Nogmaals Lakeland

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 17
Enkele weken geleden schreef ik al over de zogenaamde opwekking in Lakeland, Florida. Op grond van toetsing aan de Bijbel kwam ik tot de conclusie dat die zogenaamde opwekking op tal van punten in strijd is met de Bijbel. Todd Bentley, de centrale figuur in dit hele gebeuren, beweert onder andere veelvuldig contact te hebben met (vrouwelijke) engelen en soms met overleden personen. Frequent zou hij ook de derde hemel bezoeken. En God zou hem duidelijk hebben gemaakt dat de mensen al wel in Jezus geloven en dat hij ze moet laten geloven in de(!) engel.
In zijn samenkomsten gaat de Bijbel nauwelijks open en van verootmoediging, belijdenis van zonde en schuld en besef van de heiligheid van God, zoals kenmerkend is voor elke opwekking, is niets te merken.

Robert Ricciardelli, die nauw verbonden is met de kring van betrokkenen rondom Bentley, is na het bijwonen van samenkomsten in Lakeland zeer bezorgd over wat daar gebeurt. “De waarheid is dat er slechts zeer weinig mensen genezen zijn, terwijl er opzettelijk veel valse rapporten zijn verspreid over zogenaamde genezingen. Dit is geen beweging van God, maar een beweging van mensen, waarin God misschien enkele mensen aanraakt die Hem zoeken en dan nog voornamelijk tijdens de aanbidding die aan de optredens van Bentley voorafgaat.”

Een gemeente uit Noord-Carolina bracht een week lang 27 mensen die kanker, leukemie, of diabetes hadden naar de samenkomsten met Bentley, in de verwachting dat ze daar wel genezing zouden ontvangen. Maar geen van de 27 zieken werd genezen en sommigen waren er na die week zelfs ernstiger aan toe dan ervoor.
Ook zocht Ricciardelli de meer dan twintig mensen die inmiddels uit de dood zouden zijn opgestaan. Hij wilde dit graag wereldkundig maken, maar nergens was ook maar een spoor van bewijs te vinden.
Het lijkt er verder op dat de bijeenkomsten met Bentley een meer bizar karakter krijgen. Het is godslasterlijk wanneer je hem mensen hoort dopen in de naam van ‘sheeka boemba bam’ of iets dergelijks. En wat te denken van het slaan en schoppen van mensen die genezing zoeken en erbij zeggen dat God hem opdracht geeft dat te doen.

Uit de hele wereld komen mensen naar Lakeland voor de tekenen en wonderen in de samenkomsten. Ze willen ook die ‘anointing’, die zalving ontvangen en meenemen naar hun eigen gemeente, zodat de ‘opwekking’ ook bij hen kan plaatsvinden. In ons land is de organisatie TRIN hier intens mee bezig. En het is intriest dat er verdeeldheid door ontstaat in gemeenten.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat het niet onschuldig is om de bijeenkomsten met Bentley bij te wonen of te volgen via tv. Ik heb reacties gekregen en gelezen van mensen die daardoor geestelijk fors in de problemen kwamen en bevrijd moesten worden om weer in Gods vrijheid te komen.

Sommigen vinden dat je niet mag zeggen dat wat in Lakeland gebeurt, niet goed is. Men onderbouwt dat dan vaak met de raad van Gamaliël in Handelingen 5:38 en 39: ‘Indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt.’ Wat opvalt, is dat de mensen die dit aanhalen, het eerste deel van vers 38 weglaten. Daaruit kun je opmaken dat het advies van Gamaliël niet door God kan zijn ingegeven, omdat hij daar zegt: ‘Laat u niet in met deze mensen’, waarbij hij het over de apostelen heeft.

Ik zeg niet dat Todd Bentley niet goed begonnen is als evangelist. Maar het lijkt er wel op dat hij zich in de loop van de tijd heeft opengesteld voor demonische invloeden. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de verschijnselen in zijn bijeenkomsten, zoals het heftig schudden met het hoofd, het maken van sissende geluiden, het vallen en de bewegingen die de mensen soms maken, erg lijken op soortgelijke verschijnselen die je ziet in sommige hindoebijeenkomsten. Die verschijnselen zouden veroorzaakt worden door de kundalinigeest. Kundalini is een oude occulte praktijk uit India, die gepaard gaat met lichamelijke manifestaties via het ruggenmerg.

Ook valse profeten en valse messiassen zijn door demonische invloeden in staat tot tekenen en wonderen. Matteüs 24 noemt het één van de tekenen van de eindtijd.
Voor alles is het belangrijk dat we de Here Jezus kennen. In deze laatste dagen voor Zijn komst is het verder absoluut noodzakelijk om de Bijbel te kennen, opdat we kunnen toetsen of iets uit God is of niet uit God. En dan zegt Kolossenzen 2:18: ‘Laat niemand u de prijs doen missen door (...) engelenverering.’ Dat gebeurt toch in Lakeland… Laten we verder niet vergeten te bidden voor Todd Bentley.

Dirk van Genderen