Meer dan een veiligheidshek

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Meer dan een veiligheidshekIsraël is bijna voortdurend in het nieuws. De nieuwsitems worden door twee aspecten gedragen. In de eerste plaats is dat het vreselijke lijden dat over het volk komt door weer een zelfmoordcommando of andersoortige terreuraanslagen. Aan de andere kant komt Israël in het nieuws doordat de media vermeend onrecht door Israël gedaan breed uitmeten.

Het is voor de uit de hel van de concentratiekampen teruggekeerde Joden onmogelijke een normaal bestaan op te bouwen. Dagelijks loert overal gevaar, wonend tussen Arabieren en Palestijnen die juichen bij iedere gedode Israëliër is het blijkbaar onmogelijk om in onze mondiale samenleving begrip te krijgen voor de heel drastische vorm van zelfbescherming, de muur of het hek.

Het internationale gerechtshof in Den Haag boog zich over deze kwestie, het hek is illegaal en moet worden afgebroken. Premier Sharon van Israël sprak zoals iedereen verwachtte: ‘De opinie gaat voorbij aan de redenen voor het hek. Het moorddadig Palestijns terrorisme’.Ieder weldenkend mens en iedere vriend van Israël kan begrip opbrengen voor het standpunt van de Israëlische regering. Toch denk ik dat er een paar kanttekeningen te maken zijn, die zinvoller zijn dan het oproepen tot naleving van besluiten van de VN, waardoor vrede gegarandeerd zou moeten worden voor Israël. Is de vrede van Israël gewaarborgd wanneer de volken met elkaar daarover sluitende afspraken maken en een VN-macht deze
desnoods met wapens handhaaft?

Ook Israël zelf kan door het bouwen van muren en hekken die veiligheid voor de eigen burgers niet realiseren. Het gaat niet om volkenrechtelijke zaken en ook niet om vrede en veiligheid afgedwongen door militaire macht of door het land af te palen met muren en hekken.

Ik ben bang dat Israël juist bezig is zijn eigen getto te bouwen. Binnen de muren van Israël ontstaat geen vrijheid, ik vrees dat het volk zichzelf binnen de muren gevangen zet. Binnen die muren zou het volk wel eens prooi kunnen worden van het grote gevaar dat dreigt. De profetie leert ons dat eenmaal alle volken van de aarde naar Jeruzalem zullen optrekken. ‘Jeruzalem zal gemaakt worden tot een steen die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3). Even verder lezen we in hetzelfde bijbelboek: ‘Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden’ (Zacharia 14:2). De bijbel geeft ons veel meer profetieën waaruit we moeten begrijpen dat Israël en Jeruzalem nog een vreselijk moeilijke tijd wacht.

Ik las onlangs een veelzeggende profetie in Deuteronomium 28:52. Mozes houdt het volk in dit hoofdstuk de zegen en de vloek voor. Zegen dan wel vloek heeft te maken met het luisteren naar en gehoorzamen aan Gods woord. Dan lezen we in Deuteronomium: ‘Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de versterkte muren vallen,waarop gij in uw gehele land vertrouwdet; ja het zal u in het nauw brengen in al uw steden’. Wanneer we verder lezen komen we nog heel vreselijke dingen tegen. Ik werd getroffen door deze tekst. De muren in het land zijn bedoeld voor de veiligheid, maar zal het volk juist in het nauw brengen. Heeft dit woord met de situatie van vandaag te maken? We zien veel profetieën in Israël in vervulling gaan vandaag en verheugen ons daarover. We moeten goed beseffen dat er met betrekking tot de eindtijd ook heel verschrikkelijke dingen geprofeteerd worden voor Israël. Dat zijn de dingen vol rampspoed en ze gaan vooraf aan de zegen en de veiligheid die daarna komen zal. Veel mensen slaan die passages liever over, helaas. Geciteerde tekst past daar zeker in en heeft verrassende overeenkomst met wat we rondom het veiligheidshek zien.Waar de vloek in Deuteronomium mee samenhangt, is het ongehoorzaam zijn aan Gods woord. Ik moest denken aan de woorden van de Here Jezus, Hij heeft gezegd: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild’ (Mattheüs 23:37).

Wat bedoel ik nu precies? Het gaat om de veiligheid van Jeruzalem, van Israël en daaraan gekoppeld de veiligheid voor alle landen en volken. Die veiligheid en die vrede is niet afhankelijk van VN, van Navo, van EU of welke macht mensen ook maar kunnen vormen. De vrede van de mens in Jeruzalem en buiten Jeruzalem is evenals de veiligheid voor de mens in Israël of buiten Israël afhankelijk van haar relatie tot de Here God.Ja, ik begrijp heel goed dat Israël de veiligheid voor haar burgers zoekt, en dat ze die door middel van muur en hek probeert te realiseren al dan niet met de goedkeuring van het Internationale gerechtshof in Den Haag. Toch kan ik niets anders zeggen tegen Jood en niet Jood: vrede komt nergens in het Midden-Oosten buiten de Vredevorst om. De Koning der koningen en de Heer der heren de Jood(!) Jezus Christus. Het moment nadert, dat vanuit opperste nood, het volk tot die Heer zal roepen, zoals in de dagen van de Richteren. Dan zal de Richter en Rechter aller volken komen. Die vrede bid ik Jeruzalem toe.ds. Henk Schouten