Oorlogen van de Here

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 16
Oorlogen van de HereEen krijgsheld!


De aanloopperiode naar de eindtijd noemt Jezus ‘het begin van de weeën’. In die tijd zijn er ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’ (Mattheüs 24:7). Het rode paard, dat een tweede fase van de laatste zeven jaren voor de komst van de Heer symboliseert, heeft een groot zwaard en zal de ‘vrede van de aarde wegnemen’ (Openbaring 6:4). Vlak voor en in de eindtijd zijn er veel oorlogen. Er staat ons dus nog wat te wachten! Onder die oorlogen zijn ook ‘de oorlogen van de HERE’. Dat zijn meestal oorlogen die tot doel hebben Israël te verlossen. Mozes zingt na de doortocht van Israël door de Rode Zee enthousiast: ‘De HERE is een Krijgsheld’ (Exodus 15:3). Jesaja profeteert: ‘De HERE trekt uit als een Krijgsman’ (42:13). Er was 3.400 jaar geleden zelfs een boek onder de titel ‘Oorlogen van de HERE’ (Numeri 21:14). De vijanden van de God van Israël haten Israël en proberen Zijn volk uit te roeien. Dat loopt vaak uit op een oorlog waarin God ingrijpt. Dat gebeurde in bijbelse tijden. Het gebeurde in de vorige eeuw. In de nabije toekomst zullen weer ‘oorlogen van de HERE’ losbarsten. In dit artikel zullen we een paar van die oorlogen uit het verleden, heden en in de nabije toekomst nagaan. Ook wij zijn daarbij betrokken!Onderweg naar het Beloofde Land

Toen Israël uit Egypte trok, kreeg Farao spijt dat hij het volk had laten gaan. Met een machtig leger joeg hij Israël achterna. Israël schreeuwde tot God. Wat gebeurde? ‘De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee’ (Exodus 15:4). Veertig jaar later waren de volken nog diep onder de indruk van Gods machtige overwinning. Daarna probeerden Amalekieten Israël te vernietigen. Mozes, Aäron en Hur riepen tot God. Jozua voerde het Israëlische leger aan en de Amalekieten werden verpletterend verslagen. De oorlog van de HERE tegen de Amalekieten en hun geestelijke nakomelingen gaat tot op de dag van heden door (Exodus 17:8-14). Tijdens de verovering van Kanaän greep God herhaaldelijk machtig in. Tijdens één van die oorlogen regende het meteorieten op de vijanden (Jozua 10:11). Als Israël op weg is naar Gods doel, is er altijd zware tegenstand. Steeds breekt de HERE die tegenstand. David voerde Gods oorlogen. Psalm 18 beschrijft hoe God ingreep. Profetisch wijst deze psalm naar de eindtijdoorlogen. Een geweldige aardbeving (8), vuur (9,13), hagel, bliksem en donder (13-15) en een zeebeving (16). Toen die oorlogen voorbij waren brak het vrederijk onder koning Salomo aan. Wij zitten nu nog in de ‘David-periode’, een tijd van tegenstand en van oorlogen van de HERE, voordat de grote Zoon van David komt om vrede in Jeruzalem en vervolgens ook op aarde te brengen. Wij zien dit en werken mee met de Heer door onze gebeden: ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’ (Psalm 122:6).De vorige eeuw

