Opwekking Anno 2006

Gert van de Weerd • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
In het oosten van Engeland ligt Wales. Honderd jaar geleden was dat een bekend mijngebied. De sociale ellende was er groot en dronkenschap een algemeen voorkomend verschijnsel. De Almachtige God koos deze streek voor een opwekking en die begon in 1904. Het vuur van Gods Geest werd eerst in Evan Roberts ontstoken en breidde zich snel uit. Meer dan honderdduizend mensen kwamen in korte tijd tot geloof. De krachtige werking van de Geest van God kon door geen mens beteugeld worden. De gevolgen waren indrukwekkend: In plaats van vloekend, gingen de mijnwerkers zingend naar hun werk. De criminaliteit liep sterk terug; gevangenissen raakten leeg; de politie had niets te doen; theaters kregen geen bezoek meer; cafés sloten en… de kerken waren te klein om de enorme aanwas aan gelovigen te bevatten.

Ook Nederland hoorde van de opwekking in Wales en in 1905 stak Johannes de Heer over naar Engeland. Tijdens een dienst van Evan Roberts werd hij aangeraakt door God. Vol van de Geest ging hij terug en begon in dezelfde Geest als Roberts te spreken. Samen met broeder Van Essen zette Johannes de Heer een tent-evangelisatie-campagne op. Zo trok hij Nederland door en verkondigde met groot elan Gods woord. Dat is nu 100 jaar geleden!De eerste christengemeenten hadden een geweldige werfkracht. Het evangelie was als een uitslaande brand en miljoenen kwamen tot geloof. Christen worden was een stap naar een beter leven. Dat zág je aan christenen en die houding nodigde uit tot bekering.

Dat was toen, maar nu…? De kerk heeft weinig werfkracht over. Het christelijk volksdeel verliest voortdurend aan invloed en dat bepaalt haar houding. Niet de overwinning in Christus is doel, maar het vertragen van de onvermijdelijk lijkende nederlaag. Wat gaat er fout? Die vraag kan alleen beantwoord worden als we ons aan de Bijbel spiegelen.Johannes 15:19 Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.
Johannes 17:14 De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor.
1 Korintiërs 4:13 Wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.

1e kenmerk: Christenen vallen uit de toon en worden daarom door de wereld gehaat.Romeinen 12:2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld.

Efeziërs 4:17-19 Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.

2e Kenmerk: Gelovigen mijden de verleiding van de wereld.1 Korintiërs 5:13 Binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’

1 Tessalonicenzen 5:15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

3e Kenmerk: Binnen de kerkgemeente is geen plaats voor vetes, haat en afkeer.1 Korintiërs 6:1-7 Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen! Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen?

4e Kenmerk: Christenen voeren geen rechtszaak tegen elkaar, maar verzoenen zich.1 Johannes 2:15-16 Alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

5e Kenmerk: Gelovigen onthouden zich van geld- en pronkzucht.2 Korintiërs 6:14-15 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?

6e Kenmerk: Trouw geen ongelovige!Efeziërs 4:26, 29 en 31 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

1 Korintiërs 4:12-13 Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk.

7e Kenmerk: Spreek geen vuige taal, vergoed kwaad met goed en wees vriendelijk.Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden (Matteüs 5:13). Met deze tekst is de toon gezet: Wij, christenen, dienen een zoutend zout te zijn! Hoe anders is de praktijk:
1e kenmerk: Christenen onderscheiden zich nauwelijks van de wereld.
2e kenmerk: De meeste christenen hebben zich aan de wereld aangepast.
3e kenmerk: Conflicten worden zelden aangepakt; de schone schijn regeert.
4e kenmerk: Rechtszaken tussen gelovigen worden nog maar zelden verboden.
5e kenmerk: Maatschappelijk succes wordt afgemeten aan status; ook in de kerk.
6e kenmerk: Christenen trouwen steeds meer met buitenkerkelijken.
7e kenmerk: Op zondag houden we ons er meestal aan, maar door de week…..
Als een deel of zelfs alle voorgaande bezwaren van toepassing zijn, dan spreekt Openbaring 3:15-17 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. En: Openbaring 2:5 (NBG): Bekeer u…, maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.De Weg ten Leven

Is er een weg terug? Zeker wel en… dat is geen vaag pad, maar een duidelijk uitgestippelde route. Ook hier spreekt de Bijbel heldere taal: Handelingen 19:18 En velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

De weg terug begint met schuldbekentenis. Dat is niet eenvoudig, want in de meeste kerkgemeenten huizen diep verborgen zonden. Ze moeten echter allen aan het licht komen én goedgemaakt worden. Lukt dat niet dan zullen de zondaren uit de gemeente verwijderd moeten worden. Als dan het kwaad is verwijderd, staat de Gemeente vrij voor God. Dan geldt: Bidt en u zal gegeven worden (Matteüs 7:7).

De weg ten leven is dus niet heel ingewikkeld. Deze begint bij jezelf:

Richt je op Jezus Christus en neem Hem aan als Heer.

Vraag vergeving voor al je zonden, ook die uit het verleden.

Belijdt deze zonden in de Gemeente.

Wees volledig gehoorzaam aan de Heilige Geest.

Belijd in het openbaar je geloof en toewijding aan Christus.Als dan de Gemeente in oprechte toewijding God groot maakt, gebeuren er wonderen. Dan spreekt de Heilige Geest door mensen en worden zieken genezen, geknakte zielen geheeld. Dan gaat er een onweerstaanbare roep van die Gemeente uit en is het evangelie als een uitslaande brand. Dan komen miljoenen mensen tot geloof. Dan is Christen worden weer een stap naar een beter leven. Dan begint opwekking 2006; Maranatha!Het Zoeklicht

Johannes de Heer zag wat de heilige Geest kan doen en richtte Het Zoeklicht op om de Maranatha-gedachte ook in Nederland te verbreiden. Daarom zou elke christen dit blad in huis moeten hebben. Het is het enige orgaan, waarin de kerkmuren wegvallen en we allen één zijn.Gert van de WeerdReageren kan met de post via Het Zoeklicht (zie colofon) en per e-mail: vdweerd@xs4all.nl