Om ons vrij te maken

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
Om ons vrij te maken“Christus Jezus, onze Heiland, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken”.(Titus 2:14)
Met kerst denken we aan de Here Jezus die Zich gegeven heeft. De komst van Christus naar deze wereld had maar één doel: “om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid”. Alleen als we ons ten volle bewust zijn van de noodzaak van verlossing, kan er een verlangen naar vrijmaking tot stand komen. We mogen in deze wereld staan als mensen, die bevrijd zijn van een ‘ik-gerichte’ gezindheid. Als ik besef dat ik een totaal nieuwe gesteldheid nodig heb, dan pas kan deze nieuwe gezindheid zich in mij ontwikkelen. Het gaat om de gezindheid van Christus. In het kerstgebeuren wordt de gezindheid van Christus duidelijk kenbaar.Bevrijding van onze zondeschuld

De genade van Christus is er allereerst om onze zondeschuld weg te nemen. Op het moment dat we gelovig dit aanbod van genade aannemen, ontstaat de Verzoening tussen ons en de Here God. De kern van het evangelie is dat God in Zijn heiligheid niets met ons van doen kon hebben, maar in Zijn liefde alles met ons van doen wilde hebben. Daarom heeft Hij de oplossing gevonden in het zenden van Zijn Zoon. Als we nu gelovig aannemen dat de Here Jezus niet alleen mens voor ons is geworden, maar ook gehoorzaam is geweest tot de dood aan het Kruis, is er een absolute bevrijding van de zondeschuld mogelijk. Hiermee is de kloof tussen Gods heiligheid en liefde overbrugd in ons.Bevrijding van onszelf

In de komst van Christus naar de aarde, wordt Zijn gezindheid duidelijk zichtbaar. Hij heeft zich vernederd en Hij Heeft zich ontledigd. Hij is aan de mensen gelijk geworden en dit is het wat we in het kerstgebeuren verwerkelijkt zien. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Zijn leven op aarde en zijn omgang met de mensen heeft Zijn dienstknechtgestalte duidelijk laten zien. Wij mogen nu als volgelingen van de Here Jezus het Hem nazeggen: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. Het was nodig dat Christus naar deze aarde kwam om ons vrij te maken van onszelf. Zoals de Vader Hem in deze wereld gezonden heeft, zo worden wij nu ook de wereld ingezonden. Het Woord is vlees geworden en wij worden geroepen, een leesbare brief van Christus te zijn. Gods bedoeling mag afgelezen worden aan de openbaring van Christus in ons. Dit kan alleen als we onze zelfhandhaving opgeven.Bevrijding van de lust tot de zonde

Te midden van allerlei negatieve invloeden in deze wereld, moeten we opgevoed worden, om vrijgemaakt te worden van onze individualistische gebondenheid aan deze wereld. In wezen betekent dit, dat door een geestelijk opvoedingsproces, onze gezindheid steeds meer in overeenstemming gebracht gaat worden met de gezindheid van Christus. Het begint bij het wezenskenmerk van de Here Jezus: Zijn zelfvernedering. We willen graag laten zien hoe de verschillende aspecten van deze gezindheid zichtbaar kunnen worden. Door de Heilige Geest kunnen we zo in beslag genomen worden dat de lust tot de zonde ons vergaat. We leven niet meer in de sfeer van het zondaar zijn, maar vanuit een totaal nieuwe levenshouding.Bevrijding van onze wereldse begeerten

In de kersttijd wil men zich nog wel eens tegoed doen aan heerlijke kerstdiners. Maar we willen het niet zozeer hebben over onze hedendaagse volle magen, maar over onze propvolle zielen. Mogelijk vol van allerlei wereldse begeerten. Zelfs bij een overvloed aan materiële overvloed kan de ziel nog gevuld zijn met ontevredenheid. In het leven van de navolging van de Here Jezus zullen we ons beperkingen op willen leggen. Dat betekent geen voedsel geven aan allerlei buitensporige wereldse verlangens. Er is zoveel verspilling van geluk bij mensen (ook bij gelovigen), omdat men zich niet voldoende voedt bij de Bron, maar het ergens anders zoekt. Als we om ons heen kijken dan ontdekken we, dat men het helaas ook met Kerst vaak niet bij Christus zoekt.Bevrijding van allerlei overtolligheid

We mogen ons leven als christen van alle overtolligheid ontdoen. Waar we dat niet doen, moeten we vaak een hoge tol betalen. Vrijgemaakt worden van het “teveel aan van alles en nog wat” maakt het leven veel minder ingewikkeld. Er gaat charme uit van de ongecompliceerde levensstijl. We moeten gaan inzien dat het maar om één ding gaat: ons concentreren op Jezus Christus. Om Hem steeds beter te leren kennen en om steeds meer op Hem te gaan lijken. Een leven in intieme verbondenheid met Hem, doet alle bijkomstigheden gemakkelijker op de juiste plaats vallen. Dan zijn we bezittende als niet bezittende. Zo innerlijk los van onszelf, dat we kunnen getuigen van de vreugde om niets te bezitten, dan Jezus alleen. Weten dat met Hem ons alle dingen geschonken zijn. Hij is voor ons arm geworden, opdat wij rijk zouden zijn in Hem. Wij kunnen alleen rijk worden door onszelf en van onszelf te geven. Het is rijk worden door geven!Bevrijding van het wereldse denken

Ons christenleven heeft alles te maken met ons denken. We hebben vaak de neiging om op onze gevoelens te leven. Er kunnen gevoelens zijn die ons zo totaal in beslag nemen, dat we niet meer zuiver kunnen denken. Er kunnen allerlei negatieve gevoelens zijn die ons permanent plagen, zodat we de dingen niet meer in de juiste verhoudingen zien. We mogen ons bewust zijn van wie wij in Christus zijn. Dat geeft aan ons leven een positieve wending. Dan brengen we onze lichamelijke bedenksels onder de gehoorzaamheid van Christus. We zijn niet in deze wereld om het zo goed en gemakkelijk mogelijk te hebben. Als we ons op de juiste manier bezinnen op onze omstandigheden, dan ervaren we onze moeilijke situaties als een uitdaging van de Here, om voor Hem te zijn wat Hij met ons heeft bedoeld. Zo worden we van dag tot dag vernieuwd in ons denken. We spreken eerder van een dagelijkse vernieuwing dan van een dagelijkse bekering. Bij dagelijkse bekering heeft dat veelal de betekenis van het zich afkeren van verkeerde daden, terwijl vernieuwing alles met ons denken te maken heeft. Gevoelens zijn een bijproduct van ons nieuwe denken. Het gaat er in eerste instantie niet om om je ergens fijn bij te voelen, maar om op de juiste manier over alles te denken. Om gevrijwaard te zijn van allerlei menselijke redeneringen. Dat denken wordt ons eigen in het zich bij voortduring voeden met de Schrift onder leiding van de Geest.Bevrijding van alle ongerechtigheid

Samenvattend is het bovenstaande ‘vrijmaking van alle ongerechtigheid’. “Vroeger waren ook wij verslaafd aan velerlei begeerten. Maar toen de genade van God onze Heiland verscheen, heeft Hij, niet om de werken der gerechtigheid, die wij gedaan zouden hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland” (Titus 3:3,4). Laten we ons met deze kerst voor het eerst of bij vernieuwing zo één maken met de zelfovergave van Christus, dat we in het verlengde van Zijn komst naar de aarde, de zegen van de verzoening en bevrijding volop zichtbaar kunnen maken in deze wereld. Uitziende naar Zijn wederkomst.Joop Schotanus