Paqad

Gieneke van Veen-Vrolijk • 83 - 2007 • Uitgave: 13
‘PAQAD’De Here behandelt met aandachtige zorg
In de Hebreeuwse taal komen bepaalde woorden voor die, hoewel zij goed bekend zijn, toch niet makkelijk zijn weer te geven in de vertaling vanwege het brede spectrum aan betekenissen en toepassingen. In dit verband moet het Hebreeuwse werkwoord ‘paqad’ worden genoemd (uitspraak: pakad), dat veelal wordt vertaald met ‘bezoeken’.

Het werkwoord ‘paqad’/bezoeken komt meer dan 300 keer voor in de Hebreeuwse Bijbeltekst.

Over dit zo bekende werkwoord schreef een geleerde: ‘mogelijk is er geen ander Hebreeuws werkwoord dat vertalers zo veel moeite heeft bezorgd als ‘paqad’.’ Als wij ‘paqad’ nader bezien, begrijpen wij deze verzuchtende uitspraak.Om de inhoud van ‘paqad’ iets beter te verstaan, is het nuttig te kijken naar de grondbetekenis en functie van dit werkwoord: Onderzoekende aanwezigheid om op passende wijze te kunnen handelen. ‘Paqad’ is ook uitdrukking van ‘opzicht uitoefenen over een ondergeschikte door onderzoek’ gericht op ‘actie ondernemen om verandering te weeg te brengen in de situatie van een ondergeschikte’. Hierbij ontdekken wij dat ‘paqad’ vaak van toepassing is in een relatie van een hogere ten aanzien van een ondergeschikte. Denk hierbij aan de geloofsrelatie met de Here!

Ons werkwoord ‘paqad’ kan de volgende betekenissen hebben: Zorgen voor, aandacht geven aan, omzien naar, notitie nemen van, zorgvuldig bekijken, grondig onderzoeken, observeren, met zorg behandelen, doorgronden, inspecteren, bezoeken, monsteren. We kunnen stellen dat het werkwoord ‘paqad’ duidt op bijzondere aandacht voor iemand/iets die ook daadwerkelijk wordt betoond.

In veel gevallen gaat het om ‘paqad’/onderzoeken door de Here God, Die de mens geeft en behandelt overeenkomstig Hij juist acht. Gods ‘paqad’/omzien naar, houdt in dat Hij handelt op de wijze en tijd die Hij juist acht en Zijn ‘paqad’/met zorg behandelen brengt dan zegen en uitredding. God ‘paqad’/zag met aandacht om naar Sara en gaf haar overeenkomstig Zijn belofte het wonder van een zoon op de door Hem bestemde tijd (Gen. 21:1). Gods ‘paqad’/zorgvol omzien is gericht op mensen als Hanna, die hun verdriet en intense verlangen voor Hem uitstorten “…ik heb mijn ziel uitgegoten voor… de HERE” (1Sam. 1:15b). Het ‘paqad’/zorgvuldig omzien van de Here schonk haar Samuël en Hij voegde toe boven bidden (1Sam. 2:21). De oude Jozef geloofde stellig: “God zal u zeker ‘paqad’/met zorg behandelen” (Gen. 50:24-25). God vervulde Jozefs profetie toen Hij Israël ‘paqad’/bezocht om hen uit Egypte te verlossen: “…zeker, Ik ‘paqad’/observeer u met zorg ” (Ex. 3:16). De Here ziet en hoort het lijden van Zijn volk en op Zijn tijd handelt Hij tot hun heil (Ex. 3:7-8).

Dat hadden Ruth en Naomi in Moab ondervonden (Ruth 1:6) toen zij hoorden dat Gods ‘paqad’/omzien naar Israël voedsel en leven schonk. Toen de bedroefde Jeremia bad: “HERE… ’paqad’/bekijk/behandel mij met zorg” (Jer. 15:15) smeekte hij om Gods bijstand en troostvolle zorg in de nood. Zo mogen ook wij bidden.

‘Paqad’/doorgronden heeft nog een andere betekenis. De Schrijft leert duidelijk dat Gods ‘paqad’/grondig onderzoeken ook tot oordeel en straf kan lijden. In zijn gerechtigheid en heiligheid ‘paqad’/bezoekt Hij de zonde van de mens met straf (Ex. 20:5; Lev. 18:25; 1Sam. 15:2; vgl. Hos. 4:14 waar ‘paqad’ zowel zegen als straf inhoudt). Daarom roep Hij op tot onderwerping en gehoorzaamheid aan Zijn geboden, want Hij verlangt er naar om met heil en zegen te ‘paqad’/bezoeken. Gods ‘paqad’/zorgvuldig onderzoeken ontdekt de mens verloren in zonde en nodigt de psalmist na te zeggen: “HERE… ‘paqad’/bezoek mij met Uw ‘Jeshua`’/Heil” (Ps. 106:4). In deze bede klinkt de allerheerlijkste naam ‘Jeshua`/Jezus’! (Ps. 8:1,10). Een verloste zondaar stamelt dan in verwonderde aanbidding “Wat is de mens… dat U hem ‘paqad’/met zorg behandelt?! (Ps. 8:5b).Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk