Paasfeest

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 2
Het begin van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een allesbeheersend vooruitgangsgeloof. Wetenschap en techniek stonden in hoog aanzien en alle menselijke problemen zouden binnen de kortste keren worden opgelost. De cultuur van het optimisme. Na twee wereldoorlogen echter is die cultuur totaal veranderd. Het begin van de eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door zorgen en onzekerheid, angst voor oorlog en terreur; we leven vandaag in een cultuur van het pessimisme. Het gedrag van mensen is een vluchtgedrag geworden in genot en vermaak. Veel jongeren in onze cultuur hebben op zeventien–achttienjarige leeftijd alles al gehad en gezien. De rest van het leven daarna is leeg en de toekomst biedt geen uitdaging meer. De verwachting ontbreekt, de zinloosheid van het bestaan domineert. De commerciële televisie geeft deze leegheid het beste aan. Eén van de directeuren verklaarde op de radio dat de vulgariteit de grote kijkertrekker moet zijn, anders kan men financieel niet overleven. Het vulgaire heeft ook in de publieke omroep inmiddels haar intrede gedaan. Onze cultuur is verdwaald in de woestijn van het zinloze, lege bestaan, waarvan de ware werkelijkheid alleen maar angst inboezemt.

Dwars tegen deze draad in staat het Evangelie van de opstanding van Christus. Ziekte en dood zijn overwonnen vijanden. In Zijn lijden en sterven op Golgotha droeg Gods Zoon de zinloosheid van het zondeleven weg, droeg de dood de dood in en overwon die dood door Zijn opstanding. Daarom zingen we: "Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet".
Dat Evangelie is de boodschap van hoop in een hopeloze cultuur. Want deze wereld ligt in de machtige handen van de levende God. In de dood en de opstanding van Christus heeft Hij de wereld vrijgekocht. Dat zal zichtbare werkelijkheid worden bij de Wederkomst van Christus. Hij is de Leeuw van Juda en het Lam van Golgotha. In het vérgezicht van de apostel Johannes, opgetrokken in de hemel, ziet hij die Ene, die de verzegelde boekrol kon openen (Openb. 5:5). Het leek even alsof zelfs de apostel aan deze zinloosheid ten prooi viel, omdat er geen toekomst meer scheen. Daarom weende hij zeer (:4). Maar die boekrol beschrijft de toekomst van de wereld. Als die zegels opengaan, komen eerst de oordelen over de aarde, zoals die in de Openbaring, vanaf hoofdstuk zes, worden beschreven. De machten van zonde en dood worden geoordeeld. Maar dwars daar doorheen flonkert aan de horizon de toekomst als een schitterende diamant tegen het zwarte fluweel van de juweliersetalage.

De boodschap van Pasen is de blijde boodschap van redding. Jezus leeft en wij met Hem! Temidden van de leegheid, zonde en Godverlatenheid in deze wereld woont Christus in Zijn Gemeente. De Bijbel zegt: "Thans zien we nog niet dat Hem alles onderworpen is" (Hebr. 2:8) – maar heel de toekomstige wereld zal Hem onderworpen worden (Hebr. 2:5). Dat zal dwars door de oordelen van het laatste bijbelboek heengaan. De opgestane en verheerlijkte Christus, die aan Johannes verschijnt op Patmos (Openb.1:12-20) gaat hem de toekomst van de wereld tonen. Dat mag Johannes zien vanuit hemels perspectief (Openb. 4:1). Wij mogen vandaag al over de schouder van Johannes meekijken naar de toekomst. Die toekomst staat in het volle licht van de Opstanding. Daarom geldt ook voor iedere ware gelovige: "Vreest niet…want Ik heb de sleutels van dood en dodenrijk" (Openb. 1:18). Wij wensen u een vreugdevol Paasfeest!

Namens de Redactie
ftv