schreden, ons bekeren tot Hem en besluiten volgelingen te worden van Jezus. Dan zal Hij onze paden recht maken en ons maken tot krachtige christenen.

Feike ter Velde