Navo, politieagent van de wereld?

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 4
Met verbijstering zien we hoe de wereld in nieuw geweld gedompeld is. Kosovo, nu weet iedereen waar je die provincie kunt vinden, is het strijdtoneel. Vluchtelingen en onbeschrijflijk veel leed komen dagelijks via de media onze kamers binnen. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd, het is waanzin. Een boze geest hitst mensen op, dat is wel duidelijk. Het is de geest van de antichrist, we komen hem nog wel tegen.

Wanneer we dit alles zien, moeten we steeds meer denken aan de woorden van onze Here Jezus Christus: 'Volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk" 1). We vinden het over het algemeen begrijpelijk dat de NAVO haar tanden laat zien en Milosovic tot inkeer wil brengen. De beelden van de vluchtelingen zijn schrijnend. Wie de bijbelse profetieën kent ziet echter meer dan deze vreselijke dingen. De wereld wordt voorbereid op de komst van de antichrist. Inderdaad, dat roept 'Het Zoeklicht' allang, het wordt echter steeds duidelijker.

NAVO doctrine
Het dagblad Trouw deed onderzoek, waarvan de uitkomst me verontrustte en een nieuwe bevestiging bracht van bovengenoemde eindtijd-ontwikkeling. De wegbereiding voor de antichrist is in volle gang en juist schrijnende situaties, zoals in Joegoslavië, maken het haast vanzelfsprekend. Een wereld op drift snakt naar rust en vrede. De NAVO is een halve eeuw oud en opgericht om een gemeenschappelijke vijand ervan te weerhouden één van de deelnemende landen aan te vallen. Die vijand bevond zich achter het IJzeren Gordijn, maar met de ineenstorting van de Sovjet Unie en de afbraak van de Berlijnse muur was die vijand geen vijand meer. De NAVO moest een nieuwe koers varen. Nu zo'n 10 jaar verder moet een nieuwe NAVO doctrine binnenkort in Washington worden vastgelegd. Als belangrijke taak komt wereldwijd crisismanagement naar voren. Het blijkt om meer te gaan dan naleving van vrede alleen. Uitgangspunt voor handelen is het handvest van de VN voor wat betreft gewapende acties buiten het gebied van de deelnemende landen.

Toch blijkt er een roep te zijn om vrijheid van handelen te hebben, waar een eventueel VN veto is uitgesproken. Dan denkt men in het bijzonder aan acties ter bescherming van burgers die verdreven worden. Ingrijpen om humanitaire redenen moet tot de mogelijkheden en de taken van de NAVO behoren. Dat klinkt redelijk en gezien de situatie in Kosovo begrijpelijk. Maar het is een enorme koerswijziging ten opzicht van het oorspronkelijk bedoelen. De NAVO treedt meer en meer op als agent met mondiale taken. Geen wijkagent maar wereldagent. De NAVO spreekt en dwingt desnoods met geweld, dan moet ieder zwijgen. De NAVO krijgt deze mogelijkheden in situaties waar we alle begrip voor hebben, de wreedheden van Milosovic zijn huiveringwekkend, maar de NAVO zal deze politionele mogelijkheden ook gaan gebruiken in situaties die ons minder sympathiek zijn, dan denken we aan de toekomst van Israël en we vrezen.

Het onderzoek
Bovenvermeld onderzoek van het dagblad Trouw geeft een aantal duidelijke signalen. Het blijkt dat 56% van de 980 ondervraagden vindt dat 'crisisbeheersing en vredeshandhaving' de allerbelangrijkste taken van de NAVO zijn, tegen 24% die verdediging van het eigen grondgebied als de allerbelangrijkste taak zien (de oorspronkelijke taak van de NAVO). Vervolgens blijkt ook dat 54%!! vindt dat de NAVO haar taken wereldwijd!!!! mag uitoefenen, 34% vindt dat dit alleen binnen Europa en direct aan diens grenzen mag plaatsvinden.

