Listige aanslagen

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 19
Van Farao tot de Grote Witte Troon
Al bijna 35 eeuwen wordt Israël continu belaagd door listige aanslagen van wereldmachten. Dat zal pas afgelopen zijn als God Zelf met vuur uit de hemel een einde maakt aan de laatste aanslag (Openbaring 20:7-10). Farao begon. Hij probeerde Israël door slavenarbeid kapot te maken. Daarna liet hij pasgeboren jongetjes verdrinken in de Nijl. Die Egyptenaren ‘handelden listig tegen zijn knechten’ (Psalm 105:25; Exodus 1:7-22). De laatste samenzwering van machthebbers en koningen van de aarde tegen Israël en Jeruzalem vindt plaats vlak na het 1000-jarig Vrederijk (Psalm 2:2; Openbaring 20:7-10). Het loopt vreselijk af met de legers die Jeruzalem omsingelen. ‘Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots’ (Psalm 2:9) en ‘de duivel… werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn’ (Openbaring 20:10).
Tussen Farao en Gods Grote Witte Troon zijn die aanslagen doorgegaan. Tot vandaag. Vandaar dat Israël klaagt: ‘De hele dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade’ (Psalm 56:6). Deze maand komt een climax van aanslagen over Israël. Volgende week vindt de Durban III conferentie plaats. Speciaal georganiseerd om Israël als racistische staat te ‘vervloeken’. Een gevaarlijke bezigheid, want God zegt: ‘…Die u vervloeken, vervloekt!’ Obama en de EU zetten Israël telkens weer onder druk om levensgevaarlijke concessies te doen aan zijn aartsvijanden. De internationale media verminken het verweer van Israël en onze pers wauwelt kritiekloos die leugenmedia na. Hierover komen zware oordelen. Dan is er de strijd binnen de VN om de erkenning van een Palestijnse staat in het hartland van Israël. We zullen zien dat ‘Hij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde’ (Psalm 105:7).

Voorbeelden
Haman, de Jodenhater, smeedde een samenzwering om de hele Joodse gemeenschap in het enorme Perzische rijk uit te roeien (Ester 3). Het liep slecht met hem en zijn medestanders af. Dit gebeurde toen de HERE bezig was met de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap en de herbouw van de Tempel. Door de geschiedenis van Israël loopt de rode draad van vijandige machthebbers waarover Israël klaagt: ‘Zij beraadslagen tegen mij, smeden plannen om mij het leven te benemen’ (Psalm 31:14). Nazi-Duitsland besloot tijdens de Wannsee conferentie (20 februari 1942) tot de ‘Endlösung’ van het Joodse vraagstuk. In normale taal: Het uitmoorden van het Joodse volk. Juist in de periode waarin God bezig was met het herstel van Israël.
Achter deze listige aanslagen zitten machtige geestelijke krachten. Paulus noemt die machten: Overheden, wereldbeheersers van deze duisternis. Duivelse machten die de doorbraak van Gods koninkrijk willen tegenhouden. Vandaar dat we in Openbaring lezen dat de satan zelf de wereld opzet tegen Israël en Jeruzalem. Wij hebben de sterkste wapens tegen deze ‘boze geesten in de hemelse gewesten’: Gebed en het zwaard van de Geest, het Woord van God. Met die wapens strijden we mee voor Israël en dus voor het komende Koninkrijk.

