Nee tegen Allah; ja tegen moslims

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 12
Nee tegen Allah; ja tegen moslimsEr is geen god dan Allah’ verkondigt de Koran, het heilige boek van 1,2 miljard moslims, op wel honderd plaatsen. ‘Allah is groter’ klinkt het dagelijks miljoenen malen van de minaretten van moskeeën en uit de monden van zelfmoordterroristen. In tientallen soera’s van de Koran wordt Allah voorgesteld als ‘de schepper van hemel en aarde’. Ook lezen we ‘Aan hem behoort het koningschap’. Wie is deze Allah van de Islam? Is hij dezelfde als de God van de Bijbel, de God van Abraham, Izak en Jakob? Van Hem staat geschreven: ‘Zo zegt de HERE, de Koning, de Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste en buiten Mij is er geen God’ (Jesaja 44:6). Weer stellen we de vraag: Is JHWH Zebaoth (HERE der heerscharen) Dezelfde als de Allah van de Islam? Over deze vraag is veel discussie. Een groot aantal theologen is van mening dat JHWH en Allah niet twee verschillende goden zijn. Het gaat alleen om twee verschillende visies of beelden van dezelfde God. Moslims, Joden en Christenen dienen, volgens hen, dezelfde God. Alleen hebben de moslims een verkeerd beeld van God. Zij moeten hun godsbeeld wat bijstellen. Dat is ook de achterliggende visie als men spreekt over de ‘drie grote monotheïstische religies’. Vandaar al die interreligieuze conferenties waar islamitische en christelijke theologen, predikanten en imams in een ‘fijne geestelijke sfeer’ van gedachten wisselen. Preekstoelen worden geopend voor imams die, vriendelijke woorden spreken over ‘onze gemeenschappelijke normen en waarden’. Politici waaronder onze premier Balkenende mengen zich graag in dit vriendelijke koor. Want die theologie past in hun visie op een ‘multiculturele samenleving’. Wellicht zullen dergelijke conferenties in de nabije toekomst worden gesubsidieerd! Leuk voor die theologen. Maar vervolgingen en verdrukking van Christenen in landen, waar de Islam de overhand heeft, zullen niet ophouden door dergelijke conferenties. Moslims die Jezus als Verlosser aannemen zullen voortdurend met de dood worden bedreigd.

Wie is dan die godheid van de Islam? Hebben de moslims alleen maar een verkeerd beeld van de Eeuwige of is Allah een duivelse geest, die via Mohammed wat Joodse en Christelijke ideeën overgenomen en vervormd in de Koran heeft neergelegd? Immers “satan zelf doet zich voor als een engel van het licht” (2 Corinthiërs 11:14). Als dit laatste inderdaad het geval is moeten de vriendelijke interreligieuze ontmoetingen grotendeels plaats maken voor krachtige proclamaties dat Jezus Heer is.Twee tesen

Is de god van de Islam dezelfde als de God van de Bijbel of is Allah één van de ‘wereldbeheersers van deze duisternis’? Zo noemt Paulus de duivelse machten die Gods werk op aarde tegenwerken. Het voert te ver om in te gaan op de oorsprong van de visioenen die Mohammed in de grot van Hira heeft gehad en waaruit de Koran is ontstaan. We kunnen ook niet ingaan op de vele tegenstrijdigheden en verdraaiingen van bijbelse feiten in de Koran. We laten alleen twee korte testen los op de Islam. Die testen helpen ons op weg naar een antwoord op de belangrijke vraag wie Allah is. De eerste test is de test van het Evangelie. Zeker tienmaal lezen we in de Koran dat Allah geen zoon heeft. Ook de kruisdood en de opstanding van Jezus (Isa in de Koran) worden ontkend. De antichrist is het die de Vader en de Zoon loochent (zie 1 Johannes 2:22). De felle tegenstand van de Islam tegen de verkondiging van het Evangelie van de verlossing door Jezus Messias en de felle christenvervolgingen in de islamlanden maken duidelijk dat de geestelijke macht die achter de Islam staat, een macht uit de duisternis is en dat Allah niet de God van de Bijbel kan zijn.De tweede test is de test van Israël. De haat tegen Israël en het antisemitisme in de islamitische wereld worden gevoed in de moskeeën en door de Koran. Gods werk in en door Israël wordt met geweld, terrorisme en zelfmoordacties tegengewerkt. De strijd om land en volk van Israël en om Jeruzalem is in wezen een strijd van Allah tegen JHWH, de God van Israël en tegen de komende Messias. Ook dit is een duidelijke aanwijzing van de demonische oorsprong van de Islam en van Allah. De Islam, geïnspireerd door de Koran en door Allah, verzet zich tegen het werk van JHWH, de God van Israël en van Zijn eniggeboren Zoon Jezus Messias. Heel speciaal en heel fel verzet Allah zich tegen de machtige daden van JHWH in onze tijd. Een tijd waarin veel tekenen wijzen op de spoedige komst van de Here Jezus. Logisch dat juist in deze tijd de macht van de duisternis zich met hand en tand verzet tegen de komst van de Koning en Zijn rijk. Maar in dit alles wordt ook het machtige werk van onze HERE steeds duidelijker zichtbaar.Ja tegen moslims

Het ‘nee’ tegen Allah en de Islam houdt tegelijk een even duidelijk ‘ja’ in tegen onze moslim medemensen. Immers Jezus zegt ‘JA’ en ‘Komt tot Mij’ tegen de 1,2 miljard moslims. Er zijn tekenen dat er een bijzonder werk van de HERE onder de Islam begonnen is. Velen komen tot geloof in de Here Jezus. Duizenden Chinese zendelingen van de huisgemeenten trekken verkondigend langs de noordelijke zijderoute door islamitische streken en
brengen het Evangelie. Een bekende Amerikaanse evangelist, die miljoenen bereikt, gaat zich speciaal richten op de islamitische, Arabische landen. De film ‘The Passion of Christ’ heeft bij zeer veel Arabische jongeren vragen over de Here Jezus losgemaakt. De Geest van God is aan het werk onder de Islam. En wij? Wij bejegenen onze islamitische buren met de vriendelijkheid van Christus. Wij bidden voor een doorbraak van het Evangelie onder de Islam. Zo zeggen we hartelijk ‘JA’ tegen de moslims, maar beslist ‘NEE’ tegen Allah en zijn boek.drs. Jan van Barneveld