Offer en gebed

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
Nog maar zeer onlangs ontvingen velen van u een brief van 'Het Zoeklicht'. In dat schrijven maakten we u deelgenoot van onze zorg met betrekking tot het groot onderhoud van `Het Brandpunt' en de aanzienlijke extra kosten waar we voor geplaatst waren in verband met de gebruiksvergunning en de verscherpte eisen van de brandweer. In dat schrijven noemden we een streefbedrag van € 150.000. Inmiddels hebben we in korte tijd al € 99.000 mogen ontvangen. Een bijzondere bemoediging is dat voor ons. Ieder die met een gift geholpen heeft dit enorme bedrag bij elkaar te brengen willen we daarvoor hartelijk danken. Het getuigt tot liefde tot onze Heiland en betrokkenheid met het werk van Het Zoeklicht. We doen ons uiterste best de ons toevertrouwde gelden zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Deze actie t.b.v. ons onderhoud loopt nog door.

Inmiddels is het november. In deze maand willen we de jaarlijkse actie offer en gebed houden. Deze actie moet los gezien worden van de bovengenoemde. Die is bedoeld om te voorkomen dat we voor het noodzakelijk onderhoud, uit onze normale financiële bronnen moeten putten.

De actie offer en gebed behoort tot die normale financiële bronnen. Hoewel beide acties vlak op elkaar volgen, willen we toch deze normale actie weer onder uw aandacht brengen. Door middel hiervan willen we, zoals geschreven, het belangrijke evangelisatiewerk in het land, door het blad en de seminars voortzetten. De gelden hierdoor ontvangen, hebben dus een heel andere bestemming. Veel directer voor de verkondiging zou je kunnen zeggen. De eerste actie was extra, deze is de jaarlijks gebruikelijke.

We noemen deze actie ‘offer en gebed’. Met nadruk wil ik hier stellen dat we ook over gebed spreken. Hoe belangrijk de gelden ook zijn voor het werk. Belangrijker vind ik dat er gebeden wordt. Gebeden voor het werk van de Here Jezus, dat door de vereniging 'Het Zoeklicht' gedaan mag worden. Gebeden voor de leden van het bestuur, voor de medewerkers op kantoor, voor de activiteiten in het land, niet in de laatste plaats
voor de redacteuren van ons blad.
Wanneer we dit werk zien als een werk voor de Heer, en zo moet het ten principale ook zijn, dan geloof ik dat Hij de voortgang van het werk ook zegenen zal.

Bij ons gebed mag er ook reden tot dank zijn. We horen zo vaak van mensen die bemoedigd worden door een verblijf op `Het Brandpunt'. We horen van bemoediging door de diensten in de kapel. We horen van mensen die ons zeggen en schrijven dat ze uitzien naar het blad en het direct helemaal doorspitten. Bovenal is het geweldig, wanneer mensen door al dit werk de Here Jezus leren kennen en liefhebben en blijmoedig uit gaan zien naar Zijn komst. Vergeet u dan ook vooral dit gebed niet, wanneer we spreken over `offer en gebed'. Dat offer is misschien een eenmalige overboeking, maar we rekenen op uw permanente voorbede voor ons werk.

Moge de Here u zegenen en bemoedigen. En mogen wij de verwachting op Zijn komst nog helder en duidelijk bekend maken, want daarin vinden we de enige hoop voor onze zo donker geworden wereld.

Natuurlijk moet ik nu wel even ons gironummer noemen. 28.38.88 t.n.v. `Het Zoeklicht' te Doorn, onder vermelding van ‘Offer en Gebed’.

Ds. Henk Schouten