Strategie
In Washington zal ook een nieuw strategisch concept worden goedgekeurd, waar vastgesteld zal worden dat de NAVO inderdaad gewapende operaties buiten eigen verdragsgebied mag uitvoeren. In Nederland lijkt daar voldoende draagvlak voor te zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat de NAVO zich verheugen mag in een toenemende sympathie onder de bevolking, dat is wel eens anders geweest. Ook gaat men positief tegenover een verdere groei van het aantal deelnemende lidstaten met bijvoorbeeld Oost-Europese landen (53%) Ook de leidende rol van de VS valt goed en scoort met 54% ruim voldoende tegen de 30% die vindt dat dit minder moet worden. Over deze dingen is het laatste nog lang niet gesproken of geschreven. Wij signaleren een voortgaande ontwikkeling naar mondiale bevoegdheden voor de NAVO. De NAVO als oom agent, een wereldagent. Het zijn juist deze ontwikkelingen, waarin wij de ontvouwing van profetie herkennen.

Krant en Bijbel
Wanneer we bovengeschetste ontwikkelingen leggen naast het profetisch Woord, dan zijn er een aantal opvallende zaken. In Openbaring 6 wordt gesproken van een wit paard met ruiter. De ruiter werd een boog gegeven en een kroon. Deze ruiter trekt uit om te overwinnen. Hier hebben we te maken met de antichrist en zijn antichristelijke macht. Daarover werd vaker geschreven in 'Het Zoeklicht'. De boog duidt op macht (kruisraket?), de kroon op verleend gezag (het gaat allemaal democratisch). In Openbaring 13 staat geschreven hoe die machthebber is of beter, wie die machthebber is. We zien daar een schets van het herstelde Romeinse rijk. Een parallellie met de NAVO is snel, maar niet te snel, getrokken. Ook zien we in Openbaring een machthebber naar voren komen tegen wie niet te strijden valt. Welk land, volk of persoon zal de macht en het geweld van de NAVO kunnen weerstaan? Het totalitaire van deze wereldagent is duidelijk. De persoon, die straks aan dit alles leiding geven zal, zal enorm tot de verbeelding spreken. De mensheid zal zichzelf ook buitengewoon beschaafd en ontwikkeld vinden. Voor God zal er geen plaats zijn, godslasteringen zullen uit de mond van de antichrist komen. Dat kan alleen gebeuren in een wereld waar de geest van de antichrist heerst. Zo is onze wereld geworden, antichristelijk, vreselijker dan velen beseffen. Het gebouw voor de antichrist is zogezegd bijna klaar, zijn troon staat al bij de meubelmaker.
Natuurlijk wordt hem deze macht om begrijpelijke redenen gegeven. Het wordt geboren uit situaties zoals die in Joegoslavië. Maar als dan het beest zijn masker afgooit, dan zal niemand hem nog kunnen bedwingen. Het is beslist niet nieuw op het wereldtoneel, dat er dictators geboren worden die steunen op de sympathie van velen, terwijl na verloop van tijd het middel erger blijkt dan de kwaal.

Uitzicht
Wanneer we deze dingen zien en overwegen, dan lijkt er reden te zijn voor zorg, angst misschien zelfs. Want wat voor plaats zullen gelovigen in die wereld hebben en hoe zal de toekomst zijn voor Gods volk, voor Israël? Omdat mensen dit als een angstscenario zien durven velen er niet over na te denken. Of ze steken als een struisvogel de kop in het zand met zwakke dooddoeners. Dan wordt gezegd, dat je zo de Bijbel niet lezen mag en dat dit geen juiste uitleg en voorstelling van zaken is. Al dit soort van ontkenningen komen voort uit angst, onzekerheid en onkunde. Hoe letterlijk zijn Gods profetieën vervuld toen Jezus geboren werd, zou het nu niet letterlijk zijn?
Tegenover deze ontkenning en angst mag juist iets heel anders staan. Deze Here Jezus zegt dat wanneer deze dingen gebeuren we de hoofden mogen opheffen, omdat de verlossing nabij is 2). Deze dingen zijn voor ons tekenen van hoop. Niet de nacht komt over ons, maar de dag. Niet de duisternis, maar het licht. Niet de dood is ons nabij, maar het leven. We mogen angstige mensen wijzen op de heerlijke beloften die er in de Bijbel staan.
Wij, die Christus toebehoren, hoeven niet te vrezen voor de dictatuur van de antichrist. We weten dat de antichrist komt, maar we verwachten Jezus Christus die ons gered heeft van de komende toorn 3).
Maranatha, kom Here Jezus kom. De genade van onze Here Jezus zij met u. Zo is het!

ds. Henk Schouten

1) Mattheus 24:7
2) Lucas 21:28
3) 1 Thessalonicenzen 1:10