Nederland wordt een moslimland

ds. Oscar Lohuis • 84 - 2008 • Uitgave: 20
Onlangs stond ik enkele dagen alleen op een camping in de duinen van Overveen. Ik wilde me aan het begin van het nieuwe seizoen afzonderen voor gebed en bezinning. Met mijn fiets op weg naar zee reed ik langs de Eerebegraafplaats van Bloemendaal en ik besloot deze te bezoeken. Midden in de duinen liggen daar 372 verzetsmensen begraven die in de jaren 40-45 in diezelfde duinen door de bezetters en hun Nederlandse helpers zijn doodgeschoten. Veel van deze verzetsstrijders waren in de twintig toen zij werden vermoord door de Duitsers. In de omgeving van de Eerebegraafplaats vond ik meerdere monumenten waarop bijvoorbeeld stond: ‘Hier lagen 92 vermoorde verzetshelden. Gevonden: mei 1945’. Ook Hannie Schaft werd in deze duinen doodgeschoten en ligt hier begraven. Wat mij opviel is dat ik op de grafstenen in de meeste gevallen (ik schat tweederde) prachtige christelijke teksten tegenkwam. Veel Bijbelteksten, maar ook bijvoorbeeld: ‘Hij streed voor zijn vaderland, hij stierf voor zijn Christus’.
In 1953 heeft toenmalig minister-president Drees op deze begraafplaats herdenkingsplaten onthuld, met een tekst van de hand van H.M. van Randwijk, journalist, schrijver en zelf ook oud-verzetsman. Uit de woorden die hij heeft geschreven, om aan te duiden ‘waarom het ging en nu nog gaat’ (citaat uit de folder), blijkt dat de moed die deze mensen hebben opgebracht vaak voortkwam uit hun geestelijke ruggengraat: “Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging en geloof. Tegenover het Germaanse heidendom het getuigenis van christendom en humanisme.” “Zij hoedden het vrije woord in illegale geschriften, hielpen de vervolgden, verdedigden het recht der ouders in de opvoeding, het ambtsgeheim van de arts en de vrije prediking van het evangelie.” En van Randwijk sluit af met: “In deze gewesten zijn vrede en vrijheid groot geworden. Zij zijn de vruchten van geestelijke zuiverheid, eerlijk denken, naastenliefde en geloof. Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden of morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam. Tot zolang moge het pad dat tot deze stille plek leidt begaanbaar blijven voor de voeten van allen die zich hier bezinnen op de waardij van vrijheid en gerechtigheid. Daartoe helpe ons God.”
Als naoorlogse jongen werd ik mij opnieuw bewust van de grote rol die het (Protestants) Christelijke geloof heeft gespeeld in de totstandkoming van wat wij noemen een ‘vrij land’. Ook dringt het dan tot je door dat er altijd een relatie is tussen iemands geestelijke overtuiging en de manier waarop iemand in het leven staat. Vanuit het kennen van Christus, die Zijn eigen leven niet heeft liefgehad tot in de dood, hebben velen in die tijd hun eigen leven gegeven voor de vrijheid van anderen. De politieke, sociale, economische en zelfs militaire kracht van een volk hangt altijd samen met de geestelijke toestand waarin het volk verkeert. Ook het nazisme kwam voort uit een religieuze overtuiging: het Germaanse heidendom. Het natuurlijke is niet te scheiden van het geestelijke. Deze mensen hadden de geestelijke ruggengraat die hen in staat stelde om hun leven te geven voor de waarden van vrijheid, gerechtigheid en vrede.
De geestelijke ruggengraat van ons volk is sinds de jaren zestig ernstig aangetast geraakt. Omdat zoveel mensen zich van het christendom hebben afgekeerd, is er geen sprake meer van een nationale geestelijke ruggengraat. Terwijl in die tijd Nederland nog een ‘christelijk land’ was, voor zover je daarvan kan spreken, is dat nu niet meer het geval. Dat betekent dat wij veel kwetsbaarder zijn geworden dan in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Wanneer het voorbeeld van Jezus uit het oog wordt verloren, zullen mensen steeds meer voor ik, mij en mezelf leven, waardoor gezinnen uit elkaar vallen en dus de samenleving uit elkaar valt.
Daar komt nog een andere factor bij die in de toekomst een steeds grotere rol zal spelen en dat is de islam. Van Randwijk waarschuwt dat wat gisteren bedreigd werd opnieuw in gevaar kan komen en dat we waakzaam moeten zijn. Moslims hebben wel geestelijke ruggengraat. Over het algemeen zijn ze overtuigd van hun geloof en toegewijd aan hun geloof. De tactiek van de islam in West-Europa is om er gewoon te gaan wonen en veel kinderen te krijgen. Als de oorspronkelijke bevolking weinig kinderen krijgt en zich niet meer uitbreidt of zelfs achteruitgaat in aantal (met gemiddeld 1,7 kind per moeder is dat het geval) en de moslimbevolking krijgt gemiddeld 3,3 kind per moeder, dan heeft dat binnen enkele generaties grote gevolgen voor de samenstelling van de bevolking. Moslimmoeders zijn jonger wanneer zij hun eerste kind krijgen dan de 30 jaar waarop de gemiddelde Nederlandse moeder haar eerste kind krijgt. Ook dat maakt dat de vaart er bij moslims veel meer in zit. En neem dan nog eens in ogenschouw dat er bij veel Nederlanders niet of nauwelijks sprake meer is van een geestelijke identiteit, terwijl de geestelijke identiteit van moslims een duidelijke identiteit is.
Bovendien onthouden veel moslimjongeren zich van seks voor het huwelijk en van drugs, terwijl jongeren van autochtone afkomst zich hier massaal aan overgeven, met alle gevolgen van dien voor het gezinsleven. Op dit moment wordt 37% van de kinderen in Nederland geboren uit een niet-huwelijkse relatie. Dit alles betekent dat de moslimbevolking binnen drie of vier (moslim)generaties in Nederland een meerderheid zal vormen. Dat is het Nederland dat de kleinkinderen van prins Willem Alexander en van mijzelf zullen meemaken. Wanneer moslims eenmaal een meerderheid vormen, willen en zullen ze de dienst gaan uitmaken. De moslimwereld is niet een vrije wereld.

Ds. Oscar Lohuis