Miel Vanbeckevoort: “De wereld staat voor een dramatisch keerpunt”

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 16
Professor Miel Vanbeckevoort:
“De wereld staat voor een dramatisch keerpunt”


De Belgische professor Miel Vanbeckevoort (57) zette dit jaar een punt achter zijn dagelijks werk in de academische wereld. Na 32 jaar gaat hij met prepensioen. Hij krijgt zo meer tijd om een omvangrijk werk, dat al jaren loopt, nog meer aandacht te geven, o.a. ´De christelijke Kamer van Koophandel´. Deze internationale organisatie is in 120 landen werkzaam. Als econoom spreekt hij over de hele wereld, de laatste tijd vooral ook over de geestelijke wortels van de financiële wereldcrisis. “De Bijbelse contouren van de eindtijd worden juist ook daarin duidelijk. De Kerk moet daarop Bijbels licht laten schijnen vanuit het Profetische Woord.”


“Ik ben op achttienjarige leeftijd begonnen met werken, als telefonist. Ik kom uit een groot gezin van negen kinderen. Er was geen geld om te studeren. Daarom besloot ik een academische avondopleiding te volgen, die geheel parallel liep aan de dagopleiding. Vijf avonden ging ik naar de avonduniversiteit om daar de colleges, wat jullie noemen ‘bestuurswetenschappen’, te volgen. Deze studies duurden vijf jaar. Aan de universiteit heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Zij studeerde daar ook. Omdat ik daar bij de genade Gods zulke goede studieresultaten had, kreeg ik al spoedig een aanstelling als assistent-professor. Op negenentwintigjarige leeftijd was ik vermoedelijk een van de jongste docenten in België.
Gaandeweg kreeg ik grote belangstelling voor hulp aan arme landen vanuit ons rijke Westen en ben ik gaan pionieren. Dit leidde tot de mede-oprichting van de ‘Christelijke Kamer van Koophandel’ - een internationaal werk dat thans actief is in zo’n honderdtwintig landen. We timmeren met dit werk niet luidruchtig aan de weg, omdat veel werk op de achtergrond en soms in stilte moet worden gedaan. In sommige landen zou de ‘vampire-elite’ anders een graantje willen meepikken… Het is een christelijk werk, gestoeld op rechtvaardige principes, dat uitgaat van duidelijke ethische normen in de economie en in het zaken doen. Maar tegelijkertijd is het, door zoveel persoonlijke contacten, ook een zendingswerk. Het Evangelie van de Here Jezus is de dragende kracht van ons werk en we zien soms hele mooie dingen die de Here God doet in levens van mensen.
Omdat ik veel op reis was en vaak weg uit mijn gezin hebben we echt gebeden om een huis te vinden dat tevens als een soort conferentieoord zou kunnen dienen. In zo’n huis heb ik ook het internationale bestuur een aantal jaren ontvangen, konden we onze vergaderingen beleggen en kon ik toch optimaal thuis zijn in mijn gezin.

Het zwaartepunt van ons werk ligt in Afrika, waar natuurlijk ook de meeste hulp nodig is. Maar we werken ook veel in Azië en andere gebieden. We willen in een aantal landen voorbeelden stellen van Bijbels rentmeesterschap. Als je dan mag zien dat die Bijbelse principes als rechtvaardigheid, gerechtigheid en integriteit ook mensen op regeringsniveau gaan beïnvloeden en inspireren tot navolging, dan maakt dat je dankbaar. Het lukt niet altijd, er mislukken ook wel eens dingen. Dat is natuurlijk teleurstellend: je zet een project op, zet de goede mensen op de juiste plek en zo’n project komt dan toch niet van de grond. Maar door de bank genomen gaat er veel wel goed. En daar moet je altijd maar naar blijven kijken en de zegeningen van God steeds maar weer tellen.

We hebben drie gehuwde kinderen, twee dochters en een zoon en inmiddels ook vier kleinkinderen. De Here doet ons veel vreugde beleven aan onze kinderen. Een dochter heeft rechten en de andere dochter heeft taalwetenschappen gestudeerd. Onze zoon, Liebrecht, 25 jaar, is concertpianist. Hij deed conservatorium piano en heeft al veel op zijn naam staan. Onlangs mocht hij het galaconcert spelen bij een staatsbezoek van onze koning aan Ierland. Hij ziet zijn muzikale gave als van God ontvangen en spreekt daar ook vrijmoedig over. Vlak voor zijn optreden bidt hij om Gods hulp en zegen en dat alles tot Zijn eer zal mogen zijn. Toen een tv-journalist dat opmerkte en op camera registreerde stelde hij de vraag waarom hij bad. Mijn zoon legde toen uit wat het betekent om christen te zijn en wie de Here Jezus voor hem is.
De Here wil op bijzondere wijze ons leven leiden en zegenen. Dat geldt voor iedereen, ook voor ons. Toen mijn vrouw in verwachting was van Liebrecht werd ik in die tijd bijzonder bepaald bij Genesis 49, waar Jakob zijn kinderen zegent. Ik dacht: ik moet veel meer bidden voor mijn kinderen. De Here leidde mij zo dat ik met mijn vrouw bad voor onze ongeboren zoon. Ik had de innerlijke overtuiging gekregen dat ons derde kind een zoon zou worden. Ik bad toen heel sterk voor een muzikale gave voor mijn zoon en zegende mijn vrouw. Tot eer van onze God mag ik vandaag zeggen dat hij een gezegend concertpianist is geworden.

