Leven na Pasen - door Pinksteren

Dick Baarsen • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Leven na Pasen - door PinksterenKlaagliederen 2:14 "Uw profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, ze hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend."

Wat zijn orakels? In Delphi in het oude Griekenland was er een grot waaruit giftige dampen opstegen. Daarboven was de zetel van een profetes, die onder de invloed van die dampen allerlei ‘godsspraken’ uitte. Zij werd het Orakel van Delphi genoemd.

IJdel godsdienstig geleuter wordt er dus mee bedoeld in deze tekst. Het gaat hier over predikers die zachte heelmeesters zijn. Ze leggen de vinger niet op de zere plekken, maar maken stinkende wonden. Ze spreken je naar de mond en zijn populair. Ze hebben heerlijke samenkomsten waar je helemaal tot rust komt: een valse rust wel te verstaan.Door deze predikers kom je tot bekering zonder verlossing. In wezen verandert er niets, maar ze zeggen dat alles goed zit. Alle nadruk op vergeving, maar niets over verlossing. Zondaar tot je laatste snik. Jézus verlost je niet, maar de dóód. Door de dood word je plotseling veranderd van een zondaar in een heilige! Het is een aantrekkelijk evangelie. Met je boezemzonden kun je door blijven leven, want die laat je achter als je sterft. Dan kom je als een heilige in de hemel.

Maar het is niet de dood die een heilige maakt van je, maar het leven: het opstandingsleven van Jezus. De dood kan hoogstens je zondige leven beëindigen. Maar de dood geeft je niets!

Tijdens je leven ben je in je zonden gerechtvaardigd, volgens deze predikers. Een christen is dus niet beter dan een niet-christen. Het verschil is alleen, dat een christen gelooft in vergeving. God ziet niet jou met je zonde, maar de Here Jezus. Je bent een gepleisterd graf in Gods oog: wat Hij ziet is de witte buitenkant, de gerechtigheid van Jezus. Maar wat er binnenin huist, dat ziet Hij niet, dat zeggen zij. Jammer dat de mensen om je heen dat vaak wel zien. Jezus is dus geen Verlosser, maar een dienaar van de zonde. Hij koopt ons niet vrij van de zonde, maar bedekt het met zijn bloed. Het bloed bedekt in plaats dat het reinigt. Zo wordt Hij dus als Verlosser van zonde verloochend.


Maar wat is dan het echte evangelie? Dat we sterven voordat we doodgaan, en dat er op dat moment een eind komt aan het zondige leven. En dat we daarna opstaan in een nieuw leven met de opgestane Jezus en deel krijgen aan zijn leven, de goddelijke natuur. Dan gaan we als leerlingen van Hem leren om voor God te leven en niet meer voor onszelf. Dat is de betekenis van de doop: begraven worden en opstaan. Lees maar wat Paulus daarover zegt in zijn tweede Korintebrief in hoofdstuk 5 vers 14 tot 17. En Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1 vers 3 en 4!

Wanneer een gitaar perfect gestemd is, maar één snaar is nog een beetje vals, denk je er dan op te kunnen spelen? Door die ene snaar is de hele gitaar vals.Jezus verlost ons van alle zonden of Hij verlost ons helemaal niet. Als je niet afstand doet van alles, kun je zijn discipel niet zijn!

Op de laatste bladzijde van de Bijbel zegt Jezus, dat Hij wil, dat degenen die ervoor kiezen om vuil te zijn, nog vuiler zullen worden en dat degene die rein zijn, nog reiner zullen worden. Dat zien we nu gebeuren: òf we worden vuiler, òf we worden reiner. De toestand waarin je bent als je sterft, zo ga je de eeuwigheid binnen. In de eeuwigheid zul je zijn wat je in dit leven bent geworden. Niet meer en niet minder. Jezus zegt dat Hij een ieder zal vergelden naar dat zijn werk is.

Maar als je vroeg sterft, of laat tot dit inzicht komt, heb je dan niet minder kans om reiner te worden? Is dat wel eerlijk? Dat laten we aan God over. De moordenaar aan het kruis had ook niet veel tijd meer om heilig te worden en een christelijk leven te leiden. Maar vergis je niet: als er één iets heeft betekend in het leven van Jezus, dan is hij het wel. Hij was de enige die het voor Jezus opnam toen Hij door iedereen werd verlaten. Er was niemand meer die in Hem geloofde. Zijn volgelingen stonden op een afstand te kijken en dachten dat het afgelopen was. Behalve die moordenaar: die zag in Jezus de grote Overwinnaar die naar het paradijs ging, naar zijn Vader. Daarvan wilde hij getuigen. En hij wilde mee. Wat een geloof in Jezus, terwijl hij Hem zag hangen, net zo machteloos en ten dode opgeschreven als hijzelf! In dat hele korte stukje aan het kruis is hij van zondaar tot heilige geworden met een ongekende visie op het koninkrijk van God. Nog voor de uitstorting van de Heilige Geest! En Jezus zei tegen hem dat hij mee mocht, haantje de voorste, de allereerste, op de eerste rij!Het zit hem dus niet in de lengte van je leven, maar in de kwaliteit ervan. Een grote beker kan vol zijn en overlopen, maar een vingerhoedje ook. Daar gaat het om. God liefhebben met je hele hart, ook al heb je maar een heel klein hartje. En God liefhebben met je hele verstand, ook al heb je maar een beetje. En God liefhebben met al je kracht, ook al ben je maar een zwakkeling. Het gaat God niet om de hoeveelheid, maar om àlles, ook al is het maar weinig.Laat je dus niets meer wijsmaken door ‘profeten’ die je ongerechtigheid niet onthullen om je lot nog te keren en je orakels verkondigen, ijdel en misleidend!
God zoekt mensen die Hem helemaal zijn toegewijd: Here, wat wilt U dat ik doen zal!Dick Baarsen