Opstanding van Jezus geloochend

Franklin ter Horst • 83 - 2007 • Uitgave: 2
De afgelopen 2000 jaar heeft de wereld in Gods onfeilbare Woord kunnen lezen dat Jezus is gestorven, opgestaan en ten hemel is gevaren. De vrouwen (Luc. 24:9) die twee dagen na Zijn begrafenis het graf openden, waren ontzet dat ze het graf leeg aantroffen.

Lucas 24:4-6 ‘En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’

De Bijbel kent vier evangeliën: Matteüs, Johannes, Marcus en Lucas. Deze boeken verhalen over het leven, de prediking, het sterven en op de opstanding van Jezus. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die leefde rond het begin van onze jaartelling, schreef: “Er was een mens, als men Hem tenminste een mens kan noemen, die leefde en leerde in Jeruzalem en Galilea. Hij deed vele wonderen. Zijn naam was Jezus. Onze geestelijke leiders hechtten geen geloof aan zijn wonderen, maar velen van het volk volgden Hem. Hij werd gekruisigd in Jeruzalem en stierf, maar zijn leerlingen zeggen van Hem dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood.” Hij is dwars door de linnen grafwindsels opgestaan. Alles lag er nog, onaangeroerd, in de vorm van zijn lichaam (Joh. 20:7).

Volgens filmmaker James Cameron en de Canadese documentairemaker van Israëlische afkomst Simcha Jacobovici, is de opstanding van Jezus, zoals in de Bijbel beschreven, niets anders dan een fabel. Beide heren zenden schokgolven rond de aarde met de bewering dat het “wetenschappelijk bewezen” is dat ze het graf van Jezus van Nazareth hebben gelokaliseerd. In een 90 minuten durende documentaire genaamd The Burial Cave of Jesus verkondigen zij dat Jezus niet uit de dood is opgestaan, maar is begraven in een grot in Talpiot in Jeruzalem.

Het zou gaan om een 2000 jaar oud graf wat reeds in 1980 ontdekt is. De filmmakers baseren zich op jarenlang onderzoek van archeologen, historici, schriftdeskundigen en dna-specialisten. In de kleine grot vonden deskundigen tien resten van grafkisten, waarop onder meer de namen staan gegraveerd: ‘Jezus, zoon van Jozef’, ‘Judah, zoon van Jezus’ en ’tweemaal Maria: Maria, de moeder van Jezus en Maria Magdalena. Jezus zou volgens de documentaire getrouwd zijn met Maria Magdalena en een zoon Judah hebben gekregen. Volgens Jacobovici hoeft de vondst het geloof in Jezus niet te veranderen. Volgens hem is er wel degelijk sprake is van een Hemelvaart, weliswaar niet fysiek, maar wel spiritueel, maar dat is niet wat de Bijbel ons verteld. Nieuwsmedia van over de hele wereld brachten het nieuws op de voorpagina’s en diverse internationale tv-zenders besteedden er eveneens uitvoerig aandacht aan. In een documentaire van de BBC uit 1996 werd voor het eerst gesuggereerd dat het hier gaat om het graf van Jezus en zijn familie.

De claim van de filmmakers wordt inmiddels fel bekritiseerd, niet alleen door christenen en moslims, maar ook door steeds meer wetenschappers wordt de film afgewezen. De prominente Israëlische archeoloog Amos Kloner, die in 1980 verantwoordelijk was voor de opgravingen in en rond de tombe, heeft de film afgedaan als ‘klinkklare nonsens’. Kloner, die de graven grondig heeft onderzocht en die de inscripties ontcijferde, noemt de claim: “een geweldig verhaal voor een film,” maar zegt dat elk bewijs ontbreekt. Kloner publiceerde de bevindingen van zijn onderzoek in het Israëlische tijdschrift Atigot reeds in 1996: “De namen op de graven mogen dan wel dezelfde zijn als de namen in de familie van Jezus, maar deze namen waren wijdverspreid onder Joden in de eerste eeuwen voor en na Christus.” Kloner doet de combinatie van de namen af als toeval. De IAA, de Israëlisch autoriteit verantwoordelijk voor antiquiteiten, houdt de kisten in bewaring in zijn archief in Beit Shemesh en weigert elk commentaar op de documentaire.

De film is te zien geweest op Discovery Channel. Deze zender trekt miljoenen kijkers in 170 landen en heeft de reputatie betrouwbaar, wetenschappelijk en onpartijdig te zijn. Het feit dat er wetenschappers, archeologen, statistici en DNA-specialisten aan de documentaire hebben meegewerkt, zal heel wat mensen doen geloven dat de beenderen werkelijk van Jezus zijn. Wat door Cameron en zijn compagnon is gepresenteerd, is niets anders dan de zoveelste poging het christendom uit te hollen.

1 Korintiërs 15:14 ‘En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.’

Hoe dichter de wereld de tijd nadert van de terugkomst van Jezus, hoe meer verhalen er zullen komen die het bestaan van een opgestane Jezus zullen loochenen. Vóór Zijn terugkomst moet de wereld worden duidelijk gemaakt dat Zijn sterven, opstanding en terugkomst slechts als een sprookje gezien moet worden. Te vrezen valt dat vele christenen Jezus nog slechts gaan zien als één van de vele ‘Wereld Leraren’, op dezelfde basis als Buddha, Krishna, Mohammed en anderen.

Er zullen ongetwijfeld nog vele aanvallen volgen op Gods onfeilbare Woord, want er is Gods tegenstanders alles aan gelegen het geloof in Jezus te vernietigen. De boze gebruikt leugenachtige wonderen en valse bewijzen om zijn doel te bereiken. De heer der vestingen haalt alles uit de kast om de opstanding van Jezus te loochenen en heeft daarvoor een heel leger aan knechten tot zijn beschikking. Er zijn door de eeuwen heen al vele pogingen gedaan, maar de laatste jaren neemt het aantal ontkenningen over de opstanding van Jezus steeds meer toe. Het is tegenwoordig goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de Levende God van Israël in twijfel trekt, of beter nog, totaal verwerpt. Met het geloof in de persoon van Jezus Christus is de wereld de mist in gegaan, zo beweert men. Door de eeuwen heen is de opstanding van Jezus beredeneerd als iets dat onmogelijk is. Een sprookje met een slechte afloop voor Jezus. Maar Jezus betrad moedig de weg naar het brandofferaltaar. Voor Hem lagen smaad, bespotting en hoon, maar ook een glorieuze overwinning en voleinding van Zijn opdracht.

Lucas 18:32-33 ‘Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden…’

Maar al te graag wil Gods tegenstander verhinderen, dat Jezus terugkeert en dat het Duizendjarige Rijk een feit wordt. Maar dat zal de boze niet lukken, ondanks het feit dat hij op zijn veldtocht overal gewillige werktuigen vindt. Zijn nederlaag is reeds ingeluid. Het zijn opwindende tijden voor de Bijbelgetrouwe gelovigen, die als nooit tevoren de Bijbelse profetieën zullen zien uitkomen en hoopvol kunnen uitzien naar de terugkomst van Jezus. Niemand die Gods Woord serieus neemt kan daaraan twijfelen. Deze terugkomst wordt alleen al in het Nieuwe Testament zo’n 240 keer voorzegd.

Franklin ter Horst