Opinie - jrg. 81-01

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 1
OpinieVele van onze Zoeklichtlezers zullen met mij van mening zijn dat de publieke omroep moet blijven. Er wordt echter van allerlei kanten druk uitgeoefend om een soort BBC systeem in te voeren, waarbij het radio-gebeuren niet meer afhankelijk is van een achterban. We willen enige aandacht schenken aan het verloop van het radiogebeuren in Nederland. In de boeken staat geschreven, dat op 6 november 1919, van 8.00 – 11.00 uur ’s avonds, de allereerste per advertentie aangekondigde radiouitzending ter wereld heeft plaats gevonden. Het programma droeg de naam “soirée-musicale”. Deze ‘concert–uitzending’ met daarin o.a. de “Holy City” en “Ave Maria”, kon alleen door mensen ontvangen worden, die in het bezit waren van de nodige ontvangstapparatuur. De opzet is van een fabrieksdirecteur uit Den Haag, die deze apparatuur in de handel bracht. U zult het me niet kwalijk nemen, dat ik de deftige naam van die directeur ook even vermeld, te weten: Schotanus à Steringa Idzerda. Na enkele teleurstellingen richtte hij zich meer op Engeland en is in die zin een voorloper van de genoemde BBC.

\

Toch nam het radiowezen in Nederland een grote vlucht en christenen uit die tijd geloofden dat dit een instrument in Gods Hand zou kunnen zijn, om mensen met het Evangelie te bereiken. Een van die mensen was broeder Johannes de Heer. Vanaf april 1924 verzorgde broeder Johannes de Heer de Evangelieprediking en dit leidde tot de oprichting van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging in november van datzelfde jaar. Dat dit ongeveer parallel loopt met onze 81 ste jaargang van Het Zoeklicht, heeft te maken met de gedwongen “stillegging” van Het Zoeklicht in oorlogstijd. Johannes de Heer heeft in de beginperiode deel uitgemaakt van het bestuur van de NCRV. Er zullen steeds minder ouderen zijn, die aan zijn bijdragen (ook in lied samen met zijn vrouw) nog herinneringen kunnen hebben.We mogen dankbaar zijn voor de rijke zegen die de NCRV lange tijd heeft verspreid en een verenigende factor mocht zijn in ons kerkelijk verdeelde landje. Ondertussen kwam er een sterk gevoel van teleurstelling voor bepaalde seculariserende invloeden die de NCRV onderging in de jaren zestig. Geen wonder dat mensen met de geestelijke visie van Johannes de Heer jarenlang hebben geprobeerd de afgang tegen te gaan. Na allerlei frustraties, hebben zij zich genoodzaakt gezien de Evangelische Omroep op te richten. Broeder Kits placht te zeggen :”De EO is op de knieën geboren”. Het is in deze maand april 35 jaar geleden dat de EO is opgericht en we mogen dankbaar gedenken, hoe de Heer dit werk heeft gezegend en de eeuwigheid zal openbaren, hoeveel mensen in deze 35 jaar door de EO het heil in Christus hebben gevonden.

Joop Schotanus