Ze blijven komen
Sinds 1948 komen er steeds meer van die ‘listige samenzweringen’ tegen Israël. Voortdurend worden er plannen gesmeed om Israël te vernietigen. Denk aan Onafhankelijkheidsoorlog (1948-1949) van Israël. Ook toen gebeurde wat we lezen in Psalm 83:4 ‘Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk…’ Letterlijk schreeuwden Arabische machthebbers de psalmregel: ‘Komt, laten wij hen als volk vernietigen’ (Psalm 83:5). Daarna kwamen er nog drie verloren oorlogen.
Toen probeerde men het anders: Er werden terroristische aanslagen gepland en uitgevoerd, waardoor veel Israëli’s omkwamen. ‘Wee mij, want ik bezwijk voor moordenaars’ (Jeremia 4:31) schreeuwde Israël. Maar ook deze terreur mislukte. De Arabische Liga smeedde nieuwe plannen: Een economische boycot van Israël. Ook dit mislukte.
Een volgend plan van Israëls vijanden had meer succes. De Palestijnen gingen het wapen van de leugen en de propaganda hanteren. De internationale gemeenschap werd en wordt tegen Israël opgezet. Een beeld van arme, onderdrukte Palestijnen werd gecreëerd. Gretig nam links het op voor de Palestijnen. Links en islam zijn vreemde bedgenoten, maar samen vormen ze momenteel de grootste vijand van Israël. Ze blijven komen. Nauwelijks zijn de vredesvloten gestrand of men organiseerde een invasie van linkse anti-zionistische activisten, die via de Ben Gurion Luchthaven Palestijnen wilden steunen door provocaties en wilde kreten en acties. Ook deze lieden moesten met schaamrood op de kaken afdruipen. Maar schamen doen ze zich niet. Ze gingen naar huis om daar nieuwe listige aanslagen tegen Israël te smeden.
Hoe komt het toch dat links, de WCC (Wereldraad van Kerken), de islamitische Palestijnen en vele anderen altijd maar met nieuwe anti-Israël acties komen? Doorgaan met hun haat-en leugenpropaganda? Moeten die Palestijnen geen eigen staat opbouwen? Zij willen geen staat. Het gaat, zeggen ze zelf, om de vernietiging van Israël. Zij worden onderhouden door de VS en de EU. Ook door ons land. Wie betaalt is verantwoordelijk. Politieke steun krijgen de vijanden van Israël van de EU, de VN en de VS. Dus wij zijn medeverantwoordelijk voor al die aanslagen op Israël. Ze blijven komen en de Heilige van Israël blijft ingrijpen, zodat ze telkens beschaamd afdruipen.

September
Deze maand verwachten we een climax in deze strijd tegen Israël. We noemden al de Durban III conferentie. Durban I (2001) was een antisemitische scheldpartij. Deze wordt niet beter. Normale landen komen daar niet eens. Maar de ouderwetse antisemitische leugens werken wel door in de harten van de mensen. Verder zal de VN spreken over het erkennen van een Palestijnse staat. De vijanden van Israël nemen sleutelposities in. Libanon (lees Hezbollah) is voorzitter van de Veiligheidsraad en Qatar voorzitter van de Algemene Vergadering. Ten slotte verwacht men enorm veel geweld van Palestijnse kant. Men spreekt van Intifada III. Nu is men bezig met het smeden van grootse plannen tegen Israël. Intussen komt de komeet (asteroïde?) Elenin eind september dichterbij de aarde. Nog meer waarschuwende oordelen van de Heer?

Arabische lente
Op langere termijn zal de Arabische lente heel gevaarlijk voor Israël zijn. Het is begonnen met een roep van jongeren in de landen rond Israël om meer democratie, minder corruptie en eerlijke verdeling van de welvaart. Steeds meer blijkt dat de Moslim Broederschap de fakkel van de revoluties overneemt. Zo komt men in die landen van de regenbuien van corrupte dictators in de striemende hagelbuien van een sharia-staat. Denk in dit verband aan de ‘hardvochtige heer’ die in Jesaja 19:4 over Egypte wordt voorzegd. Want de sharia is echt hardvochtig. Die ontwikkeling vond al plaats in 1979 in Iran. Men verjoeg de Sjah van Perzië, hoopte op democratie, maar kreeg Khomeini met zijn keiharde sharia-bewind, waaronder men nu nog zucht.
Een tweede mogelijkheid geeft goede hoop. Zeer teleurgesteld zocht de jeugd in Iran naar iets anders en velen van hen vonden Christus. Laten we bidden voor een dergelijke ontwikkeling in de andere moslimlanden.
De derde mogelijkheid is profetisch van aard. Als de Moslim Broederschap de macht krijgt, ligt het voor de hand dat het Turkse, in 1918 overleden kalifaat weer tot leven komt. Waarschijnlijk onder leiding van Turkije, het machtigste land van het Midden-Oosten. Dat kalifaat zal zeker toenadering zoeken naar de doodzieke en verarmde EU. Dan staat het beeld op lemen voeten uit Daniël 2 overeind, klaar voor de antichrist. Eindtijdgebeurtenissen werpen schaduwen vooruit.

De Koning komt
Profetische patronen worden steeds duidelijker zichtbaar. We zien hoe de hele wereld tegen Israël ‘ten strijde trekt’. Ook zien we hoe de HERE telkens weer ingrijpt voor Zijn volk. Alles ter voorbereiding van de komst van de Koning. Bidt dat God de tijd van benauwdheid, die aan Zijn komst voorafgaat, verkort.

Jan van Barneveld