Nieuwe discussie over ongeboren kind

L.P. Dorenbos • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Nieuwe discussie over ongeboren kindOnlangs verscheen er van Prof Stuart Campbell van de Londense Create Health Clinic een wetenschappelijk artikel met echofoto’s van een ongeboren kindje van 12 weken waarop duidelijk is te zien dat het zich kan uitstrekken, schoppen en trappelen in de baarmoeder.

Professor Campbell bewijst dat een ongeboren kindje al veel jonger activiteiten ontplooit dan tot nu toe was aangenomen. Deze foto’s hebben veel reacties los gemaakt. In Engeland verklaarde premier Blair dat als er nieuwe wetenschappelijke gegevens bekend zijn over de ontwikkeling van een ongeboren kind dat ook aanleiding kan zijn tot een nieuwe discussie over abortus. Ook CU Tweede Kamerlid André Rouvoet stelde vragen mede in verband met de aangekondigde evaluatie van de abortuswet door de Regering in deze kabinetsperiode.Europese hof wil geen discussie

Ook het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan over de status van een ongeboren kind naar aanleiding van een klacht die een Franse vrouw had ingediend. Deze vrouw moest in 1991 in de zesde maand van haar zwangerschap na een onbetwiste blunder van een specialist in een ziekenhuis in Lyon een onvrijwillige abortus ondergaan. Hoewel in die uitspraak geen directe uitspraak werd gedaan over de beschermwaardigheid wordt toch erkend dat een nieuwe discussie het gevolg is.

Met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het op dit moment "noch wenselijk noch mogelijk" is om op Europees niveau de vraag te beantwoorden of een ongeboren kind de juridische status toekomt van een persoon die recht heeft op bescherming van zijn leven, is een belangrijke stap gezet in de richting van de afschaffing van abortus.Uitsluiting ongeboren kind

Met de toenemende aandacht en roep om de bescherming van de rechten van de mens en de recente Europese Grondwet die ondubbelzinnig stelt dat elk mens recht heeft op de bescherming van zijn leven en dat op geen enkele wijze discriminatie mag worden toegestaan, marcheert Europa in de richting van de afschaffing van abortus. De medische wetenschap markeert keer op keer dat een ongeboren kind een medemens is. De recente wetenschappelijke Engelse publicatie van Professor Stuart Cambell met de echofoto van een kindje van 12 weken is opnieuw een onomstotelijk bewijs dat een ongeboren kind wel degelijk een mens is.Universele verklaring van 1948

Met de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens en de aangescherpte verklaringen sinds die tijd is er dan ook geen hinderpaal meer om abortus af te schaffen. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat abortus één van de meest wrede vormen van marteling is en dat het tegen ieder medisch inzicht indruist om een ongeboren medemens uiteen te rukken en uit de moeder te verwijderen.Een ongeboren kind een medemens

Voorts is overduidelijk geworden dat abortus niet maar een eenvoudige medische ingreep is, maar dat het grote psychische en sociale gevolgen heeft voor de moeder en ook haar gezin. Een enquête toonde aan dat in 80 % van de gevallen waarin mensen met een abortus werden geconfronteerd er sprake is van moeilijkheden van allerlei aard. Schreeuw om Leven zet zich in voor meer informatie over deze problemen om die ook in te brengen bij de politieke evaluatie van de abortuswet in Nederland die dit kabinet heeft beloofd.Voorstanders verliezen argumenten

De voorstanders van abortus zien het recht op abortus als hulpverlening aan een vrouw in verwachting. Hun uitgangspunt is dat zij willen meewerken dat elk kind gewenst ter wereld komt. Het al of niet gewenst zijn van een persoon door een ander persoon kan nooit een juridische basis zijn.

Dat de pro abortus lobby bang is dat getornd wordt aan de fundamenten van de vrije abortus mentaliteit is een goed teken. Zij voelen aan dat er geen enkel argument meer overblijft om abortus nog langer te propageren. Aangezien hun uitgangspunt ook hulp is aan de vrouw zou hun beleid zich kunnen richten op hulp voor de moeder om het komende kind een plaats te geven in de samenleving.Hulp voor moeder en kind

Dat er problemen kunnen zijn bij zwangerschap is genoegzaam bekend. De oplossing is tweeledig: preventief in de zin dat zorgvuldiger wordt omgegaan met seksualiteit en in geval van problemen alles in te zetten voor hulp voor de moeder en het kind, omdat het nooit kan zijn dat één van beiden om het leven wordt gebracht om een probleem op te lossen. In de Schreeuw om Leven Hulpverlening ER IS HULP worden we keer op keer geconfronteerd met de gevolgen van de vrije seksualiteit en de drang naar de abortuskliniek als het "misgegaan" is.Abortus zal worden afgeschaft

In een democratie waar zoveel wordt geregeld om elkaar te helpen kan het niet zo zijn dat een dertig jaar geleden gemaakte fout om ongeboren kinderen te doden, moet blijven bestaan omdat een aantal mensen aan deze ideologie van het doden vasthouden. Schreeuw om Leven wil zich met verhoogde activiteit inzetten dat inderdaad abortus wordt afgeschaft.L.P. Dorenbos

voorzitter Stichting Schreeuw om Leven