Moet Israël opnieuw het land uit?

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 17
Naar aanleiding van wat in een eerder Zoeklicht nummer (nr. 13) stond geschreven, kwamen er vragen bij mij binnen. Enkele lezers waren verontrust en vroegen zich af of Het Zoeklicht niet meer achter Israël staat. In het gewraakte artikel van broeder Johan Bos lijkt dat zo te zijn, maar noch broeder Bos, noch Het Zoeklicht heeft dit zo bedoeld. De bedoeling van het artikel was duidelijk te maken dat ook de Israëliet, wonend in het beloofde land, Jezus Christus als Verlosser nodig heeft. “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hoe we vervolgens de Israëliet met het evangelie benaderen is een andere vraag. Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis maakt het soms lastig en daar is veel wijsheid en tact bij nodig. Maar aan de andere kant, het moet helder zijn: ieder mens, Jood of niet-Jood kan enkel en alleen behouden worden door de genade die ons allen in Christus wordt aangeboden.

Op de vraag of Het Zoeklicht nog wel achter Israël staat, zeggen we absoluut, voor de volle 100%. We zijn ervan overtuigd dat de Here God een groot werk doet en nog doen zal. Maar hoe zit het dan met de opmerking dat zij die nu in Israël wonen weer het land uit moeten vluchten? Daar wil ik nu op in gaan.

We lezen in Ezechiël 36-37 over het dal van de dorre doodsbeenderen en van de hereniging van Juda en Israël. Dit herstel zal direct gevolgd worden door de aanval van Gog en Magog, zie hoofdstuk 38. Het herstel van Israël blijkt in twee fasen te gaan. Eerst wordt het lichaam hersteld, maar geest was er nog niet. Dan moet de profeet opnieuw profeteren en wordt het lichaam ook geestelijk hersteld. Dit gefaseerde herstel is wat voor ons onderwerp nu van belang is.
Zien we in het huidige Israël nu de eerste of de tweede fase werkelijkheid worden. We zijn geweldig blij met de Joods Messiaanse broeders en zusters die de Here Jezus als hun Heiland hebben leren kennen. Toch kunnen we niet ontkennen dat verreweg het grootste deel van het volk nog verhard is voor het evangelie en leeft onder de bedekking, zoals dat door Paulus is beschreven. Met andere woorden, we geloven dat in het huidige herstel van Israël de eerste fase, zoals Ezechiël profeteerde, vorm krijgt. We missen nog de tien verloren stammen, maar ook daaromtrent zijn hoopvolle signalen. Ondanks dit goede kunnen we nog niet stellen dat Israël als natie ook in geestelijk opzicht hersteld is. De tweede fase is er nog niet.

Langs welke weg zal dat geestelijk herstel er komen?
Daarop heeft de opmerking dat het volk weer het land uit moet vluchten betrekking. Dit behoeft enige nadere uitleg. In een artikel van ongeveer 900 woorden kun je natuurlijk niet alles uitvoerig beschrijven. Onze lezers kunnen echter weten dat Het Zoeklicht vanaf de dagen van broeder Johannes de Heer geleerd heeft dat de gemeente voor de Grote Verdrukking wordt opgenomen. Die Grote Verdrukking is een vreselijke tijd die over de aarde zal komen. Heel de wereld zal vreselijk lijden onder rampen van allerlei aard die de bewoners van de aarde zullen treffen.
Die Grote Verdrukking begint volgens ons, op het moment dat de leider van het herstelde Romeinse Rijk met Israël een vredesverbond zal sluiten. (Het is opvallend dat er een Mediterrane Unie is gesloten, de landen rond de Middellandse zee vormden het Romeinse Rijk.) Die Grote Verdrukking is dezelfde periode, als welke door Daniël geprofeteerd wordt en de zeventigste jaarweek genoemd wordt. Na drieënhalf jaar verbreekt de leider van het herstelde Romeinse Rijk (de antichrist) dit verbond en zet een vreselijke vervolging in op allen die de naam van de enige God belijden. Dat zijn allen die in deze zware tijd tot geloof zijn gekomen en vooral ook het Joodse volk, dat door middel van de 144.000 en de twee getuigen een krachtig werktuig in Gods hand is geworden. De vervolging zal zo heftig en volkomen zijn, dat overleving niet meer mogelijk zal zijn, tenzij…
De Here Jezus profeteert over deze situatie o.a. in Matteüs 24:15,16 ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.’ Dan zegt de Here ook in Matteüs 24:22 ‘En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.’ In Openbaring 12:6 lezen we: ‘En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.’ Deze beide gedeelten laten zien, dat tenminste een gedeelte van het volk (een rest), het land zal verlaten en naar de bergen/woestijn zal vluchten, waar ze door God zelf wonderlijk bewaard zal worden. Sommige uitleggers stellen dat Israël naar Petra (Edom) zal vluchten. Het is in ieder geval opmerkelijk dat Jesaja 63 schrijft dat de Messias van Edom komt. Zal de Here zich daar aan Zijn volk openbaren? De weg van Edom naar Jeruzalem loopt via de Olijfberg (die voor die gelegenheid speciaal middendoor zal splijten!!). Wanneer de Here komt, zal het geestelijk herstel van Israël volkomen zijn, dan krijgen we een andere wereld. Het Messiaanse rijk.
Dit alles neemt niet weg dat ook vandaag Evangelie naar Gods volk moet, eerst de Jood, dan de Griek. ‘Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen’ (2Kor. 3:15, 16). Let op het woordje ‘telkens’, dit is een de eeuwen doorgaand gebeuren.

Moge de Here Zijn volk bewaren en zegenen. Bidt Jeruzalem vrede toe.

Ds. Henk Schouten