Noach, de prediker der gerechtigheid (1)

ds. Jac. Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 5
In een wereld die diep verdorven was, de wereld voor de zondvloed, werd Noach geboren. Als zoon van Lamech. Niet te verwarren met de Lamech, die in zijn hoogmoedig en goddeloos gebral zich tegen God heeft verheven. Deze Lamech, de vader van Noach, was kennelijk anders. Hij gaf zijn zoon een naam van hoop en verwachting. De naam van Noach betekent zowel rust als vertroosting. Lamech zegt daar zelf van: “Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de Here vervloekt heeft.”
Tegelijkertijd vinden we in deze naamgeving op de achtergrond een profetie, waaraan we kunnen zien dat met Noach de nieuwe tijd gaat aanbreken. Al zal Lamech geen idee hebben gehad op wat voor wijze deze profetie in vervulling zou gaan en hoe de nieuwe tijd met Noach zal gaan komen. Van Lot, de neef van Abraham, weten we dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft bij het zien en horen van alle tegen Gods wil en wet ingaande werken (2Petr. 2:8).
Zal Noach ook de pijn gevoeld hebben van de zonde welke hij om zich heen zag gebeuren? De Here Jezus maakt in Matteüs 24 een vergelijking tussen de eindtijd, de tijd waarin wij leven en de tijd van Noach. Dat geeft ons de mogelijkheid om te wijzen op de wereld waarin wij leven. Allerwegen zien wij de zonde en de tegen Gods wil en wet ingaande zaken. Het trieste is dat we aan alles gewend raken. Maar het zal ook onze ziel pijn moeten doen om van al die zonde om ons heen te zien en te horen.
Noach wordt vanwege zijn gerechtigheid door God uitverkoren om het komende oordeel te overleven, waardoor hij de stamvader kan worden van de nieuwe wereld. Die gerechtigheid van Noach is in de geschiedenis altijd bewaard gebleven. We komen hem midden in de Bijbel al tegen, in Ezechiël 14. Daar wordt hij samen genoemd met Job en Daniël. Deze drie worden mannen der gerechtigheid genoemd en daarmee staken zij met kop en schouders boven hun tijdgenoten uit. De Here God zegt van deze mannen dat als zij in tijden van oordeel hadden geleefd, zij alleen zichzelf hadden kunnen redden. Dat is in het leven van Noach duidelijk geworden. Gered worden we alleen door de enige Redder die God aan de wereld heeft geschonken, de Here Jezus Christus. Ook van Noach lezen wij van zijn geloof. Hebreeën 11:7 zegt daarvan dat Noach hoort tot de geloofshelden en dat hij daardoor een erfgenaam is geworden van de gerechtigheid.
Die gerechtigheid is een belangrijk gegeven in het leven van Noach. Nu weten we niet zo heel veel van de maatschappij in de dagen van Noach, maar toch genoeg om te weten dat het een onrechtvaardige maatschappij was. Waarschijnlijk was er nog geen gerechtigheid die door aardse overheden werd vastgesteld. Het ging vooral om de gerechtigheid van God, de Schepper, die alles gemaakt had. Het was wel een grootse tijd, op het gebied van cultuur en industrie en daarmee komt het heel dicht bij onze tijd. Er zal handel zijn gedreven en ongetwijfeld zal er ook amusement zijn geweest.
De maatschappij van toen zal niet zo heel anders zijn geweest dan de maatschappij waar wij in leven. Daarom kan de Here Jezus in Matteüs 24 ook een verbinding leggen met de eindtijd, onze tijd. Kopen en verkopen, trouwen en getrouwd worden, dat was het parool, Nu is dat in onze tijd wel wat anders, maar zeker niet minder.
Het gaat er om dat de zelfzucht van de mensen hoog is gestegen. Ook in onze tijd is de zonde ook allerwegen aanwezig. Precies zoals in de Bijbel staat, het onrecht struikelt op straten en pleinen, We zien het voor ons. In die wereld staat Noach in Gods dienst als prediker der gerechtigheid. Wat zal hij gepredikt hebben. Tegelijk bouwde hij aan de ark.
Zo staat Noach ons ten voorbeeld. De tijd waarin wij leven is geen andere dan de tijd van Noach. De opdracht die wij hebben is geen andere dan de opdracht van Noach. Met dit verschil dat Noach aan de ark moest bouwen, maar dat onze Ark al gereed is. Wij zullen prediker, getuige, moeten zijn. De mensen wijzen op twee dingen. Het oordeel dat ook boven onze wereld hangt en dat God zeker zal brengen naar Zijn heilig Woord en tegelijk wijzen op de Reddingsark die voor iedereen nog open staat. Maar de deur die nu nog open staat, wordt straks voorgoed gesloten, want het is God zelf die de deur zal sluiten. En dan?
Noach is bij God bekend geworden als de prediker der gerechtigheid. Hoe zijn wij bij God bekend?
In het volgend nummer zullen wij ingaan op het oordeel dat Noach heeft gepredikt, op zijn getuigenis en op zijn levenswandel door het geloof.

Ds. Jac. Schouten