Nederland in verwarring. Het fenomeen Pim Fortuyn

Joop Schotanus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Wij zien onszelf als 'nuchtere Nederlanders'. Enige arrogantie over onze prestaties - b.v. het poldermodel - is ons ook niet vreemd. Nu er verkiezingen zijn geweest met een nogal schokkende uitslag voor de 'paarse partijen' lijkt ons land in de war. Pim Fortuyn noemt dingen bij name en wint een gigantisch aantal stemmen. Voorname politici uit de Kamer weten niet hoe ze zich gedragen moeten en glijden uit voor de televisiecamera's. Een beschamend toneel.

In werkelijkheid werd zichtbaar hoe de gemiddelde Nederlander reageert op de huidige ontwikkelingen in ons land. We zijn ontworteld geraakt. Acht jaar paarse regering is bezig geweest ons los te maken van onze geestelijke en culturele wortels. Het hier-en-nu, het grote graaien naar geld en de humanistische kijk-op-de-wereld-politiek met soortgelijke wetgeving heeft ons volk beroofd van een vaste koers. Het probleem van de instromende buitenlanders, die op onze welvaart afkomen, zorgt voor grote problemen, zoals b.v. de criminele Marokkaanse jongeren. De groeiende invloed van de Islam en daarmee de bedreiging van de christelijke cultuur in Europa en in ons land zijn taboe's, waarover men niet mocht spreken, maar die diep in de harten van veel mensen wel leven. Zegt men er iets over dan wordt dat al gauw 'politiek niet correct' of discriminerend genoemd. Pim Fortuyn heeft met name aan die gevoelens woorden gegeven. Over de grote stroom asielzoekers, de Islam, maar ook over de lange wachtlijsten bij medische zorg en alle misstanden die daaraan verbonden zijn. Met veel grootspraak heeft Paars bij de verkiezingscampagnes verklaard de problemen te zullen oplossen, maar daarvan is helemaal niets terecht gekomen. De wachtlijsten zijn langer dan ooit. Mevrouw Borst en haar D66 partij hebben zich drukker gemaakt over de verruiming van abortus, euthanasie gelegaliseerd als ook het zogenaamde homohuwelijk mogelijk gemaakt.
Om nu arrogant neer te kijken op Fortuyn, zoals de regerende partijen doen, is misplaatst en dom. Fortuyn lijkt vooralsnog geen politiek alternatief voor de regering ons land, maar hij heeft wel iedereen flink door elkaar geschud. En dat werd tijd.

Wat de toekomst van Nederland wordt hangt mede sterk af van de christelijke partijen. Jan Peter Balkenende van het CDA spreekt heldere taal in een evenwichtig politiek programma. Samen met de ChristenUnie en de SGP kunnen de christelijke partijen een zinvol alternatief bieden. Laten we hopen dat zij niet elkaar bestrijden, maar trachten in goede samenwerking en op constructieve wijze politiek leiding te geven aan ons volksleven.

Het fenomeen Pim Fortuyn heeft opnieuw laten zien hoe snel dingen kunnen veranderen, hoe makkelijk mensen zijn te winnen voor standpunten en politieke kreten. Veranderingen die diep ingrijpen omdat men massaal en nagenoeg verblind achter zo’n figuur aanholt. Zo zal het ook met de komst van de antichrist gaan (Openb. 13:8). De hele wereld zal hem nalopen, omdat hij antwoorden lijkt te hebben die bij andere leiders ontbreken. Dat wordt echter tot een verbond met de dood.

Als is er in de oude bedeling verwezen wordt naar het voorbeeld bij uitnemendheid van de almacht van God dan is dat altijd de uittocht uit Egypte. Daartoe diende ook de viering van het Pascha. Als er in de nieuwe bedeling gerefereerd wordt naar de almacht van God dan is dat altijd een verwijzing naar de opstanding van Christus. Bij het Avondmaal vieren we Pasen. Het is de openbare bevestiging van het verzoeningswerk van Christus. Het is de wezenlijke inhoud van het Evangelie. De Here Jezus is het centrale punt van dat Evangelie. Neem de Here Jezus weg uit het bijbels christendom en je houdt niets meer over. Als je dan toch nog wat wilt doen aan godsdienst, dan doet het er weinig toe wat je kiest. Dan kies je waarschijnlijk iets waardoor deze gewelddadige wereld meer vredelievend zou kunnen gaan worden. Dan is het na 11 september er niet gemakkelijker op geworden om te weten wat je dan niet dan wel moet kiezen.

