Overwinnen door de Geest (2)

Gert van de Weerd • 86 - 2010 • Uitgave: 13
Naar aanleiding van reacties van lezers op het artikel ‘Overwinnen door de Geest’, in het Pinksternummer, gaan we wat dieper op dit onderwerp in. Basis was de profetie uit Joël 2:28 (zie ook Handelingen 2:16-17): ‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn (Gods) Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.’

Wie Jezus volgt, bezit de Heilige Geest!
De Heilige Geest is onderdeel van Gods wezen. Het is een kracht die ons leiden wil om de weg tot Hem te vinden. In het Oude Testament werd die kracht slechts aan een enkeling geschonken: Profeten, priesters, koningen of leiders van Israël. Zo bestuurde of corrigeerde God Zijn volk. Als Israël naar God luisterde, werd het gezegend. Indien het Hem ongehoorzaam was, was rampspoed hun deel.
Na de uitstorting van de Heilige Geest, op de Pinksterdag, werd die Geest aan heel de Gemeente van Jezus Christus gegeven. Een ieder, die in Jezus Christus gelooft, bezit dus de Heilige Geest.
Op dit punt heersen echter vele twijfels onder gelovigen, omdat velen helaas niets van de Heilige Geest denken te bespeuren. In dit artikel willen wij u meenemen op een zoektocht, hoe we de Heilige Geest kunnen onderscheiden. Aangezien die Geest onderdeel van Gods wezen is, moeten we beginnen om Hem te leren kennen.

God is altijd dezelfde
In de oude tijd bestond er nog geen Bijbel. Daarom was het toen noodzakelijk dat God rechtstreeks tot de mens sprak indien Hij Zijn wil kenbaar wilde maken. In de Bijbel vinden we daar veel voorbeelden van.
Om God te leren kennen, moest je dus omgang met Hem hebben. Dat was maar weinigen gegeven, bijvoorbeeld Henoch, Abraham, Mozes en David. Tegenwoordig spreekt God mensen nog maar zelden direct aan. Toch zijn wij beter in staat God te leren kennen dan de mensen uit oude tijden. Wij hebben namelijk de Bijbel.
In de Bijbel vinden we het handelen van God met Zijn volk Israël beschreven (het Oude Testament) en met de Gemeente van Christus (het Nieuwe Testament *). Die twee testamenten gaan over verschillende zaken. God zelf is echter altijd dezelfde, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Hij verandert niet. Psalm 102:28 spreekt daarover: ‘Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.’ Hetzelfde geldt voor zijn Zoon, ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8). Lied 847 (JdH) zegt het zo: Rust mijn ziel! Uw God is Koning, Heel der wereld zijn gebied; Alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet.
* Het boek Openbaring gaat over beide; Israël en de Gemeente.

Gods daden met de mensheid vloeien voort uit een plan. We vinden dat in Efeziërs 1:8b-10 omschreven: ‘Hij (God) heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.’
We noemen dat plan de Raad Gods. Door alle eeuwen heen is dat plan onveranderlijk gebleven. Dat geldt ook voor Gods rechtvaardigheid. Die is niet gebonden aan tijd of gelegenheid, maar een betrouwbaar ijkpunt voor verleden, heden en toekomst.

Laat de Bijbel uw verstand verlichten
Geloof en gevoel (of emotie) gaan vaak samen; dat is duidelijk. Emotie mag echter nooit de leidraad in het geloof zijn. Want emotie zonder stuur leidt ons van God weg. Die sturing vinden we in de Bijbel, want daarin ligt de betrouwbaarheid van God vastgelegd. Daarin vinden we ook de kenmerken van Zijn wezen en Zijn wil beschreven.

De drijfveer is liefde tot God
God is altijd dezelfde, dus is het belangrijk God te leren kennen. Want als je iemand goed kent, dan weet je waar hij van houdt, maar ook wat hem kwetst. En hoe groter de liefde wordt, des te zorgvuldiger we met de gevoelens van de ander omgaan.
De liefde tot God kan alleen bloeien als we Hem leren kennen. De enige bron, waarin Gods denken en daden zijn opgetekend en waarin Hij zich openbaart (leert kennen), is de Bijbel. Dus vormt de Bijbel een unieke bron om dichter bij God te komen. Als we dat doen, gebruikt God de Bijbel om tot ons te spreken. Zo kunnen we vragen en problemen toetsen aan Gods wil. Want er is altijd wel een tekst te vinden, die een antwoord op onze vragen inhoudt of verlichting biedt voor onze problemen.

De zoekmachine van de Heilige Geest
Nu zijn we zelf maar moeilijk in staat juist die teksten te vinden, die van toepassing zijn op onze vragen en problemen. Wat we nodig hebben is een ‘zoekmachine’, zoals Google op internet. Die functie biedt de Heilige Geest u. Dankzij die Geest kunt u het antwoord op veel vragen in Gods Woord vinden. Er is wel een voorwaarde verbonden aan de werking van de Heilige Geest. U zult de Bijbel vasthoudend moeten lezen en bestuderen.

De wonderen van de Geest
Als wij over de uitstorting van de Heilige Geest spreken, denken we onmiddellijk aan de geweldige wonderen die in de eerste jaren van het Christendom plaatsvonden. Eigenlijk verlangen we dat God dat ook nu doet. Want spreken in vreemde talen; zieken genezen; de toekomst kunnen zien; door de Geest van de ene naar de andere plaats reizen (Handelingen 8:39), dat zijn nog eens bewijzen van het werk van de Heilige Geest. Maar…, is wat de Geest nu doet dan geen wonder?

De wonderen van de Heilige Geest zijn om u heen!
Waar zoekt u uw heil, als u verdriet hebt?
Juist;… in de woorden van een lied, dat de Heilige Geest u schenkt.
U getuigt niet gemakkelijk van uw geloof. Maar, wordt dat onder druk niet anders?
Juist;… dan geeft de Geest ons woorden te spreken, die niet van onszelf zijn. Zegt u dan later niet: Ik weet niet waar ik dat vandaan haalde; zo ben ik niet!
En dan die keer, dat u uitgedaagd werd uw geloof te verdedigen.
Juist;… toen gaf de Geest u de juiste woorden in. Woorden uit de Bijbel.
En dan die dag, toen u besloot Jezus Christus te volgen; de dag van uw bekering…
Juist;… toen verschafte de Heilige Geest u helderheid, die de weg tot God opende!

Als we getuigen van de liefde Gods, of spreken over onze verlosser, Jezus Christus, dan vinden we altijd wel teksten die ons daarin ondersteunen. Hebben wij nu zo’n groot verstand, dat we (als dat nodig is) altijd de juiste tekst of het juiste lied kunnen vinden? Beslist niet. Het is de Heilige Geest die ons erop attendeert.

De Gemeente van Christus; broedplaats van de Heilige Geest
Een ieder die Jezus volgt, draagt de Heilige Geest met zich mee. Maar… dan moet je wel van Zijn gaven gebruik maken. Als je de Bijbel nauwelijks leest, weinig bidt, of God zelden groot maakt, dan heeft de Heilige Geest geen voedingsbodem en kan Hij niet functioneren. Om dit te kunnen leren heeft God ons de Gemeente van Christus gegeven. In die gemeenschap kunnen we elkaar opbouwen om tot Gods eer te leven. Dat begint altijd met het lezen van de Bijbel; dus het leren kennen van God. Als je dat doet, gebeuren er wonderen. Dan is de Heilige Geest geen vaag begrip meer, maar wordt het een vuurvlam die je leven gaat beheersen. Dan wordt leven tot Gods eer een natuurlijk verlangen.

Gert van de Weerd