Offer en gebed

Henk Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 21
We mochten in 'Het Zoeklicht' ons werk bij u aanbevelen, een beroep doen op u, om voor ons werk te bidden en zo mogelijk een bijdrage te doen. Zo startten we onze actie ‘offer en gebed’. Nu, zoveel weken later, mag ik heel dankbaar schrijven dat uw offergaven het fantastische bedrag van ruim € 51.000,= hebben opgebracht. Natuurlijk zijn daar enkele ‘grote’giften bij, maar het merendeel van dit bedrag is bijeengebracht door een veelheid van kleinere gaven. Voor allen, die zich inzetten voor het werk van 'Het Zoeklicht', is dit een enorme bemoediging. We ervaren zo, dat het belang van ons werk door velen in het land gezien en gedeeld wordt. Op onze schouders ligt de verantwoording om op zorgvuldige en goede wijze om te gaan met het kapitaal dat ons voor het nieuwe jaar zo weer ter beschikking is gesteld. Zoals we schreven maakt uw offergave het ons mogelijk ons werk op kantoor te doen, maar ook om onderweg te gaan voor de vele avonden in het land waar we onze blijde boodschap mogen brengen en de seminars houden. Avonden vol bijbelstudie op de heerlijke beloften Gods, velen worden er gezegend en leren de Here Jezus (beter) kennen.

Uw gaven kunnen we meten, ruim € 51.000,= fantastisch. Wat niet te meten is is uw voorbede. We gaan ervan uit dat allen die een gave konden afstaan, zeker ook voor ons werk hun gebeden tot de Heer opzenden. Een dringend appél willen we op u doen, laat ons werk voortdurend in uw gebed doorklinken. We noemen hier bestuur, redactie,
medewerkers kantoor en 'Het Brandpunt'.

Natuurlijk bent u welkom, wanneer u in de buurt bent, kom even een kijkje nemen, een gesprekje, een bemoediging, die verbondenheid is nodig. Misschien goed hier op te merken dat we naast de actie ‘offer en gebed’ de actie w.b.v. hebben, een afkorting van ‘wij bouwen voort’. Velen zijn er die met grote regelmaat gedurende het hele jaar ons werk financieel ondersteunen. Zeker willen we ook die allen daarvoor heel hartelijk danken.

Moge onze God en Vader, aan ons allen nog een rijke zegen en een blijmoedig getuigenis geven Zijn naam ter eer en tot redding en bewaring van medemensen. Onze God alleen zij de eer.

Ds. Henk Schouten
Directeur 'Het Zoeklicht'