Oorlogen (2)

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 17
Herhaling
In het vorige nummer van ons blad is diep ingegaan op belangrijke verschillen tussen voorzeggende profetie en voorspellen. Voorspellen is occult, noodlot. Oordeelsprofetie is voorwaardelijk (Jer. 18:7,8). Gebed, geloof en gehoorzaamheid spelen een belangrijke rol bij de vervulling van profetieën en het ontvangen van Gods beloften. God zoekt naar mensen, zoals Abraham, Mozes en Amos, die bij dreigende oordelen op de bres staan en het oordeel afwenden (Ez. 20:30). Alles wat in de Bijbel geschreven staat komt uit. Maar onze scenario’s blijven mensenwerk. Dat is een van de oorzaken dat veel scenario’s, meestal op details, niet klopten. De Here kan Zijn Woord altijd net iets anders uitvoeren dan wij in onze scenario’s aangeven. Dit is kort de inhoud van het artikel Oorlogen (1) in Het Zoeklicht 16.
Nu gaan we die oorlogen bespreken. Niet omdat we het leuk vinden. Om twee redenen. Opdat u als het gebeurt Gods hand zult herkennen. En om uw gebeden te stimuleren. Want gebed is ons belangrijkste en het machtigste wapen in de strijd om Israël en het komende Koninkrijk. Gebed kan veel onheil voorkomen. Gebed beweegt de hand van de Here.

Psalm 60 en 83
In mei vierde Israël de 60e verjaardag. In Psalm 60 lezen we:
“God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten. Mij behoort Gilead, mij behoort Manasse. Efraïm is de schutse van mijn hoofd, Juda is mijn heersersstaf; Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea juich ik” (vers 8-10).

Sichem is momenteel het Palestijnse terroristennest Nablus. Het dal van Sukkot ligt vlakbij de Jabok, die uitloopt in de Jordaan. De Golan is een deel van Gilead, de halve stam van Manasse. Efraïm en de andere helft van Manasse liggen in het noordelijke deel van Samaria. Juda is het zuidelijke deel van de zogenaamde Westbank. De wereld wil daar een Palestijnse staat zien. Moab en Edom liggen in Jordanië. Filistea is Gaza. Dat klinkt allemaal erg hedendaags. Deze Psalm zit middenin het Palestijns-Israëlische conflict.
Psalm 83, ook zeer actueel, zet deze oorlog in een breder kader. Hezobollah (Tyrus, vers 8) en andere moslim-Arabische volken (vers 7-9) zijn erbij betrokken. Hun doel is tweeledig: Ze willen Israël als volk vernietigen (83:5) en ‘de woonsteden van God in bezit nemen’ (83:13). Precies wat er nu gaande is: Een religieus conflict met als doel Israël te vernietigen. Het is heel goed mogelijk dat deze profetische psalmen binnenkort vervuld worden. Terroristen, Iran of Syrië zijn erop uit een zesde oorlog met Israël uit te lokken. Israël zal ook deze oorlog moeten winnen. Dan wordt het volgende psalm-gebed van Israël verhoord: ‘Overdek hun aangezicht met schande… laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden’ (83:17,18). Een nederlaag betekent een enorme klap voor de islam, zodat velen van hen ‘uw Naam zoeken, o, HERE’ (83:17). Een geweldige kans voor het Evangelie onder de islam!
Aandachtige lezers zullen opmerken dat Psalm 60 een danklied van David is voor een geweldige overwinning. Die is dus vervuld. Dat klopt, maar opvallend is dat het actuele gedeelte uit Psalm 60 letterlijk in Psalm 108 staat en begint met de bede: ‘Geef overwinning door uw Rechterhand en antwoord mij’ (vers 7). Dan volgt het citaat uit Psalm 60:8-10. Oorlog dus!

