Onverwachts heil

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
Onverwachts heilOpvallend


Onze tijd is vol van onverwachte en plotselinge gebeurtenissen en ontwikkelingen. Na de vreselijke Holocaust voor het Joodse volk, werd op14-05-1948 de staat Israël uitgeroepen. Een onverwachte gebeurtenis in de geschiedenis van planeet aarde! Jesaja zei ongeveer 2670 jaar geleden: 'wordt een land op één dag voortgebracht… maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gehad of het baarde kinderen’ (Jesaja 66:8). Tot verbazing van de toekijkende wereld kon de jonge staat Israël, vijf goed bewapende Arabische legers van zich afhouden. Volkomen onverwachts werden in 1967 in twee dagen tijd, vier Arabische legers verslagen. Judea, Samaria, Gaza en Jeruzalem kwamen onder het gezag van Israël. We slaan een groot aantal van dergelijke onverwachte gebeurtenissen over en gaan naar deze eeuw. Tot verrassing van velen werd in oktober 2004 het Sanhedrin weer opgericht. Profetieën werden en worden ook nu plotseling vervuld: ‘Vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd… plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen’ (Jesaja 48:3). Onverwachts en plotseling kwam het onheil van de ‘Oorlog tegen het terrorisme’ over de wereld. Het is opvallend hoe snel profetische patronen de laatste jaren zichtbaar worden en tot ontwikkeling komen. De EU groeit in een snel tempo naar het ‘Herstelde Romeinse rijk’, het rijk van de antichrist. Gods waarschuwingen jagen steeds sneller en steeds feller over heel de wereld. ‘In wervelwind en storm is Zijn weg’ (Nahum 1:3). Door orkanen waarschuwt de HERE volken en hun machthebbers. Maar helaas, president Bush en zijn adviseurs schijnen niet te luisteren. De VS blijft druk op Israël uitoefenen om toe te geven aan eisen van de Palestijnse Autoriteit, terwijl het terrorisme ‘gewoon’ doorgaat.Begin van een nieuwe intifada?

Onverwachts onheil brachten ook de rellen die sinds 27 oktober dit jaar honderden Franse steden teisterden. Media en regeringsleiders willen ons laten geloven dat die rellen niets te maken hebben met de Islam en de ideologie van de Koran. Maar de meeste relschoppers waren wel islamitische jongeren. De kreet ‘Allah Akbar’ (Allah is groter) klonk luid en duidelijk. Een foto van islamitische jongelui in gebed voordat ze hun verwoestende tochten begonnen, haalde zelfs de pers. ‘Intifada’ werd tijdens de rellen en het stenen gooien ook geschreeuwd. Er zijn teveel aanwijzingen dat de rellen meer waren dan uitingen van ontevredenheid van achtergestelde jongelui uit achterstandsbuurten. De Franse Officier van Justitie, Yves Bot, ontdekte dat er organisatie achter de rellen zat. Een organisatie, die door sommige waarnemers ‘een islamitisch netwerk’ werd genoemd. Politieke en geestelijke leiders suggereren dat door vriendelijk dialoog met gematigde Moslims en met financiële injecties voor die jongeren een grotere ramp kan worden voorkomen. Maar die jongeren trokken zich zelfs van een fatwa van de Unie van Islamitische Organisaties op 6 november niets aan. Overeenkomsten met de situatie in Israël, die al ongeveer 20 jaar duurt, maken de vrees dat de rellen een voorbode zijn van meer (islamitisch) onheil, angstig reëel. De stelling van Paulus, ‘Eerst de Jood, maar (en) ook de Griek’ (Romeinen 1:16 en 2:9,10), is ook hier van toepassing. Wat Israël overkomt, komt ook over de wereld. Hoe ging het met Israël de afgelopen decennia? Na de intifada-rellen pleegden Palestijnse moslimterroristen gruwelijke (zelfmoord)aanslagen. Zogenaamde gematigde Palestijnen veroordeelden die aanslagen en gingen onderhandelen met Israël. In werkelijkheid steunden ze die terroristen en haalden zij de politieke oogst binnen van het terrorisme van de Hamas, Jihad enz. Hun doel was en blijft: “Heel Israël moet een Palestijnse Moslimstaat worden”. De tactiek van (dreigen met) geweld en dan onderhandelen, werkt nog altijd. Zo gaat het ook in Europa gebeuren. Immers het doel van de Islam is nog altijd om Europa om te zetten in een kalifaat, een moslimstaat. Een analyse van een Israëlische schrijfster, Naomi Ragen zal helaas profetisch blijken te zijn: ‘De geschiedenis zal aantonen dat de dag waarop Israël door de VS, de EU en door eigen domheid gedwongen werd aan terrorisme toe te geven en zelfs te helpen, de dag was waarop de vrede van de wereld werd vernietigd.’ De recente rellen zijn een bewijs.Onverwachts onheil

