Laat u met God verzoenen

ds. Theo Niemeijer • 87 - 2011 • Uitgave: 20
(2 Korintiërs 5:20)

Het was de apostel Paulus die deze oproep deed aan de mensen in Korinthe. Deze stad was een belangrijke havenstad op het schiereiland van Griekenland, met zowel een westelijke haven, gericht op West-Europa en een oostelijke haven, gericht op het verre Oosten. De schepen voeren af en aan en brachten hun kostbare lading mee uit Spanje, maar ook vanuit India. Zo was Korinthe uitgegroeid tot een bloeiend handelscentrum.
In deze enorme stad woonde een grote gemeenschap Joden, die als handelaren, hoe kan het ook anders, goede zaken deed. Paulus probeerde de Joden voor Christus te winnen en zocht hen op in de synagogen. Ze moesten echter niets van deze boodschap weten en verwierpen Paulus als gezant van hun God, waarop Paulus zijn prediking in het huis van Titius Justus, dat naast de synagoge stond, voortzette. Anderhalf jaar kon Paulus zo ongestoord met zijn werk doorgaan, totdat de vlam in de pan sloeg en Paulus door de Joden voor het gerecht werd gesleept.
Wat een diepe vijandschap werd zichtbaar, niet alleen vijandschap tegen Paulus, maar in wezen vijandschap tegen de Here God. Paulus had die vijandschap zelf ook gekend toen hij de christenen vervolgde en hen in de gevangenis gooide of doodde. Maar dat was nu verleden tijd want hij was met God verzoend. Nu deze vijandige Joden nog.

Laat u met God verzoenen

Verzoening speelt zich af tussen twee vijandelijke partijen die weer vrede en vriendschap met elkaar sluiten. Verzoening leidt tot herstel van een relatie. De Bijbel leert ons dat ieder mens als zondaar wordt geboren en daardoor een vijand van de Here God is. Dat je als vijand van God geboren wordt, daar kun je niets aan doen, maar om als vijand van God te sterven, daar kan wel iets aan gedaan worden!
Bij verzoening worden de blokkades die de relatie verstoren uit de weg geruimd. In Jesaja 59:2 lezen we dat het onze ongerechtigheden zijn die scheiding brengen tussen God en ons en dat de Here God Zich door onze zonden voor ons verborgen houdt. Verzoening was alleen mogelijk als onze ongerechtigheden en zonden uit de weg geruimd konden worden. Dit onmogelijke werd mogelijk door de Here Jezus, die om onze ongerechtigheden verbrijzeld werd en onze zonden aan het kruis gedragen heeft (Jesaja 53:5-7). Onze ongerechtigheden werden ons niet toegerekend, maar kwamen op de rekening van de Here Jezus te staan. Aan het kruis heeft de Here Jezus door Zijn lijden en sterven voor onze ongerechtigheden de schuld betaald, waardoor de Here God, in Christus, de zondige wereld met Zichzelf verzoend heeft (2 Korintiërs 5:18,19).
Het woord ‘verzoenen’ is in het Hebreeuws ook verwant aan het woord ‘bedekken’. In de tempel stond de ark van het verbond, een kist met daarin de twee stenen tafelen met de wet daarop gegraveerd en met boven op de ark het verzoendeksel waarmee ze afgesloten werd. De wet, die in de ark lag, kon geen mens nakomen. Niet omdat deze wet niet goed was, maar omdat wij als zondige mensen niet in staat zijn om ons aan de wet te houden. Deze wet lag echter onder het verzoendeksel, waar de Hogepriester één keer per jaar op de Grote Verzoendag, het heiligste feest van het Joodse volk, bloed van een offerdier sprenkelde. Zo werd het bloed tussen de wet en de mens aangebracht, waardoor het volk Israël met God verzoend werd. Wanneer we in de Here Jezus geloven, dat Hij voor onze schuld de straf gedragen heeft en als ‘zondebok’ voor onze zonden aan het kruis gestorven is, worden ook onze zonden met zijn bloed bedekt. Door dit verzoenende (bedekkende) bloed worden alle blokkades tussen de Here God en ons uit de weg geruimd en worden we met God verzoend.

