Lastenverlichting

F.B. Meyer / vert. Herman de Heus • 79 - 2003/04 • Uitgave: 3
Houdt u de Sabbat? Ik bedoel niet de uiterlijke rust op de zevende dag, maar de innerlijke rust, die zich uitstrekt over alle dagen van ons leven en waarvan de Sabbatsrust het gezegende zinnebeeld is. Het geheim van Sabbat vieren is: geen last dragen. Zo zegt de Here: Hoedt u ervoor, om uws levens wil, dat gij op de Sabbatdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnen brengt. Ook zult gij op de Sabbatdag geen last naar buiten brengen uit uw huizen.
Hoeden wij ons ervoor geen last door de poorten van onze ziel binnen te brengen, opdat wij een volkomen Sabbat mogen houden? Want de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal ons voorbijgaan telkenmale als wij opendoen voor de zorgen die ons komen verzoeken. Wij, kinderen van God, mogen de heerlijkheid van onze Vader weerspiegelen! Doch dikwijls verraadt ons gelaat de zorgen en lasten die in ons wonen. En de taal van ons lichaam spreekt boekdelen: onze bewegingen worden zwaar en wij vinden geen kracht in ons gebed, geen vreugde meer in God. En onze ongelovige naaste vraagt zich af: Wat is dat voor een Vader die zijn kinderen op zo’n manier behandelt? Zijn wij zulke getuigen? De Bijbel zegt: Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen. Laten wij Gods Woord ter harte nemen. Ja, laten ook wij afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
Mogen wij ertoe gebracht worden de volgende lasten te overhandigen aan Jezus Christus.

De last van het groeien in de genade
Vurige mensen gaan hieronder gebukt. Zij lopen seminars en sprekers af, begerig naar de zegen. En als anderen getuigen van geloofservaringen die hen nog niet ten deel gevallen zijn, dan maken zij zichzelf verwijten. Maar waarom zouden wij een broeder of zuster benijden? Ieder heeft zijn eigen groeitempo. Uw zaak is het om de lessen te leren die u van de Leraar ontvangt. En het is aan de Here Jezus om u vorderingen te laten maken in uw kennis van en uw liefde tot God.
Thomas was een trage leerling. Maar welk een genade werd hem bereid toen de Heer aan hem in het bijzonder verscheen en aanschouwelijk onderwijs gaf over zijn opstanding.

De last van de christelijke roeping
Velen durven zich niet openlijk aan de gemeente van Jezus Christus te verbinden, uit angst zo’n leven niet vol te zullen houden. Bevreesd hun roeping te bezoedelen herhalen zij de woorden van David: Op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Maar deze bezorgdheid ontneemt hen het gezicht op Christus. Want Hij die ons heeft geroepen, zal ons ook bewaren.
Dagelijks in Hem te blijven, mag geen last worden. Vertrouw erop dat Hij niet alleen het willen, maar ook het werken in ons bewerkt. Hij zal ons geloof beantwoorden met honger naar gebed, honger naar bijbelstudie en honger naar Gods tegenwoordigheid.

De last van het christelijk werk
Hoe kunnen wij onze gemeente in stand houden? Hoe ons staande houden in de strijd met de wereld? Hoe zorgen wij dat alles gaat zoals de Here het wenst? Waar halen we goed materiaal vandaan voor onze preken en toespraken? Vele werkers zijgen ineen. Ze kunnen het werk wel aan, maar niet de zorg erover.
Toch is de verantwoordelijkheid niet aan ons maar aan onze Meester. Hij draagt deze wereld in zijn armen. Hij doet zijn grote verlossingswerk voor de heerlijkheid van zijn Vader. Het enige dat Hij van ons wil, is dat wij de taken die Hij ons dagelijks toevertrouwt nauwgezet verrichten. De Here had ons immers nooit aan zijn werk gezet als Hij het ons niet mogelijk had gemaakt. Het werk dan is voor ons, de zorg voor Hem.

De last van onze gevoelens
Onze gevoelens veranderen voortdurend. Wij zijn gevoeliger voor veranderingen dan het meest gevoelige snaarinstrument. Slaapgebrek, overbezorgdheid, alsmede veranderingen in onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen gevoel uit ons laten wegebben. Als er zo’n leemte komt in ons gemoed, dan is de diepere oorzaak mogelijk de aanwezigheid van zonde in ons leven. Zijn wij ons echter van geen kwaad bewust, dan mogen we onze benauwdheid op de Here werpen. En als wij de trap in de donkere nacht afdalen, houden wij ons goed vast aan de leuning van Zijn wil, omdat wij aangewezen zijn op Hem.

Alle overige lasten
Werkgevers met onredelijke eisen; roddel en achterklap die over ons de ronde gaat; de complexiteit en tegenspoed van het zakenleven; de moeite om de eindjes aan elkaar te knopen; kinderen en hun kinderziektes, de weerspannigheid der jeugd; voorzieningen die getroffen moeten worden inzake ziekte en ouderdom en wat al dies meer zij. Elk van deze kan onze rust verstoren, zoals één jankende hond in een stille nacht genoeg is om onze slaap aan stukken te rijten en zoals niet meer dan één stofje in ons oog nodig is om het ongeschikt te maken voor het mooiste vooruitzicht. Het enige dat wij kunnen doen, is onze last, ja onszelf (want vaak zijn wij onszelf tot last) op God te wentelen.

Wanneer wij onze ziel niet langer belasten, maar alle zorgen naar Boven brengen, zal God onze innerlijke tempel met zijn vrede vullen. En al breken buiten stormen los, binnen viert de ziel ononderbroken Sabbat. Al wordt aan de oppervlakte het schuim opgezweept, in de diepte van de oceaan is het stil.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

F.B. Meyer
Vertaling: Herman de Heus