Ook nu is Israël onderweg naar Gods doel, naar het beloofde Koninkrijk. Ruim 100 jaar geleden is God begonnen met het herstel van het land en het volk Israël. Ook nu zien we zware tegenstand en regelmatig wonderlijk en machtig ingrijpen van de God van Israël. De HERE is nog altijd een Krijgsheld. In 1948 vielen vijf zwaar bewapende en door Engeland getrainde Arabische legers de pas uitgeroepen staat Israël binnen. Ze waren overtuigd van een snelle overwinning. Maar de God van Israël greep in, want Hij was begonnen met het ‘weer opbouwen van de vervallen hut van David’ (Handelingen 15:16). Als God werkt, wie zal het tegenhouden? We noemen alleen nog de Zesdaagse Oorlog in 1967. Er zijn weinig oorlogen in de (bijbelse) geschiedenis aan te wijzen waarin God Israël zo’n overweldigende overwinning over machtige vijanden heeft geschonken. Jeruzalem en de ‘bergen van Israël’ (Judea en Samaria; de zogenaamde Westbank) werden bevrijd. Het is groot om zo Gods machtige hand in de moderne geschiedenis te zien en door onze gebeden en steun naast Israël te mogen staan. Waarbij we gebed voor de ‘vijand’ niet mogen vergeten. Immers God wil niet dat de goddeloze omkomt, maar zich bekeert. Intussen gaat God door met zijn plan. Helaas zien we dat de vijand ook doorgaat. Zo goed als de hele wereld keert zich nu tegen Israël. De EU geeft de Palestijnse Autoriteit zelfs 280 miljoen euro extra. Waardoor de terroristen gesteund worden. De reden van die steun wordt openlijk toegegeven. De EU betaalt om de Palestijnse terroristen buiten Europa te houden. Een afkoopsom van ons belastinggeld.Psalm 83, Gog en Jeruzalem

De spanningen in het Midden-Oosten zijn te snijden. Er gaan geruchten dat Israël raketten op de atoominstallaties van Iran heeft gericht. Syrië kan, via Hezbollah, elk moment gekke sprongen gaan maken. Egypte militariseert de Sinaï. De Bijbel voorzegt dat er rond de eindtijd een aantal oorlogen zal uitbreken. Tegelijk meldt Gods Woord dat de HERE zal ingrijpen. God zegt van tevoren wat er gaat gebeuren en Hij toont ook de afloop. Sommige kenners van het profetische Woord denken dat de oorlog van Gog binnenkort zal losbarsten. Onder leiding van Gog-Rusland zal een groot leger uit Iran, Libië en Ethiopië Israël binnenvallen. ‘Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël’ zal God ingrijpen. Zoals in Psalm 18 en Ezechiël 38 beschreven. Dan zullen de volken ‘weten dat Ik de HERE ben’ (Ezechiël 38:18ev). Vermoedelijk zal deze oorlog plaatsvinden nog voordat de laatste zeven jaren van de antichrist beginnen. Immers Israël zal zeven jaar vuur stoken van de brandstof uit het wapentuig van de vijand (Ez. 39:9). Rusland heeft grote belangstelling voor het Midden-Oosten en probeert via Iran greep op de olie te krijgen. De VS doet hetzelfde via Saoedi-Arabië en Israël. De situatie is profetisch bijzonder actueel. Het is ook mogelijk dat er eerst een vijfde Arabische oorlog tegen Israël losbarst. Daarvan lezen we in Psalm 83. Nog steeds zeggen Moslim-Arabische landen: ‘Komt, laten wij hen als volk verdelgen’ en ‘Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God’ (Psalm 83:5,13). Een nieuwe nederlaag van de Moslim-Arabieren zou heel goed een opening voor het Evangelie onder de Islam kunnen maken. Immers Israël bidt: ‘Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw Naam zoeken, o, HERE’ (Psalm 83:17-19). Als de afgod van de Islam voor schut wordt gezet, kan dat de Allah-sluier bij veel Islamieten wegnemen. Die nederlaag zou ook een korte periode van vrede voor Israël kunnen brengen. Zo’n periode zal volgens Ezechiël 38:8 aan de Gog-oorlog vooraf gaan. Want daar staat dat Israël ‘in gerustheid woont’. Vervolgens komen nog de Jeruzalem-oorlogen die elk moment kunnen uitbreken. De Palestijnen waren na de Gaza-ontruiming duidelijk. ‘Nu is Jeruzalem aan de beurt’ werd tijdens demonstraties geschreeuwd. Het is allemaal heel spannend. Wij, die dit zien, bidden om Gods beschermende hand over Zijn volk Israël en om Zijn genade en ontferming in de vreselijke dingen die komen moeten.Jan van Barneveld