Ook andere waarschuwende oordelen komen als onverwachts onheil over ons. Dit is een profetisch, bijbels patroon. Ondanks waarschuwingen kwam de zondvloed onverhoeds over de mensen. Dat was ook het geval toen vuur en zwavel uit de hemel Sodom verwoestte. Immers ze gingen gewoon door met eten en drinken en met kopen en verkopen, in plaats van dat ze zich, net als de inwoners van Ninevé, bekeerden en gered werden. Babylon zal plotseling verwoest worden (Jesaja 47:11; Jeremia 51:8 en Openbaring 18:8,10,16,19). Ook Paulus heeft het eindtijdpatroon van onverwachts onheil voorzegd: ‘Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hen, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf’ (1 Thessalonicenzen 5:3). Plotselinge onheil halen de volken, ook ons volk, over zich heen door twee oorzaken. Door aanhoudende goddeloosheid en zonden. En door hun slechte houding tegenover Israël. Want ‘wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8). Wie aan Israël komt, roept de toorn van de God van Israël over zich af. Bovendien wordt hij blind voor Gods bijbelse waarheden doordat hij/zij ook de eigen oogappel beschadigt. De EU steunt de Palestijnen met honderden miljoenen euro’s en traint terroristen en de Palestijnse politie. Die politie heeft onlangs in een brief aan Machmoed Abbas duidelijk gemaakt dat ze hun wapens (door ons gefinancierd en zelfs door Israël toegelaten) alleen zullen gebruiken tegen Israël en tegen verdachte Palestijnen. Met gouden koorden trekken onze leiders onverwachts onheil naar ons toe.Gods machtige hand

Dwars door al die angstig gevaarlijke dreigingen, blijft Gods machtige hand duidelijk zichtbaar. Zijn plan gaat door! Het Evangelie vindt overal in de wereld krachtig ingang. Onbereikte volken worden bereikt. De Bijbel wordt vertaald. Gods Woord loopt zeer snel (Psalm 147:15). De betrouwbaarheid van de Schrift is weer eens bewezen door de vondst van het zegel van een minister van koning Zedekia. ‘Juchal de zoon van Selemja’ staat op dat zegel. Hij was één van de vorsten die door Zedekia naar Jeremia werden gestuurd. Juchal wilde Jeremia doden (Jeremia 37:3 en 38:1). Een interessante ontwikkeling vond 6 november in Israël plaats. In Jeruzalem was er een conferentie van het een jaar geleden opgerichte Sanhedrin. Zelfs seculiere Joden waren geïnteresseerd in een ontwikkeling naar een meer bijbelse situatie in Israël. Deze Raad van 70 stamt uit de tijd van Mozes (Numeri 11). De oprichting wordt gezien als een antwoord op een gebed dat eeuwen lang door vrome Joden dagelijks is gebeden: ‘Herstel onze rechters als in het begin en onze raadsheren, zoals het aanvankelijk was’ (Siddoer blz.46). Interessant is ook de archeologische vondst van de restanten van het paleis van David in Jeruzalem. Velen in Israël zien in deze onverwachte ontwikkelingen een direct verband met het aanstaande herstel van het Koninkrijk van God in Israël. Ook wij horen over al die bergen van dreigend onheil de voetstappen van de Geliefde.Jan van Barneveld