Oorlogszuchtige taal uit Damascus

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 5
Oorlogszuchtig
Premier Netanyahu gaf begin vorige maand zijn ministers opdracht niets over Syrië te zeggen. Er kwam namelijk oorlogszuchtige taal uit Damascus. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken had gezegd dat de volgende oorlog 'binnen uw steden' gevoerd zal worden. President Bashar Assad baande de politieke weg naar die oorlog door kort daarop te verklaren dat 'Israël de regio naar een oorlog voert.' Sheik Hassan Nasrallah, de terroristenbaas van Hezbollah, deed ook een duit in het oorlogszakje. Hij merkte op dat Israël bezig is Libanon in een oorlog te trekken. Dit is typisch taal voor machthebbers die een oorlog voorbereiden.
Ook Ahmadinejad gaat enthousiast door met zijn voorbereidingen om Israël van de kaart de vegen. Dat is zijn religieuze roeping als moslim. Hij beloofde de 11e februari, de verjaardag van de islamitische revolutie in Iran, een 'flinke klap' uit te delen aan de 'arrogante wereld'. Dat zijn de VS (grote satan) en Israël (kleine satan). Israël is waakzaam en probeert voorzichtig olie op de verbale oorlogsgolven te gooien.

Debka files over aanval op Israël

Geheime diensten
Debka files bestaat uit een groep journalisten die zeer goed op de hoogte is door de relaties met geheime diensten en hoge functionarissen. Hun informatie is betrouwbaar gebleken. Zij publiceerden onlangs details over het 'geheime' oorlogsplan van Syrië, Iran, Hamas en Hezbollah. Let u even op bijgaand kaartje. We geven een korte uitleg.
• Het is een kaartje van Noord-Israël en Zuid-Libanon, met rechtsboven een stukje Syrië.
• Iran heeft 5 brigades van elk 1000 Hezbollah-terroristen intensief getraind. Op het kaartje ziet u de plek voor die brigades. Elke brigade kent tot in de details haar doelgebied en haar doel.
• De 1e Brigade. Zij trekken de grens over. Van de VN-vredesmacht die daar gelegerd is zullen ze geen last hebben. In een snelle aanval moet de stad Nahariya (55.000 inwoners) veroverd worden. Ze moeten zoveel mogelijk gijzelaars maken. Die dienen als menselijke schilden als het Israëlische leger een tegenaanval uitvoert. Overzee komen terroristen via speedboten de aanval ondersteunen. Dat is het plan.
• De 2e Brigade moet het strategische, Israëlische stadje Shlomi (6.500 inwoners) veroveren. Strategisch belangrijk, omdat Shlomi belangrijke wegen in Israël beheerst.
• De 3e Brigade trekt verder naar het zuiden naar drie Arabische dorpen, Bi’na, Deïr el Asad en Majd el-Krum. Vanuit die plaatsen kunnen ondergrondse Hezbollah-cellen in Israël en op de Westbank geactiveerd worden. Dat moet leiden tot een opstand van Israëlische Arabieren in de gebieden op de kaart waar staat: Israël-Arabische opstand.
• De 4e Brigade trekt naar het gebied rond de kibboets Yiftakh, het gebied van Naftali.
• De 5e Brigade is reserve.
Syrië, zie de raketten rechtsboven, is er klaar voor. Syrië hoopt op z'n minst de Golan te heroveren. In het zuiden zal de Hamas weer een regen van raketten op Sdrot en omgeving afvuren. Ondergrondse terroristencellen op de Westbank zullen hun 'heilige jihadplicht' gaan doen. Iran heeft haast met de voorbereidingen en uitvoering van dit plan. Ahmadinejad en zijn mullahs weten dat de druk van de VS sterker wordt. Bovendien zijn ze bijna klaar met de atoombom! Tegelijk bereidt Ahmadinejad zich voor op een preventieve aanval van Israël en eventueel de VS. God verhoede het!

De bepaalde tijd
Het is erg spannend. Veel profetieën worden vervuld. Aan de hand van Gods Woord kunnen we Gods machtige Hand herkennen en zien we 'hoe laat het is op Gods klok'. Ook krijgen we aanwijzingen voor ons aandeel in deze strijd om Israël en de doorbraak van het Koninkrijk. Zal God nu ingrijpen, zoals Hij herhaaldelijk heeft gedaan?
'Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen' (Psalm 102:14).
Wanneer is die 'bepaalde tijd' gekomen? Ook dat zegt deze Psalm: 'Want uw knechten hebben behagen in haar stenen; zij hebben deernis met haar puin' (vers 15).

