Laten we bidden

Jan van Barneveld • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
Ehud Barak heet de nieuwe premier van Israël. Ehud (eendracht) en Barak (bliksem) waren twee richters uit een wilde periode van de geschiedenis van Israël. Het waren moedige mannen, geloofshelden,
door God geroepen om het volk en het land Israël te bevrijden van wrede vijanden, die uit waren op de vernietiging van Israël en op het land Israël. Laten we bidden dat de nieuwe premier zich ook zo door de God van Israël zal laten inzetten! De richter Ehud verloste Israël van een vijand van buiten. Hij doodde koning Eglon en versloeg de Moabieten. Barak verloste Israël van een binnenlandse vijand. Hij versloeg de Kanaänitische koning Jabin van Hazor. Ook nu worden het land en het volk, waar Ehud Barak over gesteld wordt, bedreigd door binnenlandse en buitenlandse vijanden. Er zijn nog wel een paar overeenkomsten te noemen tussen 1999, de tijd van premier Ehud Barak, en de tijden van de richters Ehud en Barak. Ook nu is het in Israël een tijd van grote verwarring, onderlinge verdeeldheid en zelfs van haat. Ook nu is er veel afval van de God van Israël. Maar ook nu is er een 'gelovige rest' overgebleven en deze 'gelovige rest' groeit in aantal en in (gebeds)kracht. Een hoopvolle overeenkomst is het feit dat de tijd van de richters Ehud en Barak via een aantal andere richters en via de profeet-richter Samuël uitliep op de tijd van koning David. Laten we bidden dat op eenzelfde wijze ook onze tijd, de tijd van premier Ehud Barak spoedig mag uitlopen op de komst van de grote Zoon van David, de Messias. Jeremia voorzegt dit: 'Vreemden zullen hen niet langer knechten, maar zij zullen de HERE, hun God dienen en David, hun koning, die Ik hen verwekken zal' (30:9).

VREDESGEKLETS
De overeenkomsten met de richterentijd zijn opvallend. Maar het ziet er op dit moment niet naar uit dat premier Ehud Barak als 'richter' gaat optreden. Hij zal de inmiddels beruchte 'land-voor-vrede' formule weer oppakken. Wij bevelen hem dringend in uwvoorbede aan. Israël gaat één van de moeilijkste periodes van z'n geschiedenis tegemoet. De druk op premier Barak zal enorm zwaar worden. Onmiddellijk na zijn verkiezingszege vlogen grote en kleine politieke leiders plus eigenwijze en betweterige mediamensen als een zwerm boosaardige wespen om hem heen en zoemden met plechtige en schijnheilige gezichten: 'vre-desproces.....vredesproces.....goed-voor-vredesproces'. Het woord 'vredes-proces' is momenteel het machtigste wapen van de vijanden van Israël in de strijd om het land, de strijd om Gods land! Vooral sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 is het steeds duidelijker geworden dat de HERE, de God van Israël, fel is op Jeruzalem en op Zijn land. Zijn doel is dat Zijn volk in Zijn land en in Jeruzalem Hem zal dienen. Lees bijvoorbeeld Eze.20:40 'Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het hele huis van Israël in zijn geheel Mij in het land dienen.' Deze strijd om het land is in feite het grootste gevaar voor de wereldvrede. Want de profeet Joël zegt dat Gods oordeel zal komen over hen die Gods land verdelen (3:2). Laten we bidden dat premier Ehud Barak de weg van gehoorzaamheid aan de God van Israël zal gaan. Laten we vooral de Israëli's in de nederzettingen in Judea en Samaria niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben vóór de verkiezingen een groot aantal kale heuveltoppen bezet. Alsof zij aanvoelden dat juist voor hen moeilijke tijden zullen aanbreken en dat de strijd om het land fel en hevig zal worden.

HET LEGER VAN GOD
Laten we nog even teruggaan naar de overeenkomsten met de tijd van de richters. Na Ehud en Barak kzwamen er woelige tijden, oorlogen, rampen en nog heel wat richters. Tenslotte traden Samuël en Saul op als leiders van Israël. Daarna pas brak de tijd van David en Salomo aan. Dit is een beeld van het komende Vrederijk van de Here Jezus! Lessen van de geschiedenis kunnen nooit exact en tot in details gevolgd worden. Het zijn geen scenario's voor de toekomst. Maar profeten gebruiken die lessen wel als waarschuwingen en als dringende oproepen tot bekering en om voorbede. Door Ehud Barak worden we weer eens attent gemaakt in wat voor spannende en kritieke tijden wij leven. Alles staat op springen. De Russische beer gromt weer! Catastrofale eindtijd-gebeurtenissen kunnen elk moment losbarsten. Onze voorbede zal steeds meer een hoofdrol gaan speken in de loop van de gebeurtenissen. De voorbede zal zich voor een groot deel moeten richten op de plaats waar de eindtijdgebeurtenissen zich afspelen: In en rondom Israël. Daarom bidden we telkens weer of de HERE spoedig tot Zijn doel zal komen met Zijn land en Zijn volk. Dit biddende leger van God zal een beslissende rol spelen in alle fasen van de strijd om land en volk van Israël.

