Onder leiding van de Here God

F.B. Meyer / vert. Herman de Heus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
De Here God belooft: "Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet", aan hen wier overtredingen vergeven en wier zonden bedekt zijn. De Spreukenschrijver verzekert ons: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. En onze Heiland zegt: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

0, zochten wij allen te wandelen voor Gods aangezicht! Vrede en kracht worden ons geschonken als wij doen wat de Here van ons verlangt. Hoeveel christelijk werk is niet voortijdig beëindigd, omdat wij het voor onszelf begonnen. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Nemen wij de volgende raadgevingen ter harte, teneinde onder leiding van de Here God te gaan leven.

Zuiver uw beweegredenen
Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. Is er veel duisternis in uw leven, dan kan de reden zijn dat uw oog niet eenvoudig is. Zijn we eenmaal verlost van de balken in onze ogen, laten we dan bedacht zijn op de splinters. Zolang wij nog open staan voor persoonlijk gewin, lof van mensen of een andere vorm van zelfverheerlijking, zien wij niet op de Here God.

Vraag de Heilige Geest om een eenvoudig oog. De Here te verheerlijken op aarde, dat moge ons eenvoudig levensdoel zijn. Dan zal ons lichaam geheel verlicht zijn en geen deel ervan zal in het duister wonen.

Geef uw wil over
"Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft". Dit was het geheim dat Jezus leefde en leerde. Als de sleutel tot volkomen kennis houdt Hij ons niet de vernietiging, maar de overgave van onze wil voor. Het is niet Gods bedoeling om willoze mensen van ons te maken, maar gewillige mensen, mensen die uit vrije wil "Ja" tegen Hem zeggen. Mensen die hun leven afleggen aan zijn voeten, opdat Hij in hen kan uitwerken naar zijn heilige wil. Als wij dit niet kunnen, vragen wij erom. En als wij dit niet willen, bidden wij dat we gewillig zullen worden! De Here zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn.

Word gezond in uw verstand
God heeft ons hersenen gegeven en Hij wil dat we ze ook gebruiken. In de dagen van de Reformatie werden de Roomse kerken en preekgestoeltes niet vernietigd, nee God deed iets beters, Hij liet er zijn Levendmakende Woord uit prediken! Evenzo wil Hij onze vermogens gebruiken om zijn wil aan ons te openbaren. Daarom is het belangrijk dat wij ons geestelijk voedsel met zorg kiezen.

Laten wij ons toch vóór alles voeden met het Woord Gods, opdat wij gezond verstand ontwikkelen. Want de Here wijst ons zijn weg meestentijds door de stem van ons gezonde verstand. Toen Petrus gevangen zat en niets aan zijn situatie kon veranderen, was daar een engel om te doen wat Petrus niet kon. Maar toen Petrus weer op straat stond, moest hij zelf beslissingen nemen, op basis van zijn gezonde verstand.

Bid om leiding
De Psalmen staan vol oprechte smeekbedes om leiding. "Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad". Het is de regel van het Vaderhuis dat de kinderen vragen als ze iets nodig hebben. Indien iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

In tijden van grote levensverandering hebben wij veel gebed nodig, niet alleen op onze knieën, maar vooral in de geest, opdat wij onszelf voortdurend aan de Here opdragen. Als wij op een kruispunt in ons leven staan, mogen wij God vragen om alle wegen die niet naar zijn wil zijn, te blokkeren. Zoals Mozes eens zei: Indien Gij zelf niet mede-gaat, doe ons vanhier niet optrekken.

Wacht tot de Here u roept
De omstandigheden van ons dagelijks leven tonen ons Gods wil, althans wanneer zij samenvallen met de ingeving van de Heilige Geest en met het Woord Gods. Wanneer deze drie overeenstemmen, is het tijd om te handelen. Zo niet, wachten wij tot de Here roept.
Toen Saul geen weerstand kon bieden en het brandoffer offerde, omdat hij dacht dat Samuël te laat zou komen, beging hij de vergissing van zijn leven! Er was ook uitstel toen de engel naar Petrus kwam, in de nacht voorafgaande aan zijn vermeende martelaarschap. Het uitstel duurde lang genoeg om zijn geloof op de proef te stellen, maar geen moment langer dan strikt noodzakelijk was. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis.

Wat in de toekomst verborgen ligt, kunnen wij niet zien. Daarom bekruipt ons de gedachte dat de Here ons in het geheel niet leidt. Maar de Here wil niets liever dan dat wij voor zijn aangezicht wandelen, stap voor stap. Laten wij dan dagelijks bereid zijn, onze lendenen omgord en onze lampen in orde. Want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Ik heb aan den lijve ondervonden dat, na maanden van gebed en wachten, mij absolute zekerheid werd geschonken omtrent de leiding van mijn hemelse Vader. En gesterkt door deze persoonlijke ervaring wil ik elke getergde en verwarde ziel die deze regels leest, bemoedigen: wacht geduldig op de Here en Hij zal u tonen wat geschieden moet!

F.B. Meyer
Vertaling: Herman de Heus