Opwekking - meer dan kiezen voor Jezus -

Peter Burgers • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Opwekking - meer dan kiezen voor Jezus -In een serie van vijf artikelen wordt het onderwerp "opwekking" besproken aan de hand van de bediening van George Whitefield. Deze grootste evangelist die Engeland ooit heeft voortgebracht, kan gezien worden als de grondlegger van de evangelische beweging. De boodschap van deze korte artikelenreeks is: opwekking is meer dan een hype, meer dan een opwekkingscampagne, meer dan toepassen van methoden en technieken, meer dan kiezen voor Jezus en meer dan mensenwerk.
In dit vijfde en laatste artikel staan we stil bij misschien wel het belangrijkste wat wij als christenen dienen te beseffen, als we het hebben over opwekking: onze afhankelijkheid van God.Opwekking is het soevereine werk van God. Je kunt een opwekking niet organiseren. Opwekking komt omdat God het wil, niet omdat mensen het willen. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet mogen verlangen naar opwekking, of er niet voor mogen bidden. Het betekent ook niet dat we maar achterover moeten gaan leunen en wachten totdat God gaat werken. Maar we moeten wel beseffen dat wij afhankelijk zijn van God.Christenen kunnen tot besef en erkenning komen van hun afhankelijkheid van God door tot Hem te bidden. James I. Packer, één van de invloedrijkste evangelische theologen van de 20ste eeuw zegt in dit verband:"Te erkennen dat God soeverein is, vormt de grond van je gebeden. In het gebed vraag je iets en dank je voor iets. Waarom? Omdat je erkent dat God de auteur en bron is van al het goede dat je reeds ontvangen hebt en van al het goede dat je in de toekomst hoopt te ontvangen. Dat is de basisfilosofie van het christelijke gebed. Het gebed van een christen is niet een poging om God tot handelen te dwingen, maar een ootmoedig erkennen van eigen hulpeloosheid en afhankelijkheid".Pas als we begrijpen dat we afhankelijk zijn van God, zullen we beseffen dat we God niets kunnen afdwingen. Er valt niets te claimen, te organiseren of te plannen. Toch mag ons gebed zijn dat God deuren opent voor het evangelie (zoals Paulus vroeg aan de Colossenzen in Colossenzen 4:3). Het ontslaat ons ook niet van de opdracht het evangelie te verkondigen. Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid gaan hand in hand, zoals Paulus zegt in I Corinthiërs 3:6 en 7: we zijn afhankelijk van God die de wasdom geeft.De wijze waarop George Whitefield preekte kan daarbij als voorbeeld dienen. Het leven van Whitefield laat zien dat opwekking alles te maken heeft met de prediker en de prediking. Whitefield beperkte zich niet tot bepaalde groepen mensen of tot mensen van een bepaald kerkgenootschap. Kerkmuren betekenden voor hem een beknotting van het werk van Gods Geest. Whitefield ging de confrontatie aan met zijn hoorders en spande zich tot het uiterste in hen te bewegen tot het geloof in de Here Jezus. Hij zette zijn publiek 'klem' en riep hen op tot zelfonderzoek. Hij schroomde daarbij niet om op het gemoed van zijn toehoorders te werken. Zijn boodschap was luid en duidelijk, winnend en dwingend. Zijn prediking was een op het hart gericht appèl. Bij Whitefield waren de twee hoofdelementen van krachtige prediking aanwezig (zie kader). Een toehoorder van Whitefield vertelde: "Zijn woorden schenen te snijden als een zwaard.. O, met welk een welsprekendheid, energie en roerende tederheid smeekte Mr. Whitefield zondaars zich met God te verzoenen". Whitefield zelf zei over prediking: "Als een prediker zijn toehoorders slechts informeert en nalaat de gevoelens te treffen en het hart te verwarmen, doet die prediker, wie hij ook is, slechts aan valse handel in een niet doorleefde waarheid".De twee hoofdelementen van krachtige prediking

❏ de kracht van de Heilige Geest maakt de waarheid duidelijk aan spreker en toehoorder

❏ de kracht van de Heilige Geest is merkbaar in de ervaring die Hij geeft van de liefde van GodBelangrijke thema's in de prediking van George Whitefield

❏ noodzaak van zondebesef en wedergeboorte

❏ het onvoorwaardelijke aanbod van genade

❏ het geloof in Gods beloften

❏ de zekerheid van de liefde van God

❏ het gevaar van oppervlakkig naamchristendomCitaat

"Ik zie geen andere medicijn tegen de onverschilligheid, de oppervlakkigheid, de ingezonkenheid, de uitwendigheid en de verstarring, dan een opwekking door Gods Geest. Maar daar gebruikt God mensen en middelen voor. George Whitefield is zo'n instrument geweest. Opwekking heeft te doen met de Heilige Geest, het gebed, de boodschap en de boodschapper. In deze volgorde." ds. C. HarinckTip

Het boekje "Evangelisatie en de soevereiniteit van God" van James I. Packer, uitgegeven in 1961, was één van de eerste boeken van Packer en behoort tot de boeken van Packer die het meeste indruk maakten en het meest gelezen zijn. Het gaat in op de relatie tussen Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. Dit boekje is - nog steeds - verkrijgbaar via de (evangelische) boekhandel.Peter Burgers