Monarchie of republiek

Nol & Helene Esmeijer • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
Het staatshoofd in een monarchie is een koning. Meestal erfelijk. Bij niet alle monarchieën in de wereld doet het er niet toe of de erfelijke opvolger een man of een vrouw is. Het staatshoofd van een republiek is een president, die meestal voor een bepaalde periode wordt gekozen. Deze wereld zal - misschien binnenkort - één grote Monarchie worden onder de Here Jezus, de Koning der koningen en de Heer der heren.

Er zal in dat koninkrijk geen sprake zijn van een erfelijke opvolging, want Hij zal voor altijd Koning zijn - zie de Psalmen 10:16; 47:3, 8; 146:10; Jeremia 10:10. Dat is voor heel velen een verschrikkelijke gedachte - zeker aan het einde van de 20ste eeuw. Immers wij sturen iemand weg, die ons niet bevalt! En - zo denken er nogal wat - als de Here Jezus nu eens niet bevalt?

WILLEN WIJ EEN KONINKRIJK?
Er zijn zoveel lui, die het maar steeds verwachten van een nieuwe president. Zij kiezen tegen een koninkrijk en voor een republiek. Want daaraan kun je - naar eigen inzichten - op redelijk korte termijn iets veranderen. Er is een tijd aangebroken waarin wij het allemaal weten en daarnaar handelen. De basis van erg veel gezagsondermijning is: geloof in eigen kunnen. De ik-gerichtheid is heel groot geworden en "iedereen doet wat goed is in zijn ogen"', omdat er geen koning is - lees het maar na in Richteren 21 : 25.

Jullie moeten ons heel goed begrijpen: dit artikel is geen pleidooi voor een aardse koning. Wij behoren niet tot de anti-monarchisten. (Ook niet tot de pro-republikeinen.) Dit artikel is wel een pleidooi voor een hemels Koninkrijk. De kwestie zal zijn of jij daarvoor de goeie identiteitspapieren hebt.

WETEN DAT DEZE KONING KOMT
Als je eens dat ontroerende geboortebericht van de Here Jezus leest in Lucas 1 & 2. (Heb jij wel een Bijbel?). In de aankondiging van Zijn geboorte aan Maria zegt de engel Gabriël:
"…, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen.” - Lucas 1:32 en 33.

Gabriël vertelt aan Maria dat zij de vrouw zal zijn van wie eeuwen geleden al is gesproken:
"En Ik zal vijandschap zetten…, tussen uw zaad en haar zaad;… Genesis 3:15.

Gabriël spreekt een taal die Maria begrijpt; voor haar zal haar Zoon de Koning der Joden worden. Pilatus onderschreef deze verwachting, toen hij op het kruis liet zetten:
'Jezus de Nazoreeër, de Koning der Joden" - Johannes 19:19.

Er is op deze aarde nu nog geen Koningschap van de daarvoor Gezalfde (= Messias).

Tijdens Zijn leven op deze aarde heeft Hij het volgende gezegd:
"Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren." - Lucas 19:12.
Als Hij terugkeert op deze aarde zal Zijn Koningschap zichtbaar worden.

DOOR MIDDEL VAN ISRAEL
Da's voor heel wat lui een fikse streep door de rekening. Israël doet toch alles verkeerd! En wij doen alles goed? Kom nou: dat zijn toch geen argumenten. God heeft het zo gezegd en dat zal Hij doen, want Hij staat garant voor wat Hij beloofde. Gelukkig voor ons. Aan Maria heeft Gabriël gezegd: Hij zal over het huis van Jakob heersen. Hij - de Messias - is niet de Koning over de kerk! De Here Jezus heeft nooit gezegd, dat Hij de Koning der christenen is. Hij heeft gezegd: …de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden." - Lucas 19:10.

Verbonden aan de Heiland nu, hebben al Gods kinderen een glorieuze toekomst. Zij mogen zijn waar Hij is. Eén met Hem. Zijn Lichaam in deze wereld. En van dat Lichaam is Hij het Hoofd. En er komt een dag - de eerste die aanstaande is - waarop Hoofd en Lichaam zullen worden verenigd. Wat een dag, wat een dag zal dat zijn. Ga jij ook mee naar de Here Jezus?

ZONDEPROBLEEM OPGELOST
Heeft de Heiland dan nog niet Zijn overwinning behaald? Zeker wel, maar er was in het verleden toch een groot verschil tussen D-day, (Decision Day) waarop Engelsen, Canadezen en Amerikanen landden op de kust van Normandië en V-day (Victory Day), toen Duitsland zich onvoorwaardelijk overgaf. De "Decision" (= de beslissing) is gevallen aan het kruis! De Here Jezus heeft geroepen: HET IS VOLBRACHT

De "Victory" (= de overwinning) wordt zichtbaar als de Koning der koningen Zijn Koninkrijk komt vestigen. Op dit moment mag jij jezelf toevertrouwen aan de beslissing die is gevallen: jouw leven is voor Christus' rekening. Hij wil jou redden en tot Gods kind maken. God de Here staat daarvoor garant. Hij heeft dat Zelf gezegd.

Geloof je, vertrouw je dat?

Helene en Nol Esmeijer