Laat u met God verzoenen
In de Bijbel lezen we dat God volkomen heilig is en ons oproept om ook heilig te zijn: “Wees heilig want Ik ben heilig”! Hij heeft de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis geschapen en wil dus dat de mens ook op Hem lijkt. Maar… kan dat?
We lezen in Genesis 1 dat de Here God de dieren naar hun aard, maar de mens naar Zijn beeld schiep. Toen Hij namelijk het menselijk lichaam uit stof van de aardbodem vormde, blies Hij Zelf in dit lichaam Zijn levensadem, waardoor de mens tot leven verwekt werd. Gods levensadem maakte van de mens een beelddrager van God. De Here God kon met de mens spreken en gaf hem de opdracht om over Zijn gehele schepping te regeren. De dieren konden deze verantwoordelijkheid niet dragen, omdat ze geen beelddragers van God waren. Bij de mensen lag dit anders. Zij konden hun roeping vervullen zolang hun relatie met God goed was.
Toen deze relatie door de zonde echter verbroken werd en de mens zich angstig voor God en zijn medemens verstopte, was het gedaan met de roeping van de mens. Op het moment van de eerste zonde stierf de eerste mens niet lichamelijk, maar wel geestelijk, waarmee er een diepe kloof tussen God en de mensen ontstond. Het resultaat zien we dan ook al gauw: Adam gaf Eva de schuld van zijn overtreding (miscommunicatie in het huwelijk), Kaïn sloeg Abel dood (uit elkaar vallen van het gezin) en ten slotte wordt de zondvloed aangekondigd, want de aarde was geheel en al verdorven! De zonde maakt alles kapot, zo ook de relatie met God. In de geschiedenis van de zondvloed laat God zien dat met Hem niet te spotten valt. Zoals het oordeel bij Noach onafwendbaar was, zo weten we dat ook voor de nabije toekomst Gods oordeel over deze zondige wereld onafwendbaar is (2 Petrus 3:5-7).
Vele mensen spotten met de Here God en schamen zich niet voor hun zondig leven. In de nieuwe musical Saturday Night Fever, die momenteel in de Nederlandse taal uitgevoerd wordt, zingt men in één van de liedjes over de hel, waar de duivel aan de deur staat en ons binnenlaat voor een geweldig discofeest. De hel wordt bezongen als een heerlijk discofeest waar je samen met Beëlzebul kunt genieten. Een voorproefje hiervan konden de bezoekers van de Uitmarkt dit jaar in Amsterdam meemaken, maar ook de tv-kijkers die op die zondagavond (28 augustus) op de AVRO afgestemd hadden. Het gaat hier om spotternij ten top! Gods Woord leert ons dat wanneer de zonde volgroeid is, het oordeel van God zal komen en deze aarde plaats zal moeten maken voor een nieuwe aarde. Wat zal het vreselijk zijn voor al die mensen die met Gods heiligheid spotten en de Here Jezus verwerpen!
Paulus begint zijn onderwijs over verzoening dan ook met de woorden: ‘Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is’ (2 Korintiërs 5:11). Zonder verzoening met God komen we onder het vreselijke oordeel over de zonden terecht en wie kan dan voor een heilig God bestaan? Verzoening met God is dan ook niet zomaar een goede raad, nee het is levensbelangrijk, het gaat om onze eeuwige toekomst.

Laat u met God verzoenen
Het gaat hier om een persoonlijke oproep. Ook voor de religieuze Joden in Korinthe! Verzoening is een heel persoonlijke zaak tussen u en de Here God. U bent niet verzoend omdat uw ouders gelovige mensen waren, nee het gaat om uw persoonlijke relatie met de Here God. Bent u al met God verzoend? Heeft u al persoonlijk de Here Jezus als Gods Lam dat ook voor uw zonden de straf aan het kruis droeg, aanvaard en Hem in uw leven toegelaten?
De uitdrukking ‘laat u’ komt passief over. Hoeven we er dan zelf niets aan te doen. Wanneer we er zelf iets aan zouden moeten doen had er wel gestaan: ‘Verzoen u met God’. We lezen in 2 Korintiërs 5:19 echter: ‘Dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was.’ Verzoening ging dus van God uit. Hij zette de eerste stap op weg naar de verzoening met u toen Hij Zijn Zoon als offerlam voor de zonde van de mensheid naar onze vijandige wereld zond. Wij konden niet meer tot God naderen, daarom kwam Hij naar ons toe om ons met Hem te verzoenen. Voor ons was het onmogelijk, daarom deed Hij het voor ons. Bent u al met God verzoend? Laat u met God verzoenen voor het te laat is en geloof in de Here Jezus als het enige zoenmiddel!

Ds. Theo Niemeijer