Moet Nederland worden afgeschaft?

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 18
Onlangs stond er een opmerkelijk bericht in de krant. Ex-premier Dries van Agt vindt dat Nederland wel kan worden afgeschaft, opgeheven, opgaan in het grote geheel van Europa en van de wereldgemeenschap. Bovendien vindt hij dat de wereld kan worden gered als Europa meer tegenstand zou bieden aan de ‘veramerikanisering’. De ex-premier en velen met hem, lijken steeds verder op drift te geraken op de woelige baren van de tijd. Een overzicht.

Het is opvallend hoe ex-premier Dries van Agt (CDA) in interviews lijkt te zoeken naar nieuwe wegen om zich te ontdoen van zijn vroegere aureool. Hij was tijdens zijn vroegere carrière immers het symbool van de christelijke waarden en normen. Hij pleitte voor een ‘ethisch réveil’. De Roomskatholieke Van Agt stond er ook bij veel protestanten goed op. Hij gaf tegendruk tegen de linkse opvattingen over vrije abortus en euthanasie, maar was er ook bij toen er een slap compromis werd gezocht en gevonden om abortus provocatus wettelijk te regelen. Terecht merkte een columnist op: "Mijnheer Van Agt, men kan niet een klein beetje abortus plegen. Het gaat om dood of leven, ja of nee, maar een tussenweg bestaat niet. Waar staat u nu eigenlijk". Immers, het principe werd ingeruild voor het compromis. Het politieke en principiële portret van Van Agt verbleekte en hij raakte snel in de vergetelheid.

Na zijn politieke carrière, eerst als premier en daarna als commissaris van de Koningin in Brabant (1983-1987), woonde Van Agt een aantal jaren in Japan (1987 – 1990) als ambassadeur van de Europese Unie. In die tijd kwamen er steeds meer berichten over zijn bewondering voor het Zen-Boeddhisme. Omdat hij toch al veel twijfels had over zijn eigen Roomskatholieke geloof - omarmde hij het boeddhisme. Hierdoor is hij weggezakt in een verduistering, die hem in een televisiegesprek tot uitspraken bracht over de Bijbel, die zelfs voor een Roomskatholiek gelovige op zijn minst verbazing wekten. Ook met de pure vrijzinnige uitspraken van Dr. Harry Kuitert ("De mens schiep zich god") leek hij niet de minste moeite te hebben. We kunnen van de heer Van Agt geen enkele bijbels doordachte visie verwachten op de wereld en haar toekomst. De apostel Paulus spreekt over de heidenen, die "verduisterd zijn in hun verstand" (Ef. 4:18). Niet dat we twijfelen aan het verstand van de heer Van Agt, noch aan dat van prof. dr. Kuitert. Verstand hebben ze zeker wel. Maar ons verstand moet worden verlicht door het Woord van God en door de Heilige Geest. Anders is het: "Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden" (Rom. 1:22).

De achtergrond van de opmerking van de heer Van Agt ligt in het feit dat hij heilig gelooft in de globalisering van de politiek. Nederland moet opgaan in Europa en Europa moet opgaan in de wereld der mensenkinderen. Weg met alle grenzen. De goedheid van de mens moet ons denken over de mens bepalen. We moeten de (boeddhistische) vrede nastreven. Waarschijnlijk heeft hij zijn geest ‘verrijkt’ met de Zen-meditatie en mogelijk doet hij dat nog dagelijks. In die werkelijkheid moeten we ook verstaan dat hij mede-ondertekenaar werd van de anti-Israël advertentie van mevrouw Gretta Duisenberg en haar activiteiten tegen Israël en vóór de Palestijnse (gewelds)acties. "Ik heb een vergissing gemaakt door me zo pro-Israël op te stellen tijdens mijn politieke loopbaan", verklaarde Van Agt openlijk. En dat juist in deze tijd, waarin Israël een eenzame strijd moet voeren om het pure overleven temidden van terreur.

Het denken van Van Agt over de globalisering en het opheffen van nationale grenzen is typisch heidens. De God van Israël heeft Zijn volk een eigen land gegeven en daarbij de grenzen aangegeven (Joz. 1:4). Dit hele gebied hebben ze weliswaar nooit in bezit gehad, slechts een deel ervan, maar dat is Gods belofte en die geldt ook vandaag. Met die erkenning wordt tevens Gods ordening voor de volkeren duidelijk. Hij heeft de volkeren niet aan hun lot overgelaten, maar Hij bedoelde de wereld en de volken, met hun eigen taal en cultuur te doen wonen in een land met afgebakende grenzen.
De Bijbel zegt: "Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld, naar het aantal der zonen van Israël" (Deut. 32:8).
De verkiezing van Israël heeft alles te maken met Gods verbond met Israël en de grenzen van het hun beloofde land. Op die verkiezing en op die belofte reageert de wereld tandenknarsend en zelfs voor veel christenen gelden deze grenzen en deze beloften niet meer. Zij hebben Israël immers verruild voor de kerk en de zogenaamde vervangingstheologie. Maar ook vandaag geldt Gods oorspronkelijke ordening voor de volkerenwereld nog steeds. De opstand daartegen brengt de wereld oorlog en terrorisme.
Dit is ten diepste de achtergrond van het conflict in het Midden-Oosten.

Niet de afschaffing van Nederland staat de heer Van Agt voor ogen, maar de globalisering en het opheffen van Gods ordening, zoals neergelegd in de Thora. Voor alle volken geldt dat het eigen land, de taal en de cultuur een groot goed is. De waarden en normen, gebaseerd op de bijbelse geboden, worden altijd als een kostbaar goed erkend. Zijn die weg dan voelt men het gemis, worden de gevangenissen overvol en wordt de samenleving onveilig. Een volk dat zijn geschiedenis kent, zal dankbaarheid leren uit de zegeningen. Dat geldt ook voor ons Nederlandse volk. Elk volk kent zijn eigen zegeningen. Achter het loslaten van de Schrift en van Gods ordening liggen de gedachten van de boze, die mens en samenleving dooreen wil werpen tot chaos om zo zijn slag te slaan. Een mens zonder eigen land, zonder eigen taal en cultuur, raakt ontheemd, raakt de eigen identiteit steeds meer kwijt en wordt makkelijk speelbal door de grote tegenstander van God en mens in deze wereld. De duistere boeddhistische- en tal van andere geesten dringen de westerse en ook de Nederlandse beschaving binnen om ons terug te leiden naar het rauwe heidendom. Dit moet ons bewegen tot meer voorbede voor ons land, ons volk en onze overheid, inclusief ons koningshuis. Want de aanvallen daarop zijn niet los te denken van bovengenoemde ontwikkelingen.

Feike ter Velde