Lessen uit profetieën (2)

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 6
Lessen uit profetieën (2)In Nehemia 1:8,9 komen we een belangrijke profetie tegen. “Denk toch aan wat u Mozes heeft voorgehouden: Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien, maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.” (NBV). Is de belofte van terugkeer in vervulling gegaan toen de Joden uit de Babylonische ballingschap terug kwamen? Dat is moeilijk vol te houden. Er keerden ongeveer 46.000 mensen terug, dat is de bevolking van een niet al te grote plaats en kan moeilijk als een heel volk beschouwd worden.

Daar komt bij, dat het nageslacht van deze teruggekeerden opnieuw in ballingschap moest gaan, nadat de latere keizer Titus, Jeruzalem vernietigd en de bevolking verdreven had. Op die verstrooiing van het volk heeft het woord van Nehemia betrekking. En Nehemia staat daarin niet alleen. In Jesaja 11:11,12 zien we een zelfde belofte: “Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Hamat, en van de eilanden in zee.”(NBV). Ook de profeet Jeremia profeteert over de verzameling van God’s volk vanuit de hoeken der aarde, we lezen: “De dag zal komen –spreekt de HEER– dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd, ” maar: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar het land, dat ik aan hun vaderen gegeven had” (Jeremia16:14-16 NBV).

In Jeremia 23:5-8 wordt deze belofte gekoppeld aan het koningschap van David, de rechtvaardige Spruit zal als koning regeren, Juda zal behouden worden en Israël zal veilig wonen. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd, maar hangt samen met de herbouw van Jeruzalem, zoals we in Jeremia 31:38-40 kunnen lezen. Het is betekenisvol te weten, dat het gedeelte van Jeruzalem waar Jeremia’s profetie betrekking op heeft, gedurende eeuwen een vuilnisbelt was en een plaats waarop lijken geworpen werden. Nu staan er schitterende appartementen. Let daarbij op de belofte in Jeremia 31:40 “en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest”.We zien hoe de bijbelse profetieën vervuld worden, dat gebeurt steeds letterlijk. Het beloofde herstel van Israël betreft hun vroegere steden, wijngaarden en tuinen. Sommige van de profetieën worden in de tegenwoordige tijd, voor onze ogen, werkelijkheid. Misschien is het goed op te merken dat Israël, zelfs ten tijde van Salomo, nooit het gebied beheerst heeft dat God in Zijn woord heeft beloofd. De intocht is zogezegd nog nooit voltooid, maar ondanks alle vertraging, het gaat gebeuren. De uiteindelijke vervulling hangt samen met de (weder)komst van de Messias. Onze Heer zal het rijk herstellen, haar grenzen vast en zeker bepalen volgens de lijnen van Zijn woord. De Heer zelf zal Zijn rijk, het vrederijk, dat duizend jaar duren zal, want om dat koninkrijk gaat het, vestigen.Wie met mij het profetische woord gelooft, heeft weet van grote dingen, we staan op de drempel. Vervulling gebeurt om ons heen. Dat is hoopvol, maar ook ernstig.Ds. Henk Schouten