Lofzangen van geloof

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 20
Kerstfeest is in feite de verjaardag van de Here Jezus Christus, die aan het begin van onze jaartelling werd geboren in Bethlehem, een stadje in Israël. Het hele gebeuren is Joods. Het is de vervulling van de profetieën die Israëls Messias aankondigen. Het begon met de aankondiging van Johannes de Doper, de heraut van Jezus. In de tempel te Jeruzalem verscheen de engel Gabriël aan de dienstdoende priester Zacharias, om de geboorte van Johannes vanuit de hemel aan zijn vader bekend te maken. De oude man reageerde in ongeloof. Immers hijzelf en zijn vrouw Elisabeth waren de leeftijd om kinderen te krijgen allang voorbij. Daarom reageerde Zacharias nogal sceptisch. Hij geloofde de engel Gabriël niet. Volkomen menselijk en begrijpelijk, zouden wij zeggen.

Voor Elisabeth was het ook moeilijk dit te geloven. Toen ze eenmaal van Johannes in verwachting was, bleef ze de eerste vijf maanden binnenshuis. Haar kinderloosheid had ze ervaren als een smaad, net als Sara, de vrouw van Abraham, net als Rachel, de moeder van Jozef en Benjamin en net als Hanna, de moeder van Samuël. Ze deelde in diezelfde vreugde van de gebedsverhoring na jaren van verdriet om de kinderloosheid. Elisabeth verborg zich vijf maanden lang voor de mensen, maar zingt een loflied van dankbaarheid om wat de Here aan haar heeft gedaan (Luc. 1:25).

Dit is het eerste van de zeven lofliederen die we vinden rond de geboorte van Jezus en waarover het in dit kerstnummer gaat. Liederen van geloof. Ere zij God! Elisabeth geeft de toon aan en vervolgt dat als Maria, de moeder van Jezus, bij haar binnenstapt. De Bijbel zegt dat ze ‘vervuld werd met de heilige Geest’, het kind sprong op in haar buik toen ze de stem van Maria hoorde en dan zegt ze, zingt ze, uit het diepst van haar hart: "Zalig is zij die geloofd heeft…" Vanuit haar eigen diepe geloofservaring peilt ze het geloof van Maria, de moeder des Heren. Wàt had Maria precies geloofd? De woorden van de engel Gabriël: "…mij geschiede naar uw woord", had ze gezegd. Dat woord, dat rechtstreeks van God kwam, was als "zaad in haar hart" en wekte nieuw leven in haar door de scheppingskracht van God. Dat Woord was tevens scheppingsdaad en had verwekkingskracht. Dat is het wonder van de vervulling van deze profetie: "Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en zij zal hem de naam Immanuël geven" (Jes. 7:14). De geboorte van Jezus uit de maagd Maria is wezenlijk voor wie Hij is. Het Kind van Bethlehem is de Zoon van God. "Niet verwekt uit vlees en bloed, noch uit de wil van een man, maar geboren uit God" (Joh. 1:13). Wie waarlijk Kerstfeest wil vieren, schenkt geloof aan het Woord van God, zoals Elisabeth dat deed en zoals Maria dat deed.

Het ware Kerstfeest vinden we in de Bijbel beschreven, de diepte ervan heeft de wereld veranderd, de kracht ervan kan voor een ieder die gelooft een levensveranderende kracht zijn. Ontdek het geheim! Wij wensen u een gezegend Kerstfeest toe!

Namens de Redactie
ftv