Leven zonder wonderen

F.B. Meyer / vert. Herman de Heus • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
De overzijde van de Jordaan! Voor de Jood in Jeruzalem een ballingsoord. Maar voor de Here Jezus en zijn discipelen een streek boordevol herinneringen: Perea. Daar in de woestijn begon Johannes de doop der bekering tot vergeving van zonden te prediken. Daar werd de Here Jezus Zelf gedoopt. Daar werd Hij door Johannes aangewezen als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daar liep het gehele Joodse land uit om zich te laten dopen. Daar begon de verspreiding van het goede nieuws van de nabijheid van het koninkrijk van God. En het was daar dat de Here Jezus de laatste dagen doorbracht voordat Hij naar Jeruzalem opging. Boordevol herinneringen, zelfs de stenen in de rivierbedding herinnerden aan die machtige dagen en aan de veelbelovende jonge profeet die plotseling van het toneel verdween om in de kerker van Herodes aan zijn einde te komen. Veelbelovend ja, evenwel zonder ooit een teken te doen. Maar de mensen die op de Here Jezus afkwamen, toen Hij Perea opnieuw bezocht, zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen daar geloofden in Hem.

Gods verdediging
Voor het oog van een buitenstaander leek het leven van Johannes de Doper een mislukking. De morgenster verbleekte voor zonsopkomst. De menigte die zich om de vriend van de Bruidegom schaarde, ebde weg om de Bruidegom Zelf te volgen. En de discipelen van Johannes zeiden half verwijtend: Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem. Zijn leerlingen voelden dat zij een aflopende zaak dienden en Johannes twijfelde in zijn cel of Jezus van Nazareth wel degene was die hij had aangekondigd.
Maar na Johannes’ dood werd het door de mensen beaamd: al wat hij van de Here Jezus had gezegd, was waar. "Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." Johannes had niets onwaars gesproken. En zo werd niet alleen hun geloof in de Here Jezus versterkt, maar ook Johannes in ere hersteld als de ware profeet van de Allerhoogste.
Zo is het vaak gegaan, dat van een moeder of een prediker, ja van een zondagsschooljuf na haar dood werd gezegd: zij deed geen wonderen, maar sprak ware woorden van Christus. Wees daarom niet uit op succes of bevreesd voor mislukking. Vervul iedere dag uw taak en laat het resultaat ervan over aan God. U weet immers niet wat u allemaal doet en wat ervan komt. U verspreidt zaad dat wellicht pas oogst zal geven als uw lichaam al begraven is.

Gods Woord is waar
Wij leven in een tijd dat de Bijbel in diskrediet wordt gebracht. Door mensen die er genoegen in scheppen om Gods Woord af te kammen op vermeende onvolkomenheden. Ook door hooggeleerde critici, wier geest niet uit God kan zijn en wij voelen ons aan hen niet verwant, ook al kunnen wij hun woorden soms moeilijk weerleggen. Wat kunnen wij doen, ons die het aan theologie, woorden en tijd ontbreekt om allen die het Woord Gods met voeten treden van repliek te dienen? Wij kunnen een krachtig getuigenis laten horen. Wij kunnen het Woord tegen het licht houden van onze persoonlijke ervaring met de Here Jezus om de waarheid ervan te tonen.
De Bijbel zegt dat Gods vrede is voor wie geloven in Hem die aan het kruis gestorven is onder Pontius Pilatus en die uit de dood is opgestaan. En Gods Woord is waar gebleken.
De Bijbel zegt dat wie zijn hart opent voor Gods Geest, vervuld zal worden met een heilige haat tegen de zonde, en met honger en dorst naar nieuw leven. En Gods Woord is waar gebleken.
De Bijbel zegt dat als wij onze verlangens bekend maken bij God door Jezus Christus, dat Hij overvloedig zal antwoorden. En Gods Woord is waar gebleken.
De Bijbel zegt dat Jezus Christus de dood overwint, dat voor wie in Hem geloven de dood is vernietigd, evengoed als de angst ervoor. En wij die ons hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren, wij zijn vrij geworden door zijn dood en opstanding.
In deze en vele andere bijzonderheden hebben wij voor onszelf de waarheid van Gods Woord gestaafd en wij kunnen bevestigen, vanuit persoonlijke ervaring, dat alles wat van Jezus Christus gezegd wordt waar is en daarom is de Bijbel onze gids in deze wereld.

Doe wat mogelijk is
Schiet u tekort in uw eigen ogen? Bent u niet buitengewoon begiftigd en is uw leven een toonbeeld van middelmatigheid? Zijn uw dagen allen eender, doorgebracht op beperkte schaal, temidden van onwetende, andersdenkende mensen? Weet dan dat u, daar waar u bent, een overwinningsleven kunt leiden, een leven waar engelen met bewondering naar kijken. Johannes deed geen enkel teken, maar Jezus zei dat onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, niemand groter was dan hij.
Leg u erop toe ware dingen te zeggen van Jezus Christus. En bent u niet in staat een preek door te geven of uw bijbelles verder te vertellen, vertel dan wat u weet en gezien heeft van Hem die nog altijd woning wil maken in wie voor Hem opendoen. Johannes’ zaak was het om Hem groot te maken, en dat mag ook onze zaak zijn. In onze dagelijkse wandel mogen wij van onze geliefde Heer spreken. En al gaat voor ons de hemel niet open om van Hem te getuigen, wij hebben de Bijbel die van kaft tot kaft van Hem getuigt. Johannes was tevreden om enkel een stem te zijn, om mensen op Christus te wijzen, om de wereld een waarachtige kijk op de Ongeziene te geven. Mag dat ook ons tot tevredenheid stemmen, om gehoord te worden zonder gezien te zijn. Leven zonder wonderen? Dank U Heiland, U heeft van ons hele leven een wonder gemaakt!

F.B. Meyer
Vertaling: Herman de Heus