Ons bijbellezen

F.B. Meyer / vert. Herman de Heus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 22
Heel het christenleven wordt bepaald door ons bijbellezen. Preken noch toespraken, tijdschriften noch boeken kunnen de plaats innemen van onze eigen stille tijd met Gods kostbare Woord. Naarmate onze liefde voor persoonlijke bijbelstudie groeit, groeien wij ook in de genade. En er is iets mis als wij onze honger naar het Brood des Levens kwijtraken. Gelukkig de mens die geleerd heeft voor zichzelf ontdekkingen in de Bijbel te doen. De volgende richtlijnen worden dan ook gegeven om anderen te helpen zich in deze kunst te bekwamen.

(1) Maak er tijd voor vrij
De Goddelijke Onderwijzer heeft vaste en ononderbroken uren nodig om zijn leerlingen te ontmoeten. Zijn Woord heeft recht op onze helderste gedachten. Daarom is er geen betere tijd voor bijbelstudie dan `s ochtends vroeg. Want hebben we eenmaal aan de ontbijttafel gezeten, dan kunnen we Gods Woord niet meer de onverdeelde aandacht geven die het verdient. Het Manna moest verzameld worden voordat de zon opkwam, anders smolt het.

Daarom is het ons streven om ten minste een half uur voor het ontbijt onze bijbelstudie te beginnen. Een half uur lijkt lang, maar het zal al gauw onvoldoende zijn. Bijbellezen schept namelijk een honger die groeit naarmate ze gevoed wordt. Maar mocht u, door omstandigheden, niet meer dan een paar woorden uit de Schrift kunnen lezen, dan zal het wonder van het Manna zich herhalen: Die meer verzameld had, had niet te veel en die minder verzameld had, kwam niet te kort.

(2) Zoek het onderricht van de Heilige Geest
De dichter Tennyson was als geen ander in staat om diepere betekenis aan zijn "In Memoriam" te geven. Wie immers kan zijn woorden beter uitleggen dan hij die ze schreef? Als u de Bijbel leest naar Gods bedoeling, zoek dan het onderricht van de Heilige Geest, die de Schrift inspireerde door heilige mannen. Verhef, wanneer u het Boek opent, uw hart en zeg: Ontdek mijn ogen, opdat ik aan-schouwe de wonderen uit uw wet. Spreek Here, want uw knecht hoort.

De eenvoudige gelovige, steunend op de hulp van de Heilige Geest, zal in de Bijbel vinden waar geleerden vergeefs naar zochten. Van zo iemand zegt Johannes terecht: Gij hebt niet van node dat iemand u lere, maar de zalving die u ontvangen hebt, leert u over alle dingen. Ja, wat vroeger duister en zonder betekenis leek, brengt de onderwijzing van de Heilige Geest aan het licht.

(3) Kies een methode
U doet er goed aan om de Bijbel te lezen volgens een methode. Velen beperken zich tot het lukraak lezen van enkele lievelingsverzen. Is het dan een wonder dat zij doof blijven voor de prachtige taal, de sublieme beelden, de adembenemende gedachten, voor alle kwaliteiten van de Bijbel die het maken tot het Boek der boeken.

Kiezen wij dan een methode die de hele Bijbel tot studie heeft, van kaft tot kaft. Immers: Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Laten wij niet vergeten dat de Bijbel één Boek is, het werk van de Heilige Geest die spreekt door profeet en priester, door schaapherder en koning, door aartsvader en apostel. En mag de Bijbel zijn eigen Woordenboek, Verklaring en Commentaar zijn?

(4) Houd uw pen bij de hand
In de Bijbel zijn zulke buitengewone dingen te vinden, dat u ze zoudt willen onderstrepen. Doe dat vooral! Wie anders heeft het geheim geleerd zich te verheugen in de Bijbel dan hij die begonnen is om te markeren? Om te onderstrepen en te dateren, bijzondere verzen die licht wierpen op onze weg in bijzondere dagen. Nieuw gevonden verwijzingen, kernwoorden. Zo leggen wij onze schatten vast. Zo omvat onze Bijbel tevens de herinnering aan alle voorgaande studie-uren en verhaalt zij de geschiedenis van ons innerlijk leven.

(5) Lees voor uzelf
Lees de Bijbel niet voor anderen, maar voor uzelf. Stel uzelf de vraag: wat bedoelt de Heilige Geest hiermee in mijn leven, hoe zal het gelezene mij doen veranderen? De Bijbel is immers geen gewoon boek, nee, beschouw het als de brief van uw Vader aan u. En wat u nu niet begrijpt, komt later wel, wanneer de omstandigheden het nodig maken. Maar breng, boven alles, wat u leest in gebed. De beloften in Gods Woord, de oproep tot heiliging zijn ook voor u.

Wat is het goed om op uw knieën Psalm 119 te lezen, zo vol vurige liefde voor Gods Woord. En mocht iemand ons tegenwerpen dat wij teveel tijd besteden aan het lezen, laten wij hen dan de woorden van Christus in herinnering brengen: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hoe vreugdevol, krachtig en bruikbaar is het dagelijks leven van hen die met de profeet mogen zeggen: "Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten" (Jer. 15:16).

Het belangrijkste hebben wij voor het laatst bewaard. Mocht u het voorgaande vergeten, onthoud dan toch het volgende! Het is zinloos om te proberen u de Schrift eigen te maken, tenzij u bereid bent om te doen wat zij zegt. Als wij gehoorzaam zijn, door de genade van de Here Jezus Christus, zal God niet terughoudend zijn. Hij zal aan ons zijn diepste gedachten ontvouwen. Maar als we weigeren te gehoorzamen, zal het licht in onze Bijbel verflauwen en het vuur in ons hart zal uitdoven.

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn (Joz. 1:8).

F.B. Meyer
Vert.: Herman de Heus