Luchtig?

Hans van den Berg • 85 - 2009 • Uitgave: 18
Nee, ik ga niet over het weer schrijven, hoewel ik het er wel bij zal betrekken. Maar luchtig is het wel bij ons, deze zomer; zeker als je hoopte te genieten van een zonnige vakantie in ons land, dan ben je wellicht behoorlijk teleurgesteld thuis gekomen! Heel jammer, maar we hadden wel weer even een heerlijk weekend!
Maar ik wil een andere richting uit; je kunt het leven luchtig opnemen, met al z’n ups en downs, maar je kunt ook een notoire klager of klaagster zijn. Je kunt je thuis hebben aan de Danklaan, maar ook aan de Jammerstraat of de Moppersteeg! Dat is een persoonlijke keuze! En ik heb het vermoeden dat veel mensen in deze tijd ‘verhuisd’ zijn uit de ‘lanen’, naar de ‘straten en stegen’. Hoewel wij in ons land én ons werelddeel, wat de zegeningen betreft, nog steeds op de eerste rij zitten!
Maar eigenlijk wil ik naar dát luchtige, wat het tegenovergestelde is van het ernstige! Nee, niet stoppen nu, ik zou graag willen dat je nu ook vérder leest, daar is het ernstig genoeg voor. Onlangs had ik een gesprek met een man; ik had hem nog nooit gezien en we praatten over van alles. Ook het geloof kwam ter sprake, ik heb altijd een bepaalde drive om dat aan te kaarten, omdat ik er van overtuigd ben, dat dít het meest belangrijke is in een mensenleven!
Oké, hij vertelde dat hij Rooms-katholiek was en ook dingen deed voor de parochie en voor mensen in nood. Maar echt over het geloof in God als Vader en Jezus als Redder ging het niet zo diep. Uiteindelijk zei hij, en dít woord bleef bij mij hangen: ‘Ik neem het allemaal wat meer luchtig op dan jij’!
Kijk, zoiets raakt me, want ik ben van mening dat je over deze dingen niet luchtig kan doen en denken. Het is bloedserieus; als je jong bent en zeker als je in de laatste fase van je leven bent aangekomen! Hoe je de eeuwigheid gaat doorbrengen wordt hier en nu door u en jou en mij beslist! Maximaal krijgen we van onze Schepper honderd jaar om een persoonlijke keuze te maken, of wij willen leven naar Zijn wil, of dat we gewoon onze eigen gang gaan. Ook - en zelfs heel vaak - zijn kerkgangers het spoor bijster en nemen het allemaal heel luchtig op en schuiven het voor zich uit! In veel kerken wordt er met de Waarheid gesjoemeld en wordt de Bijbel niet meer serieus genomen! Terwijl het juist de tijd zou moeten zijn om ‘alle zeilen bij te zetten’ en de mensen te wijzen op het feit dat Jezus’ komst aanstaande is! “Waarom onderkent u deze tijd niet”, vroeg Jezus aan Zijn toehoorders, toen Hij op aarde was (Luc. 12:56). En vandaag vraagt Hij het aan u en jou, die er luchtig mee omgaan en die ‘wel zullen zien’, zoals ze zeggen. “Wees ook u bereid, (klaar) want op een uur dat je het niet verwacht, komt de Zoon van God, de Mensenzoon” (Luc. 12:40). Hij komt om Zijn Gemeente op te nemen, ieder die er serieus en ernstig mee bezig is geweest en Hem heeft aangenomen als Verlosser en Heer.
Jezus wijst op de tekenen in de tijd die zullen plaats vinden vóór Hij komt. Die tekenen gebeuren, nu en bij herhaling! Vele mensen nemen het niet serieus en het eerste wat ze luchtig roepen is: ‘O, dat gebeurde vroeger ook al’, ook mensen die kerkelijk zijn! Het lijkt vaak wel of ze niet echt willen dat Jezus terug komt, om deze wereld te herstellen en het Vrederijk te vestigen!
Een luchtige toon aanslaan, oppervlakkig en onbezorgd je tijd doorbrengen, zonder je serieus bezig te houden met de dingen die de eeuwigheid betreffen, dat zal eens zijn tol eisen. God gaf Zijn Woord, de Bijbel, als een Kompas, om zo de juiste koers uit te kunnen stippelen. Als zelfs dominees, pastoors en andere voorgangers daarin geen sturing meer (kunnen) geven, dan moeten ze van hun kansel komen, zo ernstig is het! De verantwoordelijkheid voor wát men vertelt, wát men onderwijst, is zeer ernstig te nemen! Valse leraren en dwalende herders zijn óók tekens van de eindtijd, zo leert de Bijbel! Als de Heilige Geest niet meer spreekt door leiders heen, dan ontbreekt ook de openbaring die Gods Geest wil geven, en dan verwildert het volk, zo schreef Salomo al, in zijn Spreuken! (29:18)
Weet je, je hoeft mij geen Somberman te noemen; ik ga blij en gelukkig door het leven, maar ik neem het leven ook ernstig en serieus, omdat het eeuwige leven ermee gemoeid is! En ik word stil en verdrietig als ik tussen familie, vrienden, kennissen en kerkmensen zit en ik hoor en zie alleen maar veel prietpraat en luchtig gedoe! Ouders die niet meer met hun kinderen en kleinkinderen over het allerbelangrijkste kunnen praten, het geloof in Jezus Christus als Heiland der wereld, omdat ze er zelf niet meer in geloven, of er heel luchtig over denken! Echt, ik kan er om huilen. Het allerbelangrijkste wordt luchtig weggewimpeld!

Voor degenen wiens christelijk leven kleurloos is geworden en die toch wel anders zouden willen, wil ik eindigen met een gebed, waar R.D. Wiedenmann zijn preek eens mee beëindigde. Heb de moed en de ernst en de oprechtheid om je tot God te richten en ga tot Hem: ‘Lieve Vader in de hemel, U kent mij. Ik heb u de toegang tot veel terreinen van mijn leven geweigerd. Ik wil vandaag mijn hele levenshuis opnieuw voor U openstellen. Kom met Uw heilige Geest bij mij binnen. Wat U hindert en stoort, Here, neem dat alstublieft weg en help me om het los te laten. Steek (opnieuw) Uw vuur in mij aan, Here, het is zo koud in mij, maakt U het warm. Maak mijn hart weer wakker voor U. Spreek opnieuw tot mij. Laat een frisse wind door mijn geloof waaien en breng me opnieuw in beweging. Ik verlang er naar dat U het in mijn leven voor het zeggen krijgt, ik wil U ervaren en over U wil ik spreken. Ik wil Uw werktuig zijn en U dienen. Dat alles vraag ik U in Jezus’ naam.’

Hans van den Berg