Dankbaar ben ik voor de tijd die ik nu krijg om mij ook meer in te zetten voor christelijk onderwijs in een aantal landen. Naast gastcolleges die ik, Deo Volente, nog regelmatig zal geven, is er ook meer inzet mogelijk voor ons internationale werk. De huidige wereldcrisis in de economie en in de financiële wereld lijkt steeds meer de vormen van een tijdbom aan te nemen. De crisis is zo groot dat overal gesproken wordt over de noodzaak van één wereldregering. De bankier en politiek adviseur James P. Warburg zei een aantal jaren geleden in een gezaghebbend economisch magazine: “We zullen een wereldregering krijgen, of we dat leuk vinden of niet. De enige vraag is of dat bereikt wordt door een overeenkomst of door verovering.” Ook George Bush sr. sprak over de komst van de nieuwe wereldorde, die ‘de oprichters van de Verenigde Naties in 1948 al voor ogen hadden’.
Iemand heeft berekend dat de gezamenlijke overheidsschuld van landen wereldwijd 683 triljoen dollar bedraagt, terwijl onderliggende panden en zekerheden slecht 175 triljoen dollar waard zijn. Als dit klopt dan is er is dus een grote ramp op komst. Vooral de laatste jaren werd geld ‘gemaakt’ door verhandeling van twijfelachtige schulden. Door het op die manier opkloppen van de geldvoorraad heeft de financiële wereldelite in de praktische uitwerking zeer velen in feite tot slaaf gemaakt. Zal dit proces doorgaan tot de ganse wereld door deze aanpak in bezit wordt genomen? De westerse rijkdom lijkt steeds meer op een zeepbel van kunstmatig gemaakt geld uit de verkoop van meestal slechte (nimmer terug te betalen) schulden.

Feitelijk is de hele financiële wereld in handen van enkele tientallen grote bankiers. Zij zijn in staat regeringen politiek te beïnvloeden, dankzij het geld dat zij aan overheden verstrekken en de zaken die zij in handel en industrie kunnen sturen en manipuleren. Dit is deel van het grote Babylon dat ons in het laatste Bijbelboek wordt geschilderd. Steeds weer in de Bijbel waarschuwen de profeten om aan dit Babylon niet deel te nemen. Wat te denken van de profeet Habakuk, die zegt: ‘Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is - tot hoelang? en die gepand goed op zich laadt! Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten, en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit?’ (Hab. 2:6-7).
Het Hebreeuwse woord voor interest verwijst naar ‘slangenbeet’. Jammer genoeg zijn ook veel christenen slaaf geworden van de Mammon en dreigen in dat moeras weg te zinken. Laten we leren van Salomo. Hij vroeg om wijsheid en kreeg de rijkdom er ongevraagd bij, omdat zijn hart daar toen niet op gericht was. Alle schuldgebaseerde goederen en kostbaarheden, maar ook goud, zilver, aandelen en onroerend goed zijn kwetsbaar geworden. Wie thans een of ander schuldpapier in portefeuille heeft, riskeert steeds meer zijn vermogen te verliezen. Het beste is dus om schuldenvrij te worden en ook op deze wijze uit Babylon te trekken. Investeer je geld in het Koninkrijk van God, waarbij de wijze woorden van Salomo ter harte moeten worden genomen: ‘Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal’ (Pred. 11:2). Met andere woorden, je moet je investeringen zoveel mogelijk spreiden. Naast bijvoorbeeld de armen en de behoeftigen moeten we ook Israël niet vergeten. Als we onze tienden en gaven geven, worden we door de Here gezegend, maar daar bovenuit en reeds ver daarvoor zegt de Here dat we gezegend zullen worden als we Israël zegenen.

We moeten profetisch in het leven staan en het Profetische Woord laten horen. Want we weten dat eens alles zal schudden en wankelen, zoals de Schrift zegt: ‘Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven’ (Hebr. 12:26).
Omdat wij weten uit Gods Woord wat komen gaat, mogen we ook niet zwijgen, want de wereld staat voor een dramatisch keerpunt. Alle lijnen uit het Profetische Woord komen samen in onze tijd.

Feike ter Velde