Ezechiël 38 en 39
De oorlog van Gog. Veel uitleggers zien in Gog Rusland. Samen met Iran, Ethiopië, Libië, Turkije en ‘vele volken met u’ (38:2-6). Zij willen Israël overvallen om ‘grote buit te maken’ (38:13). De profetie zegt dat Israël zich van een oorlog heeft hersteld en ook op de bergen van Israël (=Judea en Samaria) woont (38:8). Dus daar, in Judea en Samaria, geen Palestijnse staat! Israël woont in gerustheid (38:8,11,14). Dus na een oorlog komt er een periode van rust. Daarna wordt Israël overvallen: ‘een boze aanslag’ (38:10). De wereldgemeenschap zal zich beperken tot moties en resoluties (38:13). God zal Zelf ingrijpen door een zware aardbeving en een tsunami, door regen, hagelstenen, vuur en zwavel (38:18-22). Gog, ‘uit het verre Noorden’ (39:2) wordt vernietigd. Dan volgen nog een geweldige terugkeer van ‘het hele huis van Israël’, een grote opwekking en een uitstorting van Gods Geest over Israël (39:25-29).
Sommigen plaatsen deze Gog-oorlog vlak voor de opkomst van de antichrist. Anderen ergens tegen het eind van zijn regering. Weer anderen omstreeks de helft van de laatste zeven jaren voor de komst in heerlijkheid van de Here Jezus. Het optreden van Rusland in het Midden-Oosten, de bondgenootschap met Iran en Syrië zijn tekenen waar we goed op moeten letten. Alles gaat heel snel.

Jeruzalem-oorlogen
De meest uitvoerige profetische informatie over de eindstrijd rond Jeruzalem vinden we in Zacharia 12 en 14. Ook Jesaja 29:1-8, Openbaring 11:1-13, verschillende Psalmen, enkele profeten en de Here Jezus en Paulus profeteren over Jeruzalem. Als we alle gegevens over de komende Jeruzalem-oorlogen zouden uitwerken, zou dat een themanummer van ons blad vullen. De politieke strijd om Jeruzalem woedt sinds 1967. Jeruzalem is inderdaad ‘een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond’ (Zach. 12:2). Die ‘volken rond Israël’ zullen Jeruzalem belegeren. Waarschijnlijk zal Israël die aanval afslaan. Een enorme schande voor de moslimaanvallers. Zie bovengenoemde Psalm 83:17,18. Dan gaat de wereld zich krachtig met Jeruzalem bemoeien. Jeruzalem wordt een ‘steen die alle naties moeten heffen’ (12:3). Waarschijnlijk de VN.
Hoe dat afloopt, vindt u in genoemde schriftplaatsen. Voor de volken niet best: ‘In die tijd zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken’ (12:9). Opmerkelijk is dat het geslacht van David zich krachtig zal manifesteren in die strijd om Jeruzalem. Er zullen bidstonden zijn (12:10) en men zal ‘Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben’ (12:10). ‘Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden’ (Jes. 35:5). De Here zal Israël wekken uit de ‘geest van diepe slaap’ (Rom. 11:8). Het zal nog benauwd worden voor Jeruzalem, want de antichrist zal zich met Gods stad bemoeien. Maar de Messias zal ingrijpen en eindelijk zal Jeruzalem erkend worden als de ‘stad van de grote Koning’. Dan zal ‘uit Sion de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem… en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jes. 2:3,4).

Harmageddon en scenario’s
Regelmatig hoort u de uitdrukking “De slag bij Armageddon”. De betreffende tekst luidt: ‘En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon’ (Op. 16:16). ‘Har’ betekent berg. Megiddo is een bekende Bijbelse plaats, die ligt aan de zuidzijde van het dal van Jizreël. In de loop der eeuwen hebben daar zeker 34 veldslagen plaatsgevonden. Wie worden daar ‘verzameld’? In elk geval de ‘koningen die van de opgang van de zon komen’ (Op. 16:12). Enorme legers uit China, India en misschien Japan.
Een algemeen aanvaard scenario is dat die massale krijgsmacht daar zal strijden tegen het leger van de antichrist. Anderen wijzen op het feit dat er staat: ‘Hij verzamelde hen…’. Dus zoals Megiddo zo vaak was: Een verzamelplaats van troepen. Volgens dit scenario trekken die troepen naar Jeruzalem om daar het oordeel van God te ondergaan: ‘Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël…(die) mijn land verdelen’ (Joël 3:2). Er zijn heel wat scenario’s van eindtijdgebeurtenissen. Ze zijn leerzaam en helpen ons bij het letten op de tekenen der tijden. Ze vermanen ons ook dat wij en onze gebeden een belangrijke rol spelen in deze tijd. Onze gebeden verlenen kracht. Ook aan Israël in deze benauwde tijd.

Jan van Barneveld