De mens door God bedoeld
Iemand op de Zoeklicht Toogdag was het opgevallen dat er zoveel over de Here Jezus en zo weinig over God gesproken werd. Wat je je bij zo'n probleemstelling moet voorstellen is wel heel moeilijk. Toch kom je dit soort gedachten van een vermeende tegenstelling zo nu en dan tegen. Als je het over de Zoon hebt, kom je daarin altijd de Vader tegen en als je het over de Vader hebt kun je niet zonder de Zoon. Een woord is altijd verbonden aan een gedachte en een gedachte wordt pas openbaar in het woord. Als het om de openbaarwording van God de Vader gaat, kunnen we nooit om de Here Jezus heen, want daarin heeft de Vader nu definitief tot het mensdom gesproken (Hebr. 1). De Here Jezus was zich daarvan ten volle bewust. "Wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging enz." (Joh 13:3). Als anticlimax van deze mededeling stond Hij op en omgordde zich om de voeten van de discipelen te wassen. Hij openbaarde zich in Zijn menszijn zoals de mens van oorsprong bedoeld was te zijn.

In volkomen afhankelijkheid leven
Dag aan dag in bewuste afhankelijkheid van de Vader leven was de essentie van het leven van de Here Jezus. Hij, die in wezen God was leefde op deze aarde in absolute afhankelijkheid van de Vader. Hij heeft zich vernederd en zich ontledigd. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij die in persoon alleen maar volmaakte gehoorzaamheid kende, heeft in de uitwerking van Zijn roeping (voor de voleindiging van Zijn taak) stap voor stap de weg van de menselijke gehoorzaamheid (afhankelijkheid) bewandeld als een leerschool. In al Zijn handelingen en in al Zijn reacties, in elk woord dat Hij sprak en in elke beslissing die Hij nam, gaf Hij ons een beeld van de mens, zoals die bedoeld was. De Here Jezus kon beschikken over alles waar de Vader Hem van wilde voorzien, omdat de Vader mocht beschikken over alles van Hem. Dat was het geheim van het leven van de Here Jezus. Dat brengt ons bij de sleutel van het leven van een waarachtig gelovige.

Beschikbaarheid
Wij kennen de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. We spreken dan van de werken der dankbaarheid en komen veelal terecht in de sfeer van ‘voor wat hoort wat’. Als dankbaarheid niet synoniem is met volledige beschikbaarheid, dan hebben we nog niet begrepen wat Pasen inhoudt. "En voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is" (2 Cor. 5:14b). Ziet u nu ook het verband met de voetwassing? Hij kende Zijn oorsprong en Zijn bestemming. Hij heeft die wetenschap aan Zijn volgelingen overgedragen, zodat zij geloofden, dat Hij van de Vader was uitgegaan en 33 jaar in deze wereld zou verblijven, om daarna deze wereld weer te verlaten en tot de Vader terug te keren (Joh 16:27). Geen enkel moment in het leven van de Here Jezus stond los van Zijn Goddelijke oorsprong. Hij zei nooit iets, Hij deed nooit iets, Hij besloot nooit iets, dat niet gerelateerd was aan Zijn Goddelijke oorsprong. Hij was Zijn hele leven volledig afhankelijk van en beschikbaar voor de Vader.

De basis van ons nieuwe leven
Het geloof in het verzoeningswerk van de Here Jezus plaatst ons in de positie van volkomen afhankelijkheid en volledige beschikbaarheid. Het is bij voortduring belangrijk om tegen onszelf te zeggen: "Ik leef voortaan mijzelf niet meer". Het betekent afzien van onszelf. Onze eigen menselijke mogelijkheden krijgen een nieuwe basis. Om dat mogelijk te maken moesten we met die Goddelijke oorsprong verbonden worden. Dat is nu de betekenis van Pasen. Onze vereenzelviging met de dood en opstanding van de Here Jezus legt in ons een nieuwe schepping. Sterven aan jezelf om te leven vanuit God. De nieuwe mogelijkheden komen nu voort uit onze nieuwe oorsprong. Het gaat nu niet meer in eerste instantie om de inhoud van onze woorden, daden en beslissingen, maar om de oorsprong daarvan. Buiten deze verbintenis om, die door de Heilige Geest bewerkt is en in stand gehouden wordt, kunnen we niet beantwoorden aan het doel dat de Here God met ons leven heeft. Als we bewust uit deze nieuwe positie leven na onze wedergeboorte, zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn als wat het was van voor de ommekeer van ons leven.

Joop Schotanus