Om het hart van het evangelie

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
– er is zwaar weer op til!

Homofilie is volop een kerkelijk debat geworden Het homohuwelijk is een feit, kerken vragen zich af hoe er mee om moet worden gegaan in de kerkelijke praktijk. Er gaan steeds meer stemmen op, dat een christen met homoseksuele geaardheid dit moet kunnen beleven met een ander, mits in 'liefde en trouw'. Dit wordt ook in orthodoxe en evangelische kringen gezegd.

Met mooie formuleringen gaat dan het roer om en ontstaat er een situatie waarin mensen mogen leven in strijd met Gods geboden. Daarin moet ieder kerklid natuurlijk persoonlijk kiezen, maar daar mag de boodschap van de Bijbel niet op worden aangepast. Nu eisen ook kerkelijke homobewegingen hun plaats in de kerk op.

Maar wat is eigenlijk een ware christen? Een mens wordt een christen wanneer hij of zij het nieuwe leven van Christus heeft ontvangen! Of zoals men vaak aan de kinderen leert: "je moet een nieuw hartje van de Here ontvangen". Zodra iemand lid is van een kerk, natuurlijk wel een bijbelgetrouwe kerk, dan gaat men er tegenwoordig kennelijk van uit, dat die persoon dan ook een christen is.

Zo kan men horen dat er nu kerkelijke homo-organisaties zijn, met christenen als leden. Deze mensen eisen nu hun plaats op in de eigen kerk. Heel vaak blijkt er weinig of geen weerwoord, nog weerstand tegen te bestaan. Hoe komt dat toch? Hooguit zegt men: "Homoseksuele handelingen mógen niet" Dus: de wet! Maar de wet kan niet verlossen. Hoe kan men daar nu in blijven steken?

Daar kan maar één ding de oorzaak van zijn: het hart is uit het Evangelie genomen. Dat hart is: dat een mens door de dood en de opstanding van Christus moet om christen te zijn. Dat is uitsluitend door bekering en wedergeboorte mogelijk. De apostel Paulus legt dit duidelijk uit in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6 en ook in hoofdstuk 8. Dat is een geestelijke strijd, zoals hij die uit eigen ervaring beschrijft in hoofdstuk 7. Maar 't wordt daar duidelijk: door Jezus Christus is er de overwinning (:25). Haalt men dat onderwijs uit het christelijk geloof dan heeft men het hart eruit gehaald en wordt de Bijbel ondergeschikt gemaakt aan de mens en zijn zonde. Helaas zien we deze ontwikkeling ook onder evangelische christenen. Er is zwaar weer op til!

Feike ter Velde