ZEVEN REDENEN…
Het gebod om voor Israël te bidden heeft een zevental bijbelse fundamenten. We zullen deze kort aan u voorleggen:

1. GOD VRAAGT HET ONS
We noemen alleen maar een drietal teksten: 'Bidt Jeruzalem de vrede toe: Mogen wie u liefhebben rust genieten' (Psalm 122:6). 'Hij zag, dat er niemand was, en hij ontzette Zich, omdat er niemand tussenbeide trad' Ges. 59:16). 'U bent niet op de bressen gaan staan en u hebt geen muren opgetrokken om het huis van Israël, opdat het zou kunnen standhouden in de strijd' (Eze.13:4). Het belang van de voorbede en van een gebedsmuur rondom Israël kan niet scherper worden benadrukt dan in deze oproepen van de Almachtige Zelf.

2. PROFETEN EN APOSTELEN
Vanuit ons, menselijk standpunt gezien, leeft en bestaat Israël door de voorbede van de godsmannen (en -vrouwen). Tot tweemaal toe wist Mozes door zijn ernstige voorbede het oordeel van God over Israël tegen te houden. Ook de profeet Amos voorzag grote rampen en oordelen over Israël. Tweemaal riep hij tot God en.. .de HERE deed het niet. Dan zijn er nog de profeten Jesaja, Jeremia, Daniël en Joël die voor God op de bres staan voor hun volk. Op eenzelfde wijze volgen wij aan de hand van het profetische Woord de gebeurtenissen en staan ook op de bres voor Israël dat opnieuw de barensweeën van de komst van de Messias en Zijn Rijk ondergaat. Maar tegelijk bidden we ook om genade voor ons eigen land en volk!

3. WIJ ZIJN ISRAËL SCHULDIG
Landen en regeringsleiders hebben schuld beleden voor wat het Joodse volk is aangedaan. Ook onze koningin heeft woorden van schuldbelijdenis gesproken in de Knesset.

Nu zijn banken aan de beurt om iets goed te maken van hun laffe diefstal van de Joden. De R.K.kerk heeft, hoewel te laat en te weinig, iets beleden van het vreselijke leed dat in naam van de christenheid het Joodse volk is aangedaan. Maar de meeste kerken in ons land hebben zo'n geestelijke stap nog nooit genomen. Het minste wat wij, als christenen, kunnen en moeten doen is onze voorbede als offer aan de HERE aanbieden. Paulus zegt: 'Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil' (Rom. 11:26). Dat 'om uwentwil' heeft niet alleen de bovengenoemde reden die klinkt als 'door uw schuld'. Maar er staat ook geschreven dat 'door hun val is het heil tot de heidenen gekomen' stom. 11:11). Daarom is het niet meer dan billijk, dat wij, die nu genieten van de geestelijke goederen van Israël (immers het heil is uit de Joden) hen dienen met onze voorbede.

4. ISRAËL IS IN GROOT GEVAAR
Deze reden hoeft niet te worden toegelicht. Alle volken trekken op tegen Israël en Jeruzalem. Israël zelf is verdeeld en in grote verwarring. Alles in en rondom Israël staat op springen. Het kan niet lang meer duren of er komt een uitbarsting. Uw voorbede is een machtig wapen in deze geestelijke strijd.

5. GODS BELOFTEN
De Bijbel staat vol met geweldige beloften voor Israël op geestelijk en op natuurlijk gebied. Veel van die beloften worden momenteel voor onze ogen vervuld. Denk maar aan de terugkeer van het Joodse volk, aan het herstel van het land en aan Jeruzalem. Maar veel moet nog vervuld worden en daar pleiten wij op in onze gebeden. Want zegen voor Israël houdt ook een zegen in voor de hele wereld.

6. ZEGEN
Als we voor Israël bidden, zegenen we hen ook! Immers wij zijn geroepen om te zegenen. Dan gaat bijna automatisch het Godswoord aan Abraham in vervulling: 'Ik zal zegenen wie u zegenen'. Opvallend is dat de beruchte heiden-profeet Bileam dit nog eens bevestigt: 'Gezegend, die u zegenen' (Num. 24:9).

7. VAN BELANG VOOR DE WERELD
Het voert te ver hier dieper op in te gaan. Nu alleen maar een profetie (trucha 4:2,3) en een woord van Paulus (Rom. 11:26): 'Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem… dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden… en zij zullen de oorlog niet meer leren'. En: 'De Verlosser zal uit Sion komen'. Laten we bidden voor Israël, elke dag. Want we leven in wel zeer spannende tijden, waarin van ons verwacht wordt dat wij meestrijden aan de kant van onze komende Here Jezus, de Messias, de Koning van de Joden!

drs. Jan van Barneveld