Onderhoud van Het Brandpunt

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 13
Het is maar hoogst zelden dat de vereniging ‘Het Zoeklicht’ zich richt tot haar achterban om financiële steun. De enkele keer dat we dat deden werden we buitengewoon verrast door de bemoediging die op zulke momenten werd ervaren. Er gaat een schrijven uit, waarin we uitleggen dat er om veiligheidsredenen, door de brandweer verordende, aanpassingen aan `Het Brandpunt' moeten worden gedaan. Daarnaast is het zo dat we met forse en noodzakelijke investeringen vanwege groot onderhoud, geconfronteerd worden. Het is begrijpelijk dat een monumentaal pand als `Het Brandpunt' zulk onderhoud nodig heeft. Er waren niet altijd de middelen voor, nu ook niet, maar het moet gebeuren. Vandaar ons verzoek om financiële hulp. We zijn geweldig dankbaar dat `Het Brandpunt' ons gegeven is om velen de weg tot de Here Jezus te wijzen. Ook mogen we steeds van onze gasten horen dat zij het kortere of soms langere verblijf bij ons als een verkwikking ervaren. Daarbij horen we niet zelden getuigenissen van mensen die door dit werk meer inzicht gekregen hebben in de toekomst des Heren, zoals we die schriftgetrouw willen doorgeven. Wanneer we beseffen dat het werk van br. Jan Kits hier plaats mocht vinden, dat er hier twee bijbelscholen gesticht zijn en last but not least op deze plaats de eerste initiatieven, welke geleid hebben tot de oprichting van de EO, hier genomen zijn, dan beseffen we hoe groot en rijk de zegen was verbonden aan het werk voor onze Heiland hier ter plaatse. We bidden tot de Here dat we getrouw aan Zijn opdracht, ook op deze plaats, Zijn werk mogen voortzetten. Mede daarom dat we ons in een schrijven richten tot u, onze achterban. We hebben een streefbedrag van € 150.000. Dat is een fors maar noodzakelijk bedrag. Wanneer u ons helpen wilt kunt u uw bijdrage storten op ons girorekening 28.38.88 onder vermelding: Onderhoud Brandpunt. Br. Blok mocht ooit schrijven dat u kon stoppen met uw bijdragen voor het werk, omdat het nodige bedrag bereikt was. Ik zou het bijzonder vinden, wanneer ik over enige tijd soortgelijk zou kunnen schrijven in Het Zoeklicht.

ds. Henk Schouten