Al een eeuw heeft het Joodse volk 'behagen in haar stenen'. Zijn ze bezig met het herstel en de opbouw van het land. De HERE heeft daarover Zijn zegen gegeven, want er staat geschreven: 'Ik zal de woestijn tot een waterplas maken... Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfswilg zetten. Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten opdat men zie... dat de Hand van de HERE dit gedaan heeft' (Jesaja 41:18-20).
Het herhaalde 'IK zal' benadrukt dat dit herstel van Israël een werk van de HERE is. Ook heeft de HERE Israël in een aantal oorlogen wonderlijke overwinningen gegeven. Zo bevestigt God dat de 'bepaalde tijd' is gekomen om Zich 'over Sion te erbarmen'. Dat gaat nooit automatisch. Bij de HERE zijn gebed en (geloofs)gehoorzaamheid belangrijke voorwaarden. Dit moeten we meenemen als we bidden: 'HERE, wees een schild dat Israël dekt' (zie Psalm 3:4).

Damascus
Als Syrië inderdaad meedoet in een volgende oorlog, ziet het er voor Damascus niet best uit. 'Zie, Damascus wordt wegegenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval' (Jesaja 17:1). Maar de inwoners van Damascus kunnen ontsnappen: 'Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen... Hoe is de roemrijke stad verlaten... Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden... omkomen' (Jeremia 49:24-27).
Als Israël in het nauw gedreven wordt door een aanval van Hezbollah en Hamas, gesteund door Syrië en op de achtergrond Iran, is het heel goed mogelijk dat Israël dreigt Damascus te bombarderen. Damascus wordt dan eerst gewaarschuwd door pamfletten, radio en telefoon. De mensen slaan in paniek op de vlucht. Soldaten moeten blijven. Assad gaat door met zijn aanvallen op Israël. En… Damascus wordt een bouwval. De soldaten die de stad moeten bewaken komen om. Het komt allemaal wel erg dichtbij.

Tierende vijanden
Niet alleen de omringende islamlanden tieren tegen Israël (zie Psalm 83:3). Zo goed als de hele wereld zingt mee in het koor van Israël-haters. 'Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk... Zij zeggen: Komt laten wij hen als volk verdelgen' (vers 4). Het lijkt wel alsof Ahmadinejad en zijn mullah's, Bashar Assad, Nasrallah en Hamas aan het woord zijn. Maar deze Psalm is 3000 jaar geleden geschreven. We zien het nu gebeuren. De Psalm profeteert ook dat Filistea (Hamas), Tyrus (Hezbollah) en Assur (deel van Syrië) meedoen met de 'listige aanslag' op Israël. Debka files heeft zo'n listige aanslag onthuld. Zie het kaartje. Het profetische woord is zeer actueel.
Wat bidt Israël in deze tijd van dreigende gevaren? 'Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o HERE. Laten zij voor altijd schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is: HERE' (zie Psalm 83:17-19). Israël bidt voor de bekering van haar vijanden. Psalm 102 laat zien waar deze 'tijd' op uitloopt. 'Dan zullen de volken de naam van de HERE vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid' (vers 16,23).

Gods plan gaat door
Gods profetische woord is buitengewoon actueel. We melden nog kort bijzonder en positief nieuws. De stam Manasse komt terug! U weet dat er nog 7200 van de Bnei Manasseh in Noordoost-India wachten op toestemming naar Israël te komen. In januari 2010 berichtte het grootste Israëlische dagblad dat nu voorbereidingen worden getroffen voor de aliya (terugkeer) van deze groep. Elke maand zullen 200-300 van de Bnei Manasseh naar Israël worden gebracht. Dat na 2700 jaar ballingschap. "Dit is een wonder zoals we die alleen in de Bijbel tegenkomen", zegt Michael Freund van Shavei Israël, de organisatie, die 'verloren stammen' opspoort en terugbrengt. Wij zeggen: Amen! En: 'Groot zijn de werken van de HERE' (Psalm 111:2). God gaat gewoon door met Zijn plan.